05.01.2021

Oświadczenie w związku z orzeczeniem WSA z dnia 13 listopada 2020 roku w sporze z Fundacją Ordo Iuris

W związku z przekazanymi do publicznej wiadomości informacjami o orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2020 roku dotyczącym rozstrzygnięcia czy Fundacja Batorego ma obowiązek, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnić na żądanie Fundacji Ordo Iuris materiały z prowadzonego przez Fundację Batorego w latach 2013-2016 programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzw. Funduszy EOG, oświadczamy, że nie podzielamy stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyrażonego w w/w postanowieniu, którego uzasadnienie zostało nam doręczone 31 grudnia 2020 r. i będziemy składać skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko, że w sporze z Fundacją Ordo Iuris, stoimy na gruncie obowiązującego prawa. Prawo to stanowi, że do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są podmioty wykonujące zadania publiczne na mocy upoważnienia ustawowego lub na mocy porozumienia z polską instytucją państwową zawartego na podstawie przepisów prawa, względnie podmioty dysponujące majątkiem publicznym. W przypadku realizacji programu Obywatele dla Demokracji żadna z tych sytuacji nie miała miejsca. Fundacja ani nie zawierała takiej umowy z polską administracją publiczną, ani nie otrzymała od polskiego prawodawcy upoważnienia do wykonywania zadań publicznych. Fundacja prowadziła program Obywatele dla Demokracji, finansowany w 100% ze środków państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, które – zgodnie z porozumieniem z rządem polskim – było operatorem programu dla organizacji pozarządowych w Polsce.

Przypominamy, że w toczącym się od 3 lat sporze z Fundacją Ordo Iuris, Wojewódzki Sąd Administracyjny już w wyroku z 4 grudnia 2018 r. przyznał rację Fundacji Batorego i oddalił skargę Fundacji Ordo Iuris. Fundacja Ordo Iuris odwołała się od tego wyroku do NSA. Teraz my skorzystamy z prawa skargi do NSA i będziemy czekać na ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Spór Fundacji Batorego z Fundacją Ordo Iuris nie jest sporem o granice jawności i przejrzystości. Jest to spór prawny o to, czy realizując, na zlecenie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli program dla organizacji pozarządowych w Polsce, finansowany ze środków Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, Fundacja była podmiotem zobowiązanym ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ordo Iuris twierdzi, że tak. My twierdzimy, że nie.

Fundacja w swoich działaniach przestrzega przepisów prawa i zasad przejrzystości, jawności i otwartości. Upublicznia informacje o swoich działaniach tam, gdzie regulują to przepisy prawne – w zakresie i formie określonej w przepisach. Tam zaś, gdzie prawo tego nie reguluje – zgodnie z przyjętymi standardami przejrzystości i dostępności. Dbając o jawność i przejrzystość działań, poza wymaganymi prawem sprawozdaniami składanymi do organów administracji państwowej i zamieszczanymi na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w spisie organizacji pożytku publicznego, przedstawiamy i publikujemy na naszej stronie internetowej szczegółowe sprawozdania roczne z naszej działalności wraz z listą wszystkich udzielonych przez nas dotacji oraz z audytowanym przez biegłego rewidenta pełnym sprawozdaniem finansowym.

W programie Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG, który prowadziliśmy w latach 2013-2016, i którego dotyczy wyrok WSA, dochowaliśmy najwyższych standardów przejrzystości i dostępności. Na stronie programu www.ngofund.org.pl od początku jego trwania publikowaliśmy sukcesywnie pełną dokumentację programu: podręcznik dla wnioskodawców i grantobiorców z formularzami wniosków, umów dotacyjnych, kart ocen; opis procedury i kryteria oceny wniosków; listę złożonych wniosków wstępnych; wyniki oceny formalnej, listę wniosków zakwalifikowanych do II etapu oceny; listę wniosków pełnych; listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie oraz listę 620 dotacji przyznanych i wypłaconych wraz z omówieniem zrealizowanych dzięki nim projektów i odesłaniem do stron grantobiorców; a także listę ekspertów oceniających wnioski i protokoły posiedzeń komisji konkursowej i komisji programu. Strona jest cały czas czynna. Zapraszamy do jej odwiedzenia.

Oświadczenie w wersji PDF