7 grudnia 2021
ECFR Warszawa
Europejski Zielony Ład: recepta na rozwój czy źródło konfliktów?

online
godz. 16.00-18.00

Debata organizowana wspólnie przez forumIdei Fundacji Batorego i ECFR Warszawa we współpracy z Counterpoint

 • ekologia
 • Unia Europejska

Debata online forumIdei Fundacji Batorego i ECFR Warszawa we współpracy z Counterpoint // Online debate by ECFR Warsaw and ideaForum of the Batory Foundation in cooperation with Counterpoint

— ENGLISH FOLLOWS —

Zielona transformacja jest koniecznością. Przebudowa gospodarek, by osiągnęły neutralność klimatyczną to warunek konieczny nie tylko uniknięcia katastrofy klimatycznej, ale także utrzymania możliwości zaspokajania potrzeb społecznych i jednostkowych na poziomie zapewniającym wysoką jakość życia. Niezbędność działań na rzecz ochrony klimatu spotyka się z powszechnym zrozumieniem społeczeństw europejskich. Gdy jednak ogólne idee znajdują wyraz w konkretnych planach i przekładają się na działania, których konsekwencją będzie wzrost kosztów nośników energii, likwidacja wysokoemisyjnych sektorów gospodarki czy zmiany stylów życia, wtedy pojawiają się społeczne emocje i realne interesy, a wraz z nimi ryzyko ich politycznej instrumentalizacji. Polska zaś jest krajem, w którym zielona przebudowa będzie szczególnie ambitnym wyzwaniem ze względu na uzależnienie od węgla, silną polaryzację polityczną i populistyczny model zarządzania państwem.

Czy w takich warunkach możliwe jest uzgodnienie społecznego konsensu wokół celów i sposobu realizacji zielonej transformacji? Jakie jest ryzyko, że stanie się ona kolejnym powodem polaryzacji i społecznego oporu? Czy Europejski Zielony Ład może stać się paliwem służącym do napędzania antyunijnych resentymentów? Na ile ryzyko towarzyszące wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu ma unikatowy, polski charakter, a na ile wyraża problemy właściwe dla innych społeczeństw europejskich? W jaki sposób polityczne spory w państwach członkowskich przekładać będą się na politykę klimatyczną Unii i formowanie się nowych koalicji  wspierających lub blokujących jej poszczególne elementy?

Udział wzięli:

 • Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)
 • Susi Denison (szefowa programu European Power, ECFR)
 • Catherine Fieschi (dyrektorka think-tanku Counterpoint)
 • Tomáš Jungwirth (kierownik zespołu ds. klimatu, Association for International Affairs AMO)
 • Joanna Maćkowiak-Pandera (Forum Energii)
 • Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych)

Prowadzenie: Piotr Buras (dyrektor ECFR Warszawa)

 

— ENGLISH VERSION —

Online public debate by ECFR Warsaw and ideaForum of the Batory Foundation in cooperation with Counterpoint

The European Green Deal: A recipe for development or a source of conflict?

Tuesday 7 December, 4:00pm-6:00pm (CET)

The green transition is vital to Europe’s future. Rebuilding economies to achieve climate neutrality is essential not only to avoid a catastrophe but also to maintain the state’s capacity to meet social and individual needs at a level that ensures a high quality of life. The need for action on climate protection is widely understood by European societies. However, when general climate principles find expression in concrete plans and actions, this can increase the costs of energy firms, transform high-emissions sectors of the economy, and force a change in lifestyle. Political actors can instrumentalise the resulting social tensions and clashes of interests. The green transition presents a particularly daunting challenge in Poland, due to the country’s dependence on coal, strong political polarisation, and populist model of state governance.

In such conditions, is it possible to reach a social consensus on the goals and implementation of the green transition? What is the risk that the process will become another source of polarisation and social instability? Could the European Green Deal fuel anti-EU sentiment? To what extent are these risks uniquely Polish or inherent in other European societies? And how will political disputes in EU member states affect the EU’s climate policy and the formation of new coalitions that support or block its individual elements?

Speakers:

 • Edwin Bendyk (President of the Board, Stefan Batory Foundation)
 • Susi Dennison (Director, European Power Programme, European Council on Foreign Relations)
 • Catherine Fieschi (Director, Counterpoint)
 • Tomáš Jungwirth (Head of Climate Team, Association for International Affairs AMO)
 • Joanna Maćkowiak-Pandera (President, Forum Energii)
 • Filip Pazderski (Head of the Democracy and Civil Society Programme, Institute of Public Affairs)

Chair: Piotr Buras (Head of the Warsaw Office, European Council on Foreign Relations).