27 sierpnia 2015
Seminarium eksperckie „Piesze przejścia graniczne 2016″

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Podczas zorganizowanego w siedzibie Fundacji seminarium eksperckiego dyskutowaliśmy o możliwościach uruchomienia pieszych i pieszo-rowerowych przejść granicznych na istniejących przejściach drogowych na wschodniej granicy Polski , w szczególności na jej odcinku ukraińskim. Obecnie, na odcinku granicy stanowiącym zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, funkcjonują trzy przejścia graniczne, które można przekraczać pieszo bądź rowerem: w Białowieży, Medyce i – od lipca 2015 – w Dołhobyczowie. Fundacja od dawna postuluje otwarcie większej liczby takich przejść, co przełoży się na wzrost atrakcyjności turystycznej regionów przygranicznych, budowę relacji międzyludzkich po obu stronach granicy oraz stworzy możliwość szybkiej odprawy granicznej.

W seminarium wzięli udział eksperci z organizacji pozarządowych, przedstawiciele Prezydium Sejmu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Finansów, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego. Uczestnicy spotkania omawiali czynniki natury prawnej, logistycznej, ekonomicznej i politycznej, które mogą ułatwiać lub utrudniać proces budowy pieszych przejść granicznych..

Opinie i argumenty zaprezentowane podczas dyskusji włączone zostaną do  raportu analizującego zagadnienie pieszych przejść granicznych i rekomendującego działania w celu upowszechnienia tego rozwiązania.