06.04.2020

Fundusze dla organizacji społecznych czekają

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja „Stocznia” do 15 kwietnia przyjmują wnioski w konkursie dotacyjnym programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Termin został przedłużony w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. O dofinansowanie mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych wynosi 30 milionów euro.

„Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych” – mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu z Fundacji Batorego. – „Zależy nam na wnioskach od grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i  grupy zagrożone wykluczeniem: osoby z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osoby starsze, ofiary przemocy” – dodaje Sobiepan.

Zespół programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy podczas cyklu spotkań w całym kraju – od stycznia do marca – przeszkolił ponad 500 osób z organizacji społecznych. Objazdową akcję informacyjną po Polsce przerwała epidemia. Teraz na stronie www.aktywniobywatele.org.pl dostępne są nagrania webinariów, film instruktażowy o wypełnianiu wniosku i prezentacje. Warto też skorzystać z konsultacji telefonicznych z zespołem Programu. Lekturą obowiązkową jest „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”, który zawiera wszystkie niezbędne informacje zarówno o obszarach wsparcia, jak i formalnościach.
      

Dofinansowanie będzie przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Dotacje zaczynają się od 5 tys. euro, a wraz z dodatkowymi środkami na współpracę zagraniczną i rozwój organizacji można uzyskać nawet ponad 80 tys. euro. Dofinansowane zostaną działania edukacyjne, w tym edukacja obywatelska, równościowa i antydyskryminacyjna, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie związane ze zmianami klimatycznymi, przeciwdziałaniem uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy. Wsparcie uzyskają też projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze oraz akcje interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową kwotę na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację. Dodatkowe 12,5 tys. euro można też otrzymać na współpracę z partnerem z zagranicy.

Wiosną 2020 roku zostanie ogłoszony konkurs na projekty sektorowe, czyli skierowane do całego sektora organizacji społecznych służące zwiększeniu ich stabilności, rozwojowi jego poszczególnych branż lub organizacji działających w wybranym regionie kraju. Za konkurs sektorowy będzie odpowiadać Fundacja Organizacji Obywatelskich.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Funduszu Krajowego w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

 

Więcej informacji:

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz
[email protected]
+48 796 332 191

www.aktywniobywatele.org.pl