Grants

For Belarus | Для Беларусі

The goal of the programme is to support initiatives that seek to build an open society and increase public participation in Belarus.

We award grants for activities which intend to:

  • encourage civic activity including by fostering civic engagement at local and national level; shaping civic attitudes of youth through educational activities; offering support for the development of the third sector;
  • counter discrimination and build attitudes of tolerance;
  • broaden access to independent information, develop new media that encourage civic participation.

We also support other initiatives whose aims coincide with those of the program.

Rules for grant applications:

Grants are primarily intended for Belarusian civic organisations. As a rule, grants are awarded for up to 12 months, with an upper limit of 15 000 EUR. In certain justified cases, the grant amount may be higher. Grants may be used to cover all expenses necessary for the implementation of the planned activity. In order to submit an application, contact shall be made with programme staff by means of secure correspondence.

The application form will be provided after initial contact with programme staff (by means of secure correspondence) has been established. Projects submitted on a form other than the one provided by programme staff, or sent openly via e-mail regular mail will not be evaluated.

Applications can be submitted in English, Belarusian, Polish or Russian. They are accepted on an ongoing basis and the evaluation period is approximately 3 months.

For further information, please write to [email protected] or call: + 48 22 536 02 06.

Мэтай праграмы з’яўляецца падтрымка грамадскіх ініцыятываў, накіраваных на фармаванне адкрытага грамадства, а таксама якія спрыяюць ангажыраванню грамадзян ў публічнаэ жыццё ў Беларусі.

Гранты прызначаюцца на падтрымку дзеянняў, накіраваных на:

  • спрыянне грамадзянскай актыўнасці між іншым праз: уключанне жыхароў Беларусі ў грамадскае жыццё на мясцовым ды дзяржаўным узроўні, фармаванне актыўнага гранадскага стаўлення сярод моладзі праз асветніцкую дзейнасць, падытымка развіцця трэцяга сектара
  • барацьбу з дыскрымінацыяй, распаўсюд ідэй талерантнасці;
  • пашырэнне доступу да інфармацыі, развіццё новых СМІ, якія уплываюць на павышенне грамадзянскай актыўнасці жыхароў.

Таксама падтрымліваюцца іншыя ініцыятывы, адпаведныя мэтам праграмы.

Правілы падачы заяваў на грант:

Перш за ўсё, гранты прызначаныя для беларускіх грамадскіх арганізацяў. Як правіла, гранты вызначаюцца на тэрмін да 12 месяцаў у памеры да 15 000 еўра. У абгрунтаваных выпадках сума гранту можа быць вышэйшай. З гранту можна пакрываць усе выдаткі, неабходныя для ажыццяўлення запланаванай дзейнасці.

Штоб падаць заяўку пад разгляд, з пачатку трэба абавязкова наладзіць электроннаю карэспанденцыю з камандай праграммы з захаваннем правілаў бяспечнай перапіскі. Фармуляр заяўкі дасылае каманда праграммы пасля заснаванні бязпечнай электроннaй перапіскі. Праекты заполнены у іншым, чым дасланы камандай праграммы фармулар, дасланыя ў адкрытым электронным выглядзе альбо праз пошту, ня будуць разглядацца.

Заяўкі можна дасылаць на англійскай, беларускай, польскай ды расейскай мовах. Заяўкі прымаюцца на сталай аснове і разглядаюцца цягам прыкладна 3 месяцаў.
Каб атрымаць дадатковую інфармацыю, калі ласка, звяртайцеся на адрас [email protected] альбо скантактуйцеся тэл.: + 48 22 536 02 06.

 

Целью программы является поддержка инициатив, направленных на построение открытого общества и повышение вовлеченности граждан в общественную жизнь в Беларуси

Гранты выделяются на поддержку действий, направленных на:

  • способствование гражданской активности в частности, путем: вовлечения жителей Беларуси в общественную жизнь на местном и национальном уровне, формирования гражданского отношения среди молодежи посредством образовательной деятельности; а также поддержки развития третьего сектора;
  • противодействие дискриминации, распространение идей толерантности;
  • расширение доступа к независимой информации, развитие новых СМИ влияющих на социальную активность граждан.

Также поддерживаются другие инициативы, соответствующие целям программы.

Правила обращения за грантом

Прежде всего гранты предназначены для Беларуских общественных организаций. Как правило гранты выделяются на срок до 12 месяцев в размере до 15 000 Евро. В обоснованных случаях, сумма гранта может быть вышею. Из гранта можно покрывать все расходы, необходимые для осуществления планированной деятельности. Для подачи заявки необходимо обеспечить безопасную переписку по электронной почте с командой программы Для Беларуси.

Форма заявки предоставляется командой программы после установления безопасной переписки по электронной почте. Заявки отправленные в форме отличной от той, которую предоставила команда программы; в открытом электронном виде или по почте, рассматриваться не будут.

Заявки могут быть представлены на английском, белорусском, польском или русском языках. Заявки принимаются на постоянной основе. Срок рассмотрения – около трёх месяцев.

Дополнительную информацию можно получить, написав на адрес [email protected] или по телефону: +48 22 536 02 06.

 

[email protected]
tel. |+48| 22 536 02 06

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]