W końcu stycznia, w Centrum Nauki Kopernik odbył się „Szczyt Edukacyjny” zorganizowany przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji (SOS dla Edukacji). Szczyt miał na celu sformułowanie propozycji konkretnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które miałyby służyć realizacji postulatów zawartych w Obywatelskim Pakcie dla Edukacji – wizji rozwoju polskiej oświaty. Pakt jest również deklaracją woli współpracy sygnatariuszy – szerokiego grona organizacji pozarządowych, samorządów i związków nauczycielskich na rzecz poprawy i rozwoju oświaty. Intencją inicjatorów i sygnatariuszy Paktu jest uczynienie problematyki rozwoju edukacji jednym z głównych tematów debaty publicznej i włączenia tych zagadnień do programów wyborczych w wyborach parlamentarnych i samorządowych. W Pakcie zostało zidentyfikowanych 10 obszarów kluczowych obejmujących kwestie zarządzania i finansowania szkół, szeroko rozumianego programu szkolnego (podstawa programowa i kompetencje XXI w.) oraz profesji nauczycielskiej (warunki pracy, metody, rozwój profesjonalny).