Partycypacja

Wspieramy działania, które włączają obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania np. ich dzielnicy, gminy lub miasta.

Próby mobilizowania obywateli do wyrażania swoich opinii oraz angażowania ich do dialogu z władzami nie są zbyt często podejmowane ani przez władze, ani przez organizacje pozarządowe. Nieliczne inicjatywy (jak np. wymagane ustawowo konsultacje społeczne) mają często charakter fasadowy. W efekcie nie mamy na tym polu zbyt wielu doświadczeń, ani dobrych praktyk, a jedyną formułą, wokół której udaje się zmobilizować większe grupy społeczne jest protest.

Chcemy zachęcić organizacje pozarządowe do podejmowania inicjatyw angażujących obywateli i władze do współdecydowania o sprawach ich dotyczących. Chcemy upowszechnić istniejące w Polsce instrumenty demokracji partycypacyjnej (np. konsultacje społeczne, referenda, obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, pośrednie ciała przedstawicielskie itp.), a także pomóc w wypracowywaniu nowych metod, opartych na zagranicznych doświadczeniach (jak np. sondaż deliberatywny czy budżet partycypacyjny).

Wspierane przez nas działania powinny uwzględniać następujące aspekty:

  1. Konkretna sprawa: wybranie sprawy – ważnej z punktu widzenia określonej społeczności, jej interesów i potrzeb oraz klarowne określenie celu, który daje się osiągnąć.

  2. Strony dialogu: zaangażowanie do współpracy zarówno obywateli, jak i władz. Pozyskanie deklaracji współpracy ze strony władz jest niezbędne do uzyskania rzeczywistego wpływu uczestników procesu na podejmowane decyzje.

  3. Metody: dobranie odpowiednich metod i narzędzi, adekwatnych do specyfiki wybranej sprawy i lokalnych uwarunkowań.

  4. Rzeczywisty wpływ: zadbanie o to, by wspólnie wypracowane rozwiązania zostały wprowadzone w życie.

Do składania projektów zapraszamy szczególnie te organizacje, które są zakorzenione w swoich środowiskach lokalnych, znają lokalne problemy i uwarunkowania, mają doświadczenie we współpracy z władzami lokalnymi.

Naszym partnerem w tej ścieżce jest  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Na prowadzonym przez Stocznię portalu partycypacjaobywatelska.pl można znaleźć dodatkowe informacje i materiały dotyczące partycypacji.