05.10.2017

Oświadczenie ws. fałszywych zarzutów Fundacji Ordo Iuris

Dementujemy nieprawdziwe informacje i insynuacje sformułowane pod naszym adresem w publikacji Fundacji Ordo Iuris poświęconej programowi Obywatele dla Demokracji.

Oświadczenie ws. publikacji Fundacji Ordo Iuris o programie Obywatele dla Demokracji

W sygnowanej przez Fundację Ordo Iuris publikacji poświęconej prowadzonemu przez Fundację im. Stefana Batorego programowi Obywatele dla Demokracji, finansowanemu ze środków pomocowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (tzw. Funduszy EOG), sformułowane zostały fałszywe zarzuty pod adresem naszej Fundacji.

W publikacji tej Fundacja Batorego oskarżona została o ”dystrybucję funduszy, niezgodną z intencjami, które przyświecały Państwom-Stronom umów międzynarodowych”, o „ stronniczość i nierzetelność w alokacji środków”, o „preferowanie dużych ośrodków miejskich”, „lansowanie projektów wpisujących się w linię określonych środowisk ideologicznych i światopoglądowych (lewicowych i liberalnych)”, oraz „brak poszanowania dla polskiego porządku prawnego i Konstytucji RP”. Na poparcie zarzutów autorzy publikacji przedstawiają arbitralnie dobrane, spreparowane dane, pasujące do z góry założonych tez.

Publikacja Fundacji Ordo Iuris wpisuje się w prowadzoną od ponad roku kampanię obecnych władz przeciwko niezależnym organizacjom obywatelskim. Dostarczyć ma argumentów w negocjacjach z rządem Norwegii dla przejęcia środków na wsparcie instytucji społeczeństwa przez tworzony przez rząd Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W związku z powyższym oświadczamy, że: 

  • program Obywatele dla Demokracji prowadzony był zgodnie z zapisami umów międzynarodowych i z poszanowaniem polskiego porządku prawnego, w tym Konstytucji RP. Program Obywatele dla Demokracji prowadzony był zgodnie z zapisami umów oraz w oparciu o uzgodnione z Darczyńcami i przyjęte przez rząd polski dokumenty programowe określające priorytetowe obszary wsparcia oraz procedury dystrybucji i rozliczania środków pomocowych.
  • Zgodnie z powyższymi dokumentami program wspierał: prawa człowieka, z uwzględnieniem praw mniejszości (etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych); zasady dobrego rządzenia i transparentności działania; demokrację partycypacyjną; zwalczanie rasizmu, ksenofobii i różnych form dyskryminacji; przeciwdziałanie nierównościom społecznym, ubóstwu i wykluczeniu; równouprawnienie płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć; wspieranie organizacji zajmujących się tematyką dzieci i młodzieży. Pojęcia te były interpretowane nie tylko zgodnie z dokumentami programowymi Funduszy EOG, ale przede wszystkim zgodnie z przyjętymi przez Polskę konwencjami praw człowieka ONZ i Rady Europy, oraz Traktatem o Unii Europejskiej.
  • Fundacja Batorego stosowała zapisaną w dokumentach EOG zasadę dobrego rządzenia, zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia płci i równych szans, dbając o zachowanie równego dostępu dla wszystkich uprawnionych podmiotów, zarówno z małych jak i z dużych ośrodków, oferując tym pierwszym pokrycie wymaganego w programie finansowego wkładu własnego w wysokości 5% budżetu projektu.
  • Projekty zgłaszane w otwartych konkursach dotacyjnych oceniane były przez niezależnych zewnętrznych ekspertów w oparciu o jawne i jasne kryteria merytoryczne, z zachowaniem zasad bezstronności, przejrzystości i rzetelność całego procesu. Procedury programu i kryteria oceny wniosków nie zawierały żadnych zapisów, które pozwalałyby na preferencję dla organizacji o określonym światopoglądzie czy wyznaniu. O dotację w programie mogły ubiegać się wszystkie podmioty spełniające wymogi formalne zapisane w dokumentach programowych, w tym organizacje utworzone przez związki wyznaniowe i kościoły.
  • Dzięki przyznanym w programie dotacjom w ciągu 2,5 roku 667 organizacji pozarządowych prowadziło działania w 773 miejscowościach w Polsce. Choć najwięcej dotacji otrzymały organizacje zarejestrowane w Warszawie, to większość, bo aż 161 realizowanych przez nie samodzielnie lub w partnerstwie z innymi organizacjami projektów, miało charakter ogólnopolski lub prowadzone było na obszarze innych województw. Tylko 49, czyli 9% z całości dofinansowanych w programie projektów, dotyczyło Warszawy.

Więcej: O zasadach dystrybucji środków z Funduszy EOG w programie Obywatele dla Demokracji – odpowiedź Fundacji Batorego na publikację Fundacji Ordo Iuris o programie Obywatele dla Demokracji. [PDF 600 KB]