15.05.2019

Lepiej wybierz! Jak dopisać się do spisu wyborców

Do 21 maja można dopisać się do spisu wyborców. To informacja ważna dla osób, które chcą głosować poza miejscem, w którym wpisane są do rejestru wyborców. Dopisać się można na dwa sposoby: w urzędzie lub elektronicznie. Nie warto zwlekać, bo urzędznik musi mieć czas na zweryfikowanie i rozpatrzenie wniosku.

W urzędzie

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców trzeba złożyć w urzędzie gminy, w której zamierza się głosować; jest to bezpłatne. Co powinno znaleźć się we wniosku?
•    Obywatel Polski powinien wskazać swoje imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, a także adres, pod którym czasowo przebywa w dniu wyborów;
•    obywatel Unii Europejskiej bez polskiego obywatelstwa, który może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, powinien podać imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, a także adres, pod którym czasowo przebywa w dniu wyborów.
Dopisanie do spisu wyborców powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie następuje „od ręki” – urzędnik musi najpierw sprawdzić dane we wniosku. Jeśli wszystko się zgadza, wyborca zostaje dopisany do spisu – jest to jednorazowe i daje prawo głosowania w tych konkretnych wyborach na terenie gminy, w której został złożony wniosek. Jeśli w przyszłych wyborach też będzie potrzeba głosowania poza miejscem zameldowania, trzeba ponowić całą procedurę lub skorzystać z innego rozwiązania, np. wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania albo – jeśli stale mieszka się na obszarze danej gminy – dopisać się do rejestru wyborców. Ujęcie w rejestrze wyborców ma charakter stały i uprawnia do udziału w każdych kolejnych wyborach w miejscu, w którym wniosek o dopisanie został złożony.
Warto przed wyborami upewnić się i sprawdzić w urzędzie gminy, czy faktycznie zostaliśmy uwzględnieni w spisie wyborców. Możemy zrobić to do 20 maja. Jeśli nie zostaliśmy uwzględnieni w spisie wyborców, mamy prawo wnieść reklamację – pisemnie lub ustnie do protokołu. Zostanie rozpatrzona w ciągu dwóch dni.

Elektronicznie

Aby skorzystać z możliwości elektronicznego dopisania się do spisu wyborców, trzeba wejść na stronę login.gov.pl. Tutaj do wyboru są dwa sposoby logowania – albo za pomocą profilu zaufanego albo e-dowodu. Po zalogowaniu się należy wypełnić wniosek wraz z podaniem powodu, dla którego chcemy dopisać się do spisu wyborców. Po wypełnieniu wniosku nastąpi przekierowanie do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie należy sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie (za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Otrzymamy wówczas potwierdzenie wysłania wniosku na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
W razie braków formalnych urzędnik może skontaktować się z nami telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP. Warto ją tym czasie sprawdzać częściej dla szybszego załatwienia sprawy.
We wniosku można też zawrzeć prośbę o poinformowanie nas na adres e-maila o dopisaniu do spisu wyborców. Jeśli nie będzie odpowiedzi w ciągu trzech dni, trzeba skontaktować się z urzędem – telefonicznie, osobiście lub za pomocą tzw. pisma ogólnego, czyli formularza na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Dla mieszkających za granicą

Głosujący za granicą również mogą dopisać się do spisu wyborców i mają na to nieco więcej czasu – do 23 maja włącznie. Wniosek składa się u konsula – ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem. Można to też zrobić w formie elektronicznej za pomocą systemu rejestracji e-wybory Zgłoszenie powinno zawierać:

 •  nazwisko;
 •  imię (imiona);
 •  imię ojca;
 •  datę urodzenia;
 •  numer ewidencyjny PESEL;
 •  miejsce pobytu wyborcy za granicą;
 •  numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których  dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego; obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi podają dane dotyczące innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
 •  miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopisanie do spisu w dniu wyborów

Dopisaniem do spisu wyborów zajmuje się wówczas obwodowa komisja wyborcza. Jest to jednak możliwe tylko w następujących  przypadkach:

 • gdy wyborca okaże w lokalu wyborczym zaświadczenie  o prawie do głosowania, uzyskane wcześniej z urzędu gminy,  w której wpisany jest do rejestru wyborców lub sporządzonego już na jego podstawie spisu wyborców;
 • gdy wyborca został pominięty w spisie, pod warunkiem, że udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania (przedkładając np. umowę najmu lokalu mieszkalnego); ponadto, urząd gminy musi wtedy potwierdzić, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez takiego wyborcę prawa wybierania lub o wpisaniu go do spisu wyborców w innym obwodzie;
 • gdy wyborca został skreślony ze spisu wyborców danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem go do spisu wyborców w takiej jednostce jak szpital, dom pomocy społecznej czy zakład karny.  Jedyne, o czym musi teraz pamiętać, to aby wziąć do lokalu wyborczego dokument opuszczenia takiego miejsca, np. wypis ze szpitala – trzeba będzie to udowodnić;
 • gdy wyborca przed dniem wyborów został umieszczony w jednostce, o której mowa w punkcie wyżej;
 • gdy wyborcą jest osoba z polskim obywatelstwem, która stale przebywa za granicą, natomiast w dniu wyborów jest w kraju. Może wziąć udział w głosowaniu na podstawie ważnego polskiego paszportu oraz dokumentu poświadczającego, że staje mieszka za granicą (np. karta stałego pobytu lub dowód zatrudnienia )

Kontakt:
Alicja Zaczek-Żmijewska
Koordynatorka kampanii profrekwencyjnych
Fundacja im. Stefana Batorego
[email protected], +48 796 332 133

————————————————————————————————————————-

Organizatorami kampanii Lepiej wybierz! są organizacje Frontu Europejskiego: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bronisława Geremka, Fundacja im. Roberta Schumana, Projekt: Polska, a także Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Więcej na:

www.lepiejwybierz.pl