01.02.2019

Oświadczenie ws. nieprawdziwych informacji zawartych w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa

Oświadczenie Fundacji im. Stefana Batorego

w związku z uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 25 stycznia 2019  w sprawie publicznych wypowiedzi Pani Ireny Kamińskiej – sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku podczas konferencji Fundacji im. Stefana Batorego
„Jak przywrócić państwo prawa”

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z działającym przy Fundacji Zespołem Ekspertów Prawnych zorganizowała w dniach 14 -15 stycznia 2019 dwudniową konferencję „Jak przywrócić państwo prawa?”. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do swobodnej, publicznej debaty o problemach naruszania podstawowych standardów praworządności w Polsce w wyniku wprowadzonych przez partię rządzącą zmian prawnych regulujących ich funkcjonowanie, a także namysłu nad sposobami przywrócenia tych standardów w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa oraz ograniczeniu ryzyka obniżenia standardów rzetelnego funkcjonowania Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

W konferencji wzięło udział ponad dwieście osób, w tym przedstawiciele doktryny prawa, judykatury oraz palestry, a także przedstawiciele organizacji społecznych, akademicy, publicyści i dziennikarze. W świetle przedstawionych referatów, a także w toku dyskusji, wyłonił się krytyczny obraz funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, a także konstytucyjności ustaw stanowiących podstawę ich działalności. Wyrażono też szereg wątpliwości dotyczących konstytucyjności zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz ustawie o ustroju sądów powszechnych, które – w ocenie prelegentów – oddalają wymiar sprawiedliwości w Polsce od standardów państwa prawnego, przyjętych w demokracjach europejskich.  Każdy z referatów – zgodnie z założeniami organizatorów – wskazywał kierunki zmian prawnych, które przy zachowaniu standardów konstytucyjnych, doprowadzą do poprawy stanu praworządności w Polsce.

Konferencja była otwarta dla wszystkich zainteresowanych jej tematyką i była transmitowana w sieci. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji,  prezentując  własną opinię i stanowisko. Całość nagrania z konferencji obejrzeć i wysłuchać można na stronie internetowej Fundacji https://bit.ly/2sUmdoa

W związku z wygłoszoną podczas konferencji opinią pani  Ireny  Kamińskiej, sędzi w stanie spoczynku, Krajowa Rada Sądownictwa wydała stanowisko, w którym zwraca się do Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego zakończonego skierowaniem wniosku o ukaranie sędzi. W swoim stanowisku KRS gani zachowanie sędzi, stwierdzając, że wygłoszone przez nią opinie pozostają  w kolizji z obowiązkami sędziego,  a naganność jej zachowania podkreślać ma „panującą na sali atmosfera”. Jak piszą  członkowie KRS  Ocena stanu faktycznego sprawy nie może nadto zostać dokonana bez uwzględnienia atmosfery panującej w czasie konferencji. Atmosferę tę obrazuje wymowny gest odczytywany powszechnie jako podcinanie gardła, wykonany przez jedną z uczestniczek. Przy przewinieniach dyscyplinarnych nie tylko zachowanie sędziego ale także okoliczności w jakich ono ma miejsce, są istotne z punktu widzenia społecznie akceptowanego standardu zawodu sędziego.” [pisownia oryginalna].

Jako organizatorzy i gospodarze konferencji wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwych i nieprofesjonalnych ocen jej przebiegu i wobec nieuzasadnionych prób  dyskredytowania jej organizatorów, panelistów i uczestników. Formułowanie tak kategorycznych ocen konferencji  na podstawie – co przyznaje w stanowisku sama Rada – doniesień niewymienionych z nazwy portali plotkarskich i wpisów w mediach społecznościowych – urąga  powadze konstytucyjnego organu państwa stojącemu na straży niezależności i niezawisłości władzy sędziowskiej i może być traktowane przez nas wyłącznie w kategoriach insynuacji.