9 kwietnia 2018
Spotkania o polskiej polityce bezpieczeństwa

  • Otwarta Europa
  • polityka zagraniczna

Tekst Łukasza Kulesy pt. „Polska polityka bezpieczeństwa: w stronę samotności strategicznej?” zaprezentowaliśmy podczas dwóch spotkań w dniu 9 kwietnia 2018.

Pierwsze spotkanie miało charakter eksperckiej dyskusji okrągłego stołu i odbyło się w formule Chatham House. Wzięło w nim udział 26 osób, praktycy, eksperci i naukowcy zajmujący się sprawami bezpieczeństwa i obronności. Komentarze do tez raportu Łukasza Kulesy wygłosili Marcin Terlikowski (PISM) i Michał Baranowski (GMF Polska). Spotkanie prowadziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Forum Idei Fundacji Batorego).

Podczas spotkania poruszyliśmy następujące zagadnienia:

  • Czy założenia dotyczące stosunków międzynarodowych, które leżą u podstaw obecnej polityki bezpieczeństwa Polski, są trafne? Czy postawiona na ich podstawie diagnoza co do zagrożeń zewnętrznych i sposobów reagowania na nie jest właściwa, czy też prowadzi nas na strategiczne manowce?
  • Jaki powinien być optymalny związek pomiędzy rozwijaniem własnego potencjału odstraszania i obrony a współpracą z partnerami zewnętrznymi?
  • Jakie cele powinna stawiać Polska w odniesieniu do współpracy z państwami europejskimi i z USA, a także w ramach NATO oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE?

Drugie spotkanie odbyło się w formie publicznej dyskusji pt. Polska samotna w (nie)bezpieczeństwie? Prelegentami, oprócz autora tekstu, Łukasza Kulesy, byli: Beata Górka-Winter (niezależna ekspertka w sprawach bezpieczeństwa i obronności) oraz Jacek Najder (dyplomata, były ambasador RP przy NATO). Moderatorką debaty była Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych.

Po dwóch i pół roku zadaliśmy naszym gościom pytanie, jaki jest bilans zapowiadanych przez PiS radykalnych zmian w polityce bezpieczeństwa? Czy Polska może się czuć bardziej bezpieczna? Przed jakimi wyzwaniami bezpieczeństwa stoi dzisiaj nasz kraj i czy są one właściwie oceniane przez polskie władze? Czy Polska dzisiaj może liczyć na Stany Zjednoczone, Europę i na gwarancje NATO, czy też powinna raczej polegać na własnych zdolnościach obronnych?

W pytaniach i komentarzach uczestnicy spotkania wyrażali zaniepokojeni rosnącym osamotnieniem Polski w kwestiach obronności a także pytali o rolę Ukrainy i konfliktu na Donbasie w polityce bezpieczeństwa obecnego rządu.