24.05.2018

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie manipulowania składami sędziowskimi przez panią Julię Przyłębską

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego z rosnącym niepokojem obserwuje coraz  częstsze  zmiany  składów  orzeczniczych  Trybunału  Konstytucyjnego,  które  dokonywane  są bezpośrednio przed wyznaczonym terminem rozprawy.

Niepokój  ten  pogłębia  oświadczenie  pana  Mariusza  Muszyńskiego  złożone  w  „zdaniu odrębnym” do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2018 r., sygn. akt K 9/16, w którym wskazano, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego może dokonywać „zmiany sprawozdawcy w wyniku braku akceptacji składu co do przedstawionego projektu”. Przypomnieć przy tym należy, że w sprawie o sygn. K 9/16, nastąpiła zmiana sprawozdawcy, gdyż  dotychczasowy sprawozdawca, sędzia Stanisław  Rymar,  po  ponad  12  miesiącach  od  jego  wyznaczenia  do  składu  został ze  składu orzekającego  usunięty  przez  panią  Julię  Przyłębską,  która  jako  sprawozdawcę  wyznaczyła  pana Mariusza Muszyńskiego. W miejsce pełnego składu wyznaczonego do rozpoznania tej sprawy pani Julia Przyłębska wyznaczyła skład pięcioosobowy.

Zespół Ekspertów Prawnych pragnie po raz kolejny zauważyć, że pani Julia Przyłębska została powołana na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sposób niezgodny z prawem, a pan Mariusz Muszyński  – niezależnie od tego, jak często będzie temu zaprzeczał w prasie i własnych „zdaniach odrębnych”  – nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdyż został powołany na stanowisko sędziowskie już wcześniej obsadzone w sposób prawidłowy przez Sejm RP poprzedniej kadencji (zob. orzeczenie TK o sygn. K 34/15 i inne wyroki TK odwołujące się do tego orzeczenia). 

Zespół Ekspertów Prawnych zwraca uwagę na to, że żaden przepis ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2072)  nie  uprawnia  Prezesa  TK do dokonywania zmian w wyznaczonych już składach orzekających Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest zatem prawdą, jak twierdzi pan Mariusz Muszyński, że Prezes TK takie uprawnienie posiada „w sytuacjach, które nie zostały skonkretyzowane w ustawie”. Każdy organ władzy publicznej jest zobowiązany – zgodnie z art. 7 Konstytucji  – do działania na podstawie prawa i w jego granicach. Obowiązek ten ciąży również na Prezesie TK, zabezpieczając przed tym, aby przez dowolnie dokonywaną zmianę sprawozdawcy czy zmianę składu orzekającego Prezes TK nie wpływał na treść wydawanego orzeczenia TK. Wyłączanie ze składu orzekającego TK sędziego sprawozdawcy za  to,  że  przygotował  projekt  rozstrzygnięcia  nieakceptowalny  przez  innych  członków  składu orzekającego,  ewentualnie  nieakceptowalny  przez  Prezesa  TK,  narusza  podstawowe  standardy demokratycznego państwa prawnego, a także zasady niezawisłości sędziów TK.

Działania podejmowane przez panią Julię Przyłębską w sprawie K 9/16, polegające na zmianie składu  orzeczniczego  TK  oraz wykluczeniu  dotychczasowego  sprawozdawcy  z  tego  składu,  są działaniami bezprawnymi, motywowanymi  – jak oceniamy  – chęcią wpłynięcia na treść rozstrzygnięcia  TK. Jako takie noszą w naszej ocenie cechy manipulowania składem orzeczniczym TK nadużywania władzy.  

Z niepokojem odnotowujemy fakt, że pan Mariusz Muszyński zaatakował w „zdaniu odrębnym” niezależny  organ  konstytucyjny,  jakim  jest  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  oraz  domaga  się  jego odwołania z powodu cofnięcia przez niego wniosku złożonego do TK. Prawo do cofnięcia wniosku jest ustawowym uprawnieniem Rzecznika Praw Obywatelskich, a skorzystanie z niego w sprawie, w której niezgodnie  z  prawem  dokonano  zmiany  składu  orzekającego,  czyniąc  sprawozdawcą  osobę nieuprawnioną do orzekania, niewątpliwie służy ochronie praw i wolności obywateli RP.

————–

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego:

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego:
-      dr Ryszard Balicki, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
-      Łukasz Bojarski, prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRiS, były członek Krajowej Rady Sądownictwa
-      Jacek Czaja, prezes Towarzystwa Prawniczego w Lublinie, były wiceminister sprawiedliwości
-      dr hab. Monika Florczak-Wątor, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ (od października 2017)
-      dr Wojciech Jasiński, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
-      dr Piotr Kładoczny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
-      dr hab. Marcin Matczak, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
-      dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
-      dr Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Wrocławski
-      dr Tomasz Zalasiński, członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
-      prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu w Osnabrück
-      Katarzyna Łakomiec – Sekretarz Zespołu Ekspertów Prawnych

 

Kontakt w sprawie stanowiska:

Katarzyna Łakomiec

Koordynator Zespołu Ekspertów Prawnych

[email protected]

 

Stanowisko w PDF