Tolerancja

Wspieramy działania, które przyczyniają się do przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych i do zmiany niechętnego nastawienia wobec nich.

Przez dyskryminację rozumiemy świadome lub nieświadome nierówne traktowanie osób ze względu na ich rzeczywistą lub domniemaną przynależność grupową, polegające na utrudnianiu im równego i sprawiedliwego dostępu do przysługujących im praw, przywilejów i zasobów społecznych. Według ustawodawstwa unijnego na dyskryminację narażone są osoby ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz przekonania polityczne.

Kwestiami dyskryminacji różnych grup społecznych (niepełnosprawnych, starszych, kobiet) zajmuje się w Polsce wiele organizacji pozarządowych. Istnieje też wiele programów publicznych wspierających działania na rzecz wyrównywania ich szans. Niewiele jest jednak organizacji zajmujących się problemem dyskryminacji grup, które – postrzegane jako „obce” – wzbudzają niechęć i wrogość otoczenia.

Chcemy zachęcić organizacje pozarządowe do podejmowania problemów dyskryminacji grup, które szczególnie często spotykają się z uprzedzeniami, niechęcią i wrogością dominującej w społeczeństwie większości (np. ksenofobia, rasizm, homofobia).

Skupiamy się na wspieraniu dwu rodzajów działań:

  1. Działania podejmowane w reakcji na akty nietolerancji i dyskryminacji: monitorowanie i dokumentowanie skali i przejawów dyskryminacji w sferze publicznej (m.in. w mediach, w działaniach administracji publicznej czy w edukacji), a także w życiu codziennym (akty werbalnej i fizycznej agresji wobec przedstawicieli grup mniejszościowych), upowszechnianie informacji o aktach nietolerancji i dyskryminacji, oddziaływanie na opinię publiczną i mobilizowanie jej do reakcji, podejmowanie interwencji i działań na rzecz ograniczania przepisów i praktyk dyskryminacyjnych.

  2. Działania na rzecz wypracowywania rozwiązania problemów lub zapobiegania konfliktom w konkretnych miejscowościach, gdzie stykają się grupy „większościowe” z mniejszościami (np. w miejscowościach, gdzie znajdują się ośrodki dla cudzoziemców lub skupiska mniejszości narodowych). Zakładamy, że projekty te, wychodząc od organizacji pozarządowych, będą angażować zarówno mieszkańców, jak i innych aktorów życia społecznego (władze, media, liderów opinii publicznej) – pomagając w budowaniu zrozumienia i dobrych wzajemnych relacji.

Do składania projektów zapraszamy zarówno organizacje wyspecjalizowane w tematyce dyskryminacji, jak i organizacje działające lokalnie, nastawione na rozwiązywanie problemów w swoim środowisku.