19-21 maja 2015
Konferencja społeczeństwa obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

W przededniu Szczytu Partnerstwa Wschodniego uczestniczyliśmy w stolicy Łotwy w konferencji zorganizowanej pod auspicjami łotewskiej prezydencji w Radzie UE przez Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.
W konferencji wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego z krajów UE i Partnerstwa Wschodniego. Jej celem było wypracowanie rekomendacji na temat przyszłości inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, które zostały przekazane europejskim przywódcom uczestniczącym w Szczycie PW oraz konsultacje z politykami i przedstawicielami instytucji europejskich.
Podczas konferencji wzięliśmy udział w dyskusji panelowej poświęconej mobilności pomiędzy krajami Partnerstwa Wschodniego a Unią Europejską, oraz w pracach grupy roboczej, która tworzyła rekomendacje dotyczące mobilności i kwestii wizowych, w tym praktyki wydawania wiz, ułatwień wizowych i liberalizacji wizowej między UE a krajami PW. Zaproponowane przez nas rekomendacje znalazły odzwierciedlenie w dokumencie przyjętym przez uczestników konferencji, a następnie, w deklaracji końcowej Szczytu PW.

Zaprezentowaliśmy także raport Moldova’s success story, przygotowany we współpracy z Instytutem Polityki Światowej z Kijowa, w którym przedstawiliśmy ocenę funkcjonowania ruchu bezwizowego pomiędzy Mołdawią a UE w rok po jego wprowadzeniu. Raport w języku angielskim PDF 185 KB