24 października 2017
Stosunek do Europy. Rola Polski i polskiego Kościoła

  • debaty Batorego
  • polityka zagraniczna

Wprowadzenie do debaty: Piotr Buras (dyrektor warszawskiego biura ECFR), Dominika Kozłowska (redaktor naczelna „Znaku”), Tomasz Rowiński („Christianitas”) i Michał Szułdrzyński (zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”).

Prowadzenie dyskusji:  Aleksander Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)

Debata odbyła się w ramach cyklu spotkań Dziedziniec Dialogu 

Tezy
Polityka Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej, a nawet szerzej Europy, jest radykalnie odmienna od tego, co znaliśmy za rządów poprzednich, nawet w stosunku do całego 25-ciolecia. Chociaż PiS deklaruje, że w żadnym razie nie myśli o wyprowadzaniu Polski z Unii, sposób, w jaki opisuje akceptowalną dla siebie Unię daleko odbiega od rzeczywistości UE i od jej ewolucji (praktycznie od Traktatu Rzymskiego).

Jak się wydaje, nie jest to wyłącznie problem polityczny: koncepcji suwerenności narodowej. Za wyobrażeniami pożądanej przez PiS Unii Europejskiej kryje się głęboka niezgoda kulturowa – żeby nie powiedzieć cywilizacyjna – na współczesną Unię, czy w ogóle na współczesny kształt polityczny i kulturowy zachodu. Wydaje się, iż zrozumienie postawy obecnych władz wobec UE wymaga refleksji nad głębszymi tendencjami ideowymi (intelektualnymi), które występują w Kościele, oraz w środowiskach intelektualnych, które można utożsamiać z obozem obecnie rządzącym Polską.

Uczestnikom panelu postawiliśmy m.in. pytania: Jak Kościół oraz środowiska z nim związane postrzegają współczesną Europę i miejsce Polski w Europie? Jak definiują europejskość? Do jakich idei, wzorów postaw się odwołują? Jaki wpływ na postrzeganie Europy odgrywają środowiska prawicowe czy też konserwatywne związane z Kościołem?

Nagranie spotkania:

Wypowiedź Piotra Burasa

Wypowiedź Dominiki Kozłowskiej

Wypowiedź Tomasza Rowińskiego

Wypowiedź Michała Szułdrzyńskiego

Noty Biograficzne:

Piotr Buras (ur. 1974) – ekspert ds. europejskich, publicysta. Dyrektor warszawskiego biura ECFR. W latach 2008-2012 korespondent „Gazety Wyborczej” w Berlinie. Wcześniej pracował w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Institute for German Studies na Uniwersytecie w Birmingham oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Ostatnio wydał Europe and its discontents: Poland’s collision course with the European Union (2017).

Dominika Kozłowska (ur. 1978) – filozofka, dr. Redaktor naczelna miesięcznika „Znak”. Współpracowniczka Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Była redaktor naczelna pisma „Thinking in Values”.

Tomasz Rowiński (ur. 1981) – historyk idei, publicysta i redaktor. Od 2008 roku redaktor kwartalnika „Christianitas”. W latach 2005-2008 współpracował z „Res Publicą Nową”. Pracował w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i był sekretarzem redakcji kwartalnika „Fronda”. Ostatnio wydał Bękarty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa (2015).

Michał Szułdrzyński (ur. 1980) – filozof i publicysta, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, wcześniej kierownik działu krajowego.  Wcześniej pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W latach 2006–2008 redaktor naczelny kwartalnika „Nowe Państwo” oraz członek redakcji kwartalnika „Pressje”. Był prezesem stowarzyszenia Klub Jagielloński.