8 listopada 2021
ECFR Warszawa
Kryzys na wschodniej granicy UE. Jak Unia może chronić swoje granice i prawa człowieka?

online
godz. 13.00-14.30

Debata online forumIdei Fundacji Batorego i ECFR Warszawa // Online debate by ECFR Warsaw and ideaForum of the Batory Foundation

 • polityka wewnętrzna
 • polityka zagraniczna
 • Polska
 • prawo
 • Unia Europejska

– ENGLISH FOLLOWS –

Od lata 2021 roku Polska i Litwa zmagają się z bezprecedensowym działaniem reżimu Aleksandra Łukaszenki, którego celem jest wywarcie politycznej presji na oba kraje i na Unię Europejską. W działaniu tym Mińsk wykorzystuje migrantów z państw trzecich, aby wywołać wrażenie kryzysu uchodźczego, wewnętrznej destabilizacji oraz pogłębienia podziałów.

Pomimo pogarszających się warunków atmosferycznych napływ migrantów z terytorium Białorusi jest coraz większy. W październiku odnotowano ponad 14 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Polską (prawie dwukrotnie więcej niż we wrześniu). Ponownie nasila się również presja migracyjna na granicy białorusko-litewskiej, która przygasła na początku sierpnia.

Polska i Litwa borykają się z tymi problemami w czasie, gdy wspólna polityka migracyjna Unii Europejskiej praktycznie nie istnieje. Są ustawy, rozporządzenia i nowy „pakt dla migracji”, zaproponowany przez Komisję Europejską w październiku 2020 roku. Problem w tym, że zarówno te formalnie wiążące przepisy, jak i te planowane pozostają jedynie na papierze. Prawo europejskie nie jest faktycznie stosowane na granicach UE.

Łukaszenko próbuje w ten sposób zdyskredytować normy i wartości demokratyczne UE, takie jak rządy prawa i prawa człowieka. Za dramatem migrantów na wschodniej granicy kryje się fundamentalne dla całej Unii Europejskiej pytanie: jak pogodzić skuteczną kontrolę granic z poszanowaniem praw człowieka i respektowaniem wartości, na których zbudowana jest Unia?

Udział wzięłi:

 • Włodzimierz Cimoszewicz (poseł do Parlamentu Europejskiego, b. premier i minister spraw zagranicznych RP)
 • Rasa Juknevičienė (posłanka do Parlamentu Europejskiego, była Ministra Obrony Litwy)
 • Gerald Knaus (prezes European Stability Initiative)

Prowadzenie: Piotr Buras (dyrektor ECFR Warszawa)

Debatę patronatem medialnym objął EURACTIV.pl.


ENG:

Since summer 2021, Poland and Lithuania have been confronted with an unprecedented action by the Lukashenko regime, which aims to exert political pressure on both countries and the European Union. Minsk is using migrants from third countries to create the impression of a refugee crisis, internal destabilisation and deepening divisions.

Despite worsening weather conditions, the influx of migrants from the territory of Belarus is increasing. In October, over 14,000 attempts to illegally cross the border with Poland were recorded (almost twice as many as in September). Also, the migratory pressure on the Belarusian-Lithuanian border, which was suppressed at the beginning of August, is intensifying again.

Poland and Lithuania are directly facing these problems at a time when a common European Union policy is virtually non-existent. There are laws, regulations and new “pact for migration” proposed by the European Comission in October 2020. The problem is that both these formally binding rules and those planned remain only on paper. European law does not actually apply at the EU’s borders.

Lukashenko is attempting to discredit democratic norms and values in the EU, such as the rule of law and human rights. Behind the drama of the migrants on the eastern border lies a fundamental question for the entire European Union: how to reconcile effective border control with respect for human rights and respect for the values on which the Union is built?

Speakers:

 • Włodzimierz Cimoszewicz (Member of the European Parliament, former Prime Minister and Minister of Foreign Affairs)
 • Rasa Juknevičienė (Member of the European Parliament, former Minister of Defence)
 • Gerald Knaus (Chairman, European Stability Initiative)

Chaired by: Piotr Buras, Director, ECFR Warsaw Office

Join the debate on ECFR Warszawa on Facebook or on the YouTube channel of the Batory Foudation.