20.05.2016

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

„To próba zmiany ustroju konstytucyjnego RP, określonego w ustawie zasadniczej, a sposób tworzenia Nowelizacji to zaprzeczenie rzetelnego procesu tworzenia prawa” – działający przy Fundacji im. Stefana Batorego Zespół Ekspertów Prawnych przedstawił stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

W związku ze zbliżającym się terminem posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, na którym rozpatrywana będzie ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 47/15), Zespół Ekspertów Prawnych działający przy Fundacji im. Stefana Batorego, opublikował stanowisko [PDF 233 KB] w sprawie Nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

W ocenie prawników, prace parlamentu nad Nowelizacją trwały rażąco krótko (zaledwie trzy doby). Poprawki do ustawy o TK zgłoszone w trakcie tych prac, znacznie wykraczały poza pierwotny zakres nowelizacji. Jako szczególnie godzące w dobrą praktykę i naukę prawa uznano niewprowadzenie vacatio legis (czas konieczny na dostosowanie do nowych przepisów uznaje się za konieczny z konstytucyjnego punktu widzenia). Lecz przede wszystkim nowelizacja, która zawarta jest w ustawie zwykłej, jest w opinii grupy ekspertów, próbą zmiany ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, określonego w Konstytucji RP.
Szczegółowe omówienie wszystkich naruszeń Konstytucji RP powodowanych przez Nowelizację, zawarte jest w opinii prawnej [PDF 366 KB] członka Zespołu prof. dr. hab. Marcina Matczaka, którą Fundacja przekazała jako „opinię przyjaciela sądu”(amicus curiae) w sprawie Nowelizacji Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Zespół Ekspertów Prawnych (skład Zespołu [PDF 134 KB]) ukonstytuował się w lutym 2016 roku przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego. Jego zadaniem jest formułowanie stanowisk, opinii i ekspertyz nt. przygotowywanych przez rząd i parlament zmian prawnych dotyczących ustroju państwa oraz miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. Członkowie zespołu prowadzą stały monitoring projektów aktów prawnych, analizując je przede wszystkim pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, normami międzynarodowymi i demokratycznymi standardami państwa prawa. Oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa człowieka i obywatela i kierunek zmian ustrojowych jaki wytycza stanowione prawo.
Opinie, ekspertyzy i stanowiska Zespołu przedstawiane są rządowi, parlamentowi, instytucjom publicznym i organizacjom obywatelskim, mediom i opinii publicznej.
 
Dotychczas Zespół przygotował opinie prawne dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, a następnie uchwalonej już ustawy o służbie cywilnej autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw autorstwa dr. Tomasza Zalasińskiego.