05.09.2016

Oświadczenie Fundacji Batorego w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Gazety Polskiej Codziennie” oraz w materiałach TVP

W związku z artykułem w „Gazecie Polskiej Codziennie” oraz materiałami TVP przedstawiającymi nieprawdziwe informacje na temat Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji, które otrzymywały od Fundacji dotacje na swoją działalność, oświadczamy:

Fundacja Batorego jest polską fundacją założoną w Polsce, zarejestrowaną w polskim sądzie i działającą zgodnie z przepisami polskiego prawa. Fundacją Batorego kierują niezależne władze: Zarząd i Rada. Wśród członków Zarządu i Rady nie ma George’a Sorosa, fundatora Fundacji, która została założona w 1988 roku z przedstawicielami środowisk naukowych i twórczych oraz liderami opozycji demokratycznej z lat 70. i 80. Decyzje odnośnie działalności Fundacji podejmują wyłącznie jej władze.

Fundacja przekazuje dotacje innym organizacjom realizującym swe działania zgodne z polskim prawem oraz misją i statutem Fundacji. O możliwości ubiegania się o dotacje Fundacja informuje na swojej stronie internetowej i na portalu ngo.pl. Informacje o udzielonych dotacjach są publikowane na stronie internetowej Fundacji oraz w sprawozdaniach rocznych, publicznie dostępnych i przesyłanych ministrom nadzorującym jej działania.

Fundacja Batorego pozyskuje środki na swoją działalność od różnych podmiotów: darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych z Polski i z zagranicy. Przez wiele lat głównym darczyńcą Fundacji był Instytut Społeczeństwa Otwartego założony i finansowany przez George’a Sorosa. Działalność Fundacji wspierały też inne fundacje amerykańskie, w tym zwłaszcza: Fundacja Forda i Motta oraz Fundacja Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE Trust). Od 2013 roku Fundacja prowadzi program „Obywatele dla Demokracji”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.