Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

Seria „Demokracja. Filozofia i praktyka”

Seria wydawana wspólnie z Wydawnictwem Znak od 1994 do 2001. Redakcja Serii: Marcin Król i Aleksander Smolar.

Na blisko 50 tytułów opublikowanych w serii składają się dzieła klasyków myśli politycznej, prace teoretyczne autorów współczesnych, antologie, prace popularyzatorskie poświęcone zarówno rozważaniom ogólnym, jak i praktycznym problemom funkcjonowania demokracji. Demokracji jako próbie tworzenia - zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości - społeczeństwa obywatelskiego.

W serii ukazały się:

2001
Jean-Marie GuéhennoPRZYSZŁOŚĆ WOLNOŚCI. DEMOKRACJA W GLOBALIZACJI 
(przekład Barbara Janicka) 
Jean-Marie Guéhenno, prawnik, dyplomata, znawca stosunków międzynarodowych, doradca ONZ do spraw rozbrojenia. Autor wydanej w 1993 roku i tłumaczonej na wiele języków książki La fin de la démocratie. 
Przyszłość wolności to opis świata, w którym granice nie określają już zbiorowości historycznych, a opozycja między interesami publicznymi a prywatnymi nie wyznacza obszaru polityki. W tym nowym świecie autor poszukuje równowagi między wolnością jednostki a potrzebą przynależności obywatelskiej. 

2000
Carl Schmitt, TEOLOGIA POLITYCZNA I INNE PISMA 
(wybór, przekład i wstęp Marek A. Cichocki) 
Carl Schmitt (1888 - 1982), autor dzieł z dziedziny filozofii politycznej i teorii prawa, głównie prawa konstytucyjnego. 
Teologia polityczna i inne pisma to wybór tekstów poświęconych: pojęciu polityczności, podstawom parlamentaryzmu, formie politycznej rzymskiego katolicyzmu, autorytetowi i instytucjom rozumianym jako gwarancja ciągłości kultury, wspólnotowemu wymiarowi egzystencji człowieka. 
ISBN 83-7006-957-6
Moses I. Finley, POLITYKA W ŚWIECIE STAROŻYTNYM 
(przekład Dorota Kozińska) 
Moses I. Finley (1912 - 1986), historyk, znawca świata antycznego. Autor wielu książek, m.in. Economy and Society in Ancient Greece; Ancient Slavery and Modern Ideology; Democracy Ancient and Modern. 
Polityka w świecie starożytnym to poszukiwanie dla współczesnych dylematów polityki analogii i rozwiązań w historii. Autor odnosi się do Grecji i Rzymu jako modeli, szczególną uwagę poświęcając znaczeniu przesłanek ideologicznych, roli prawa, sposobowi sprawowania władzy, warunkom społecznej stabilności. 
DANIEL COHEN, BOGACTWO ŚWIATA, UBÓSTWO NARODÓW 
(przekład Zofia Wolińska) 
Daniel Cohen, profesor ekonomii w Ecole Normale Superieure i Universite Paris-I. W roku 1998 ukazała się w polskim przekładzie jego książka Kłopoty dobrobytu. 
Bogactwo świata, ubóstwo narodów to poszukiwanie przyczyn gwałtownego bogacenia się niektórych krajów i kontynentów a ubożenia innych. Ten proces to - według autora - nowa rewolucja przemysłowa. Jej konsekwencje w różnych sferach życia społecznego są tu przedmiotem odkrywczej analizy. 
JEAN-PAUL FITOUSSI, PIERRE ROSANVALLON, CZAS NOWYCH NIERÓWNOŚCI 
(przekład Stefan Amsterdamski) 
Jean-Paul Fitoussi, profesor w Institut d'Etudes Politiques. Autor m.in. Le Debat Interdit, 1995. 
Pierre Rosanvallon, profesor nauk politycznych Ecole des Hautes Etudes en Sciences w Paryżu. Autor m.in. Le Peuple Introuvable. Histoire de la Representation Democratique en France, 1998. 
Czas nowych nierówności to poszukiwanie korzeni nowych form nierówności, analiza kryzysu państwa opiekuńczego, wpływu globalizacji ekonomicznej na instytucje społeczne i na kryzys pracy. Autorzy wskazują na osłabienie więzi między klasą polityczną a społeczeństwem, na zakłócenia tożsamości indywidualnej i zbiorowej. 
ROBERT A. DAHL, O DEMOKRACJI 
(przekład Marcin Król) 
Robert A. Dahl, emerytowany profesor Uniwersytetu Yale, autor wielu znanych prac z dziedziny nauk społecznych. 
W roku 1995 ukazała się w polskim przekładzie jego książkaDemokracja i jej krytycy. 
O demokracji to zwięzły przewodnik dający jasne odpowiedzi na trudne pytania: co to znaczy polityczna równość, jaka jest rola demokratycznych instytucji, co ogranicza procesy demokratyzacji, a co im sprzyja, co to znaczy, że demokracja tworzy możliwości rozwoju człowieka. 
AMARTYA SEN, NIERÓWNOŚCI. DALSZE ROZWAŻANIA 
(przekład Irena Topińska, przy współpracy Macieja Kochanowicza) 
Amartya Sen, profesor ekonomii i filozofii na Uniwersytecie Harvarda i w Trinity College w Cambridge. Laureat Nagrody Nobla w 1998. Autor wielu rozpraw i książek, m. in. Collective Choice And Social Welfare; On Economic Inequality; Poverty And Famines: An Essay On Entitlement And Deprivation. 
Nierówności. Dalsze Rozważania to krytyczna kontynuacja badań autora poszukującego odpowiedzi na pytanie: równość czego? Jego prace o ubóstwie i głodzie, o rozwoju ekonomicznym i funkcji państwa, o wolności, różnorodności i wyborze odwołują się do etycznego wymiaru porządku społecznego. 

1999
ESEJE POLITYCZNE FEDERALISTÓW, ALEXANDER HAMILTON, JOHN JAY, JAMES MADISON 
(wybór, wstęp i opracowanie Frederick Quinn, przekład Barbara Czarska, redaktor przekładu Zofia Wolińska) 
Alexander Hamilton, John Jay, James Madison, autorzy publikowanych w latach 1787-1788 komentarzy do tworzącej się konstytucji Stanów Zjednoczonych. 
Frederick Quinn, historyk i publicysta, autor niniejszego wyboru, był koordynatorem obchodów 200-lecia konstytucji. 
Eseje polityczne federalistów to dzieło należące do kanonu myśli politycznej, a zarazem cenny dokument historyczny. Jego autorzy rozważają cele konstytucji, istotę wolności, zasady sprawowania władzy, kształt ustroju. 
KONIEC TYSIĄCLECIA. O CZASIE I DROGACH NOWOŻYTNOŚCI. ROZMOWY W CASTEL GANDOLFO 
(przekład Xymena Dolińska, Andrzej Pawelec, przygotował i przedmową opatrzył Krzysztof Michalski) 
Kolejny tom poświęcony spotkaniom i rozmowom intelektualistów z Papieżem Janem Pawłem II w Castel Gandolfo. 
W tym tomie piszą : Ralf Dahrendorf, Leo Ou-Fan Lee, Bernard Lewis, Krzysztof Michalski, Jaroslav Pelikan, Arlie Russell-Hochschild, Robert Spaemann i Charles Taylor. 
WILLIAM A. GALSTON, CELE LIBERALIZMU 
(przekład Andrzej Pawelec, wstęp do polskiego wydania Marcin Król) 
William A. Galston, profesor nauk politycznych School of Public Affairs and Institute for Philosophy and Public Policy, University of Maryland. Autor książek Justice and the Human Good i Kant and the Problem of History. 
Cele liberalizmu określają zadania liberalnego państwa: jak zapewnić jedność w wielości, jak pielęgnować liberalne cnoty - niezależność, tolerancję, twórczą wyobraźnię, obywatelską odpowiedzialność, jak wspierać instytucje życia publicznego. 
ALEXIS DE TOCQUEVILLE, LISTY 
(przekład Barbara Janicka, wybór, wstęp i opracowanie Irena Grudzińska-Gross) 
Alexis de Tocqueville (1805-1859), jeden z największych pisarzy politycznych czasów nowożytnych. 
Listy - wybrane z ogromnej korespondencji - odsłaniają osobistą stronę życia Tocqueville'a, jego związki rodzinne i przyjacielskie, pozwalają zobaczyć w innej perspektywie jego udział w sprawach publicznych, poznać jego sądy, niepokoje, upodobania. 
ROBERT SKIDELSKY, ŚWIAT PO KOMUNIZMIE 
(przekład Stefan Amsterdamski) 
Robert Skidelsky, profesor ekonomii politycznej w Warwick University. Autor Politicians and the Slump oraz biografii Johna Maynarda Keynesa, współautor książek The End of the Keynesian Era, Thatcherism. 
Świat po komunizmie to analiza gospodarczego i społecznego kryzysu świata kolektywizmu. Zrozumieć, w konfrontacji z przeszłością, sens nowego porządku - to znaleźć odpowiedź na takie m.in. pytania: w jakiej mierze państwo powinno regulować życie wolnych i odpowiedzialnych jednostek; co znaczą rządy prawa; jak polityka, kultura, etyka winny sprostać wyzwaniom nowej Europy. 
OŚWIECENIE DZISIAJ. ROZMOWY W CASTEL GANDOLFO 
To kolejny tom poświęcony spotkaniom i rozmowom intelektualistów z Papieżem Janem Pawłem II w Castel Gandolfo.
W tym tomie piszą m.in.: Paul Ricoeur, Stanley Rosen, Robert Spaemann, Charles Taylor i Józef Tischner. 
STEPHEN HOLMES, ANATOMIA ANTYLIBERALIZMU 
(przekład Jakub Szacki, wstęp do polskiego wydania Jerzy Szacki) 
Stephen Holmes, profesor nauk politycznych i prawa uniwersytetu w Chicago. Ostatnio ukazała się jego książkaPassions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy. 
Anatomia antyliberalizmu to rzeczowa polemika z niektórymi przedstawicielami antyliberalizmu, zarzucającymi liberalizmowi m.in. "atomizację" społeczeństwa, zniszczenie zasady autorytetu, oderwanie praw od obowiązków, moralny sceptycyzm, brak troski o dobro wspólne. 

1998

NORBERTO BOBBIO, LIBERALIZM I DEMOKRACJA 
(przekład Paweł Bravo) 
Norberto Bobbio, emerytowany profesor filozofii uniwersytetu w Turynie, senator, autorytet w życiu naukowym i publicznym współczesnych Włoch. Zajmuje się problematyką demokracji i liberalizmu, równości i wolności, kultury i ideologii. W roku 1996 ukazała się w polskim przekładzie jego szeroko dyskutowana książka Prawica i lewica. 
Liberalizm i demokracja traktuje o złożonej historii ich wzajemnych relacji. Współistnienie liberalizmu i demokracji, choć nie konieczne i nie pozbawione konfliktów, jest jedynym sposobem obrony ludzkiej wolności i godności w życiu publicznym. 
MACIEJ JANOWSKI, POLSKA MYŚL LIBERALNA DO 1918 ROKU 
Maciej Janowski pracuje w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Zajmuje się dziejami Polski i Europy Środkowowschodniej w XIX wieku. 
Polska myśl liberalna do 1918 roku próbuje dowieść, że w Polsce istnieje tradycja liberalna. W praktyce politycznej liberalizm nie triumfował, ale idee liberalne odgrywały - w pewnych okresach - ważną rolę. Może więc warto odkryć je na nowo? 
STANISŁAW FILIPOWICZ, TWARZ I MASKA 
Stanisław Filipowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk myśli politycznej. Autor wielu książek, ostatnia z nich toPochwała rozumu i cnoty. Republikańskie credo Ameryki (1997). 
Twarz i maska to esej o sposobach publicznego działania. Próba odpowiedzi na zasadnicze pytania, stawiane nam przez demokrację. Co ma zastąpić wzorce, które kiedyś narzucała tradycja? Jaki jest repertuar ról, które wolno zagrać? Skąd wiemy, jak być sobą? 
DANIEL COHEN, KŁOPOTY DOBROBYTU 
(przekład Zofia Wolińska) 
Daniel Cohen, ekonomista i matematyk, profesor Ecole Normale Superieure i Université Paris-I. Współpracuje z ośrodkami badawczymi w zakresie ekonomii stosowanej i planowania, a także z Bankiem Światowym. 
Kłopoty dobrobytu to analiza konsekwencji wzrostu gospodarczego w sferze życia społecznego i politycznego. Szczególną uwagę poświęca autor problemom bezrobocia oraz roli państwa w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów współczesnych społeczeństw. 
MAX WEBER, POLITYKA JAKO ZAWÓD I POWOŁANIE
(przekład Andrzej Kopacki, Paweł Dybel; przedmowa, wstęp i opracowanie Zdzisław Krasnodębski)
Max Weber (1864-1920), jeden z najwszechstronniejszych uczonych w naukach społecznych, a zarazem komentator wydarzeń politycznych swojej epoki. Stworzył podwaliny socjologii; zajmował się historią gospodarczą, teorią polityki, filozofią nauki. Polityka jako zawód i powołanie to rozważania nad związkiem polityki i etyki, powołaniem polityka i naukowca, problemem idealizmu i realizmu w polityce, nad relacją naród - państwo oraz racjonalnym porządkiem w życiu społecznym. ISBN 83-7006-779-4
WILL KYMLICKA, WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA POLITYCZNA
(przekład Andrzej Pawelec)
Will Kymlicka, profesor filozofii na uniwersytetach w Toronto i Princeton. Autor wielu książek, jedna z ostatnich to Liberalism, Community and Culture.
Współczesna filozofia polityczna to prezentacja tych nurtów - zarówno w teorii, jak i praktyce świata polityki - które odwołują się do idei sprawiedliwości i wspólnoty, do idei dobrego społeczeństwa. Przedmiotem zainteresowania autora m.in. są: utylitaryzm, libertarianizm, komunitaryzm, feminizm, a także główni ich przedstawiciele. ISBN 83-7006-725-5

1997

ALBERT O. HIRSCHMAN, NAMIĘTNOŚCI I INTERESY. U INTELEKTUALNYCH ŹRÓDEŁ KAPITALIZMU
(przekład Irena Topińska, przy współpracy Macieja Kochanowicza)
Albert O. Hirschman, emerytowany profesor ekonomii w Institute for Advanced Study w Princeton, jest jednym z twórców teorii rozwoju gospodarczego. Tłumacząc zjawiska ekonomiczne sięga do teorii polityki. W 1995 roku ukazała się jedna z jego nasłynniejszych książek: Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji, przedsiębiorstwa.
Namiętności i interesy to poszukiwanie w przeszłości intelektualnych źródeł kapitalizmu. Autor pokazuje, jak zmieniały się poglądy na społeczne i polityczne konsekwencje indywidualnej pogoni za własną korzyścią. Omawia wpływ wizji ideologicznych na kształt życia gospodarczego. ISBN 83-7006-771-9
BENEDICT ANDERSON, WSPÓLNOTY WYOBRAŻONE. ROZWAŻANIA O ŹRÓDŁACH I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ NACJONALIZMU 
(przekład Stefan Amsterdamski) 

Benedict Anderson, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Cornella. W swoich książkach (np. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, 1990) przedstawia problemy nacjonalizmu w kontekście etnokulturowym. 
Wspólnoty wyobrażone  to próba wyjaśnienia, czym jest naród, jakie są źródła świadomości narodowej, gdzie zakorzeniona jest kultura. Autor - wykorzystując materiał historyczny - odpowiada na pytania: jak rodziło się poczucie narodowe w społecznościach Azji, Afryki i Ameryki? Jaką rolę odegrały doświadczenia kolonizacji? Jak doszło do rozwoju nacjonalizmu? 
ISBN 83-7006-612-7
TERESA BOGUCKA, POLAK PO KOMUNIZMIE 
Teresa Bogucka, socjolog, publicystka 
Polak po komunizmie to pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć: jak Polak po komunizmie wydobywa się ze świata podzielonego na nasz i obcy? Jakim się staje, myśląc nie o tym, jak przetrwać, ale jak żyć w normalnej codzienności? 
ISBN 83-7006-675-5
ROMAN GRACZYK, KONSTYTUCJA DLA POLSKI. TRADYCJE, DOŚWIADCZENIA, SPORY 
Roman Graczyk, dziennikarz, specjalizuje się w zagadnieniach ustrojowych; w latach 1984-1991 w "Tygodniku Powszechnym", od 1993 roku w "gazecie Wyborczej". 
Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, sporypokazuje naszą tradycję konstytucyjną, demokratyczne doświadczenia Zachodu i ustrój Polski w latach 1989-1997. Na tym tle przedstawia spór, który przeważnie toczył się na marginesach tego, co w konstytucji rzeczywiście ważne.
ISBN 83-7006-651-8
ANI KSIĄŻĘ, ANI KUPIEC: OBYWATEL. IDEA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W MYŚLI WSPÓŁCZESNEJ. Wybór i wstęp Jerzy Szacki 
(przekład Barbara Szacka, Jerzy Szacki, Adam Szymanowski, Ewa Woydyłło-Osiatyńska) 
Antologia poświęcona historii i analizie idei społeczeństwa obywatelskiego. Idea ta, uznająca wolność działania i pluralizm za wartości godne ochrony i prawnych gwarancji, przeżywa renesans, zwłaszcza w Środkowej i Wschodniej Europie. Prezentowani w antologii autorzy - Andrew Arato, Norberto Bobbio, Christopher G.A. Bryant, Craig Calhoun, Jean L. Cohen, Ernest Gellner, John Gray, Krishan Kumar, Adam Seligman, Gáspár Miklós Tamas, Michael Walzer - rozważają ideę społeczeństwa obywatelskiego w kontekście państwa, narodu, wolnego rynku, instytucji społecznych, moralności. O sile idei społeczeństwa obywatelskiego stanowi fakt, iż umożliwia ona dyskusję między przedstawicielami różnych orientacji. 
JUDITH SHKLAR, ZWYCZAJNE PRZYWARY 
(przekład Marcin Król) 
Judith N. Shklar (1928-1992), profesor historii myśli politycznej na Uniwersytecie Harvarda. Autorka monografii o Montaigne'u i o Monteskiuszu oraz (wydanych w 1996 r.) esejów Liberalism without Illusions. 
Zwyczajne przywary to eseje poświęcone analizie okrucieństwa, zdrady, snobizmu, mizantropii i hipokryzji. Autorka, odwołując się do przeszłości, z uwagą śledzi, jak sobie radzi z przywarami - określanymi przez Montaigne'a jako zwyczajne - współczesne społeczeństwo. 
STANISŁAW  FILIPOWCZ, POCHWAŁA ROZUMU I CNOTY. REPUBLIKAŃSKIE CREDO AMERYKI 
Stanisław Filipowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk myśli politycznej. Opublikował m.in.: Mit i spektakl władzy (1988), Ameryka. Alfabet nadziei (1991),  O władzy grzechu i grzechach władzy (1992), O demokracji. Bez złudzeń i sentymentów (1992). 
Pochwała rozumu i cnoty  to analiza antycznego rodowodu idei republiki, a także próba odpowiedzi na pytania: czym w istocie jest republika? co to znaczy być jej zwolennikiem w epoce, którą inauguruje oświecenie? jaki sens ma nowożytna ewokacja republikańskiego ideału? 

1996

CHARLES TAYLOR, ETYKA AUTENTYCZNOŚCI 
(przekład Andrzej Pawelec) 
Charles Taylor  jest profesorem filozofii i nauk politycznych na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Współpracuje z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu. 
Etyka autentyczności to rozważania nad duchowymi źródłami współczesności. Wyjątkowość i niepowtarzalność każdego człowieka stanowi - według Taylora - wartość naczelną, której należy strzec. 
ALEXIS DE TOCQUEVILLE, O DEMOKRACJI W AMERYCE 
(przekład Barbara Janicka, Marcin Król), 2 tomy 
Alexis de Tocqueville (1805-1859), jeden z największych pisarzy politycznych czasów nowożytnych. 
O demokracji w Ameryce to analiza cnót, ale i słabości demokracji. Tkankę życia narodów - według Tocqueville'a - stanowią instytucje publiczne, więzi społeczne, związek tradycji z teraźniejszością, zakorzenienie wolności i godności człowieka. Polski przekład - w wersji skróconej - ukazał się w 1976 roku. Wydanie niniejsze jest pierwszym pełnym wydaniem w Polsce. 
SPOŁECZEŃSTWO LIBERALNE. ROZMOWY W CASTEL GANDOLFO 
To kolejny tom poświęcony spotkaniom i rozmowom intelektualistów z Papieżem Janem Pawłem II w Castel Gandolfo.
W tym tomie o tradycjach, instytucjach, problemach społeczeństw liberalnych oraz społeczeństw ku liberalizmowi zmierzających piszą filozofowie, socjologowie, historycy, ludzie sceny publicznej, m.in.: Ralf Dahrendorf, Ronald Dworkin, kardynał Roger Etchegaray, Leszek Kołakowski,  Robert Spaemann, Charles Taylor. 
VÍCTOR M. PÉREZ-DÍAZ, POWRÓT SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W HISZPANII 
(przekład Dorota Lachowska) 
Víctor M. Pérez-Díaz, profesor socjologii na Uniwersytecie w Madrycie oraz na Uniwersytecie Harvarda. 
Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii to wszechstronna analiza przejścia od autorytarnego systemu sprawowania władzy do społeczeństwa obywatelskiego, nowoczesnych instytucji państwowych, gospodarki rynkowej, do uniezależnienia kultury od wszelkiego rodzaju presji. Autor podkreśla znaczenie tradycji w procesie przemian. 
MARCIN KRÓL, LIBERALIZM STRACHU CZY LIBERALIZM ODWAGI 
Marcin Król, profesor historii idei na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor naczelny miesięcznika "Res Publica Nowa". 
Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi?  to pytanie o filozoficzne podstawy współczesnej myśli liberalnej. Liberalizm strachu charakteryzuje ostrożność wobec świata poglądów stanowczych. Liberalizm odwagi - idąc za wzorem klasycznej myśli liberalnej - dowodzi, iż wybór między wolnością a prawdą nie jest konieczny. 
NORBERTO BOBBIO, PRAWICA I LEWICA 
(przekład Adam Szymanowski) 
Norberto Bobbio, emerytowany profesor filozofii Uniwersytetu w Turynie, senator, autorytet w życiu naukowym i publicznym współczesnych Włoch. W swoich książkach zajmuje się przede wszystkim problematyką demokracji i liberalizmu, równości i wolności oraz historią ideologii XX wieku. 
Prawica i lewica to analiza przesłanek i funkcji politycznego rozróżnienia prawicy i lewicy. Źródłem tego rozróżnienia jest stosunek do równości. Autor przedstawia prawicę i lewicę jako podstawowe parametry działania politycznego i polityczno-społecznych wyborów we współczesnym świecie. 


1995

TOŻSAMOŚĆ W CZASACH ZMIANY. ROZMOWY W CASTEL GANDOLFO 
To kolejny tom poświęcony spotkaniom i rozmowom intelektualistów z Papieżem Janem Pawłem II w Castel Gandolfo.
W tym tomie o źródłach współczesnej tożsamości, o tożsamości zbiorowej, narodowej, religijnej piszą m.in.: Charles Taylor, Paul Ricoeur, Robert Spaeman, Ernst Wolfgang Böckenförde, Bronisław Geremek. 

ROBERT D. PUTNAM, DEMOKRACJA W DZIAŁANIU. TRADYCJE OBYWATELSKIE WE WSPÓŁCZESNYCH WŁOSZECH 
(przekład Jakub Szacki) 
Robert D. Putnam jest profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Harvarda. 
Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech - to analiza codziennej praktyki demokracji, próba odpowiedzi na pytania: od czego zależy sprawność instytucji demokratycznych? Jak jest rola społeczności lokalnych w umacnianiu się więzi obywatelskich? Jaki mamy wpływ na jakość demokracji? Książka wyróżniona prestiżową nagrodą National Academy of Public Administration. 
JAROSŁAW GOWIN, KOŚCIÓŁ PO KOMUNIZMIE 
Jarosław Gowin, absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk idei, publicysta. Redaktor naczelny  miesięcznika "Znak". 
Kościół po komunizmie to pierwsza monografia podejmująca kontrowersyjny temat roli Kościoła w polskim życiu publicznym po roku 1989. Autor odtwarza fakty, pokazuje przebieg sporów, analizuje racje zwolenników i przeciwników aktywnej obecności Kościoła w życiu publicznym oraz przyczyny podziałów wśród polskich katolików. 
ZYGMUNT BAUMAN, WOLNOŚĆ 
(przekład Joanna Tokarska-Bakir) 
Zygmunt Bauman, do roku 1968 profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1971 (do emerytury) profesor na Uniwersytecie w Leeds. Jego książki ukazują się w wielu krajach i wyróżniane są prestiżowymi nagrodami. W ostatnich latach w polskim przekładzie ukazały się: Nowoczesność i zagłada (1992), Wieloznaczność nowoczesna - nowoczesność wieloznaczna (1995), Etyka ponowoczesna (1996). 
Wolność - rozumiana zazwyczaj jako idea filozoficzna, zasada prawna lub postulat ideologiczny czy polityczny - w niniejszej książce analizowana jest jako relacja społeczna. Wolność jednostki nie jest uniwersalnym stanem człowieczeństwa, lecz tworem historycznym i społecznym. 
JOHN STUART MILL, O RZĄDZIE REPREZENTATYWNYM. PODDAŃSTWO KOBIET 
(przekład Gustaw Czernicki, M. Chyżyńska, przejrzał Jacek Hołówka) 
John Stuart Mill (1806-1873), wybitny filozof angielski, jeden z twórców utylitaryzmu i liberalizmu. 
Traktat O rządzie reprezentatywnym to pozycja klasyczna z filozofii polityki. Przedstawia zasady liberalnego porządku politycznego oraz podstawowe zasady demokracji.
Esej Poddaństwo kobiet analizuje społeczną zależność kobiet w XIX-wiecznej Anglii i proponuje umiarkowany program emancypacji. Oba utwory były przetłumaczone i wydane w Polsce w XIX wieku. 
ALBERT O. HIRSCHMAN, LOJALNOŚĆ, KRYTYKA, ROZSTANIE. REAKCJE NA KRYZYS PAŃSTWA, ORGANIZACJI I PRZEDSIĘBIORSTWA 
(przekład Irena Topińska i Jacek Kochanowicz) 
Albert O. Hirschman, emerytowany profesor ekonomii w Institute for Advanced Study w Princeton, jest jednym z twórców teorii rozwoju gospodarczego. Jego podejście do rozwoju gospodarczego odbiegało zarówno od ortodoksji lewicowej (planowanie), jak i prawicowej (leseferyzm). W licznych książkach i artykułach wykracza daleko poza ekonomię, interpretując procesy społeczne i polityczne. 
Lojalność, krytyka, rozstanie to analiza sposobów reakcji na kryzysy w państwach, organizacjach i przedsiębiorstwach. Reakcja ta może przybierać formę krytyki, gdy aktywnie zmierza się do poprawy funkcjonowania instytucji, a może polegać na rozstaniu, gdy opuszcza się daną instytucję przechodząc do innej. W obu tych sytuacjach szczególna rola przypada lojalności. 
ROBERT A. DAHL, DEMOKRACJA I JEJ KRYTYCY 
(przekład Stefan Amsterdamski) 
Robert A. Dahl, emerytowany profesor Uniwersytetu Yale, autor wielu wyróżnianych nagrodami książek z dziedziny nauk politycznych i społecznych. 
Demokracja i jej krytycy to obrona demokracji poprzez dyskusję z jej krytykami - zarówno przychylnymi, jak i wrogimi - prezentującymi różne orientacje ideowe i polityczne. Autor analizuje zmienność historycznych form demokracji oraz wynikające z tej zmienności konsekwencje. 

1994

EDMUND BURKE, ROZWAŻANIA O REWOLUCJI WE FRANCJI 
(przekład Dorota Lachowska) 
Edmund Burke (1729-1797), jedna z czołowych postaci życia politycznego Anglii XVIII wieku. Autor traktatów z zakresu filozofii, estetyki, myśli politycznej. 
Rozważania o rewolucji we Francji - książka wydana w 1790 roku, ukazała się po raz pierwszy w polskim przekładzie. Autor, przedstawiciel myśli konserwatywnej, przeciwnik wszelkiego radykalizmu, krytycznie ocenia rewolucję francuską widząc w niej zapowiedź terroru. 
EUROPA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. ROZMOWY W CASTEL GANDOLFO
To kolejny tom poświęcony spotkaniom i rozmowom intelektualistów z Papieżem Janem Pawłem II w Castel Gandolfo. O społeczeństwie obywatelskim, jego rodowodzie, zagrożeniach, o związkach demokracji z religią piszą m.in.: Edward Shils, Charles Taylor, Ralf Dahrendorf, Owen Chadwick, Bernard Lewis. 
Po polsku ukazały się tomy: w 1983 r. Człowiek w nauce współczesnej, w 1985 r.O kryzysie, w 1987 r. Europa i co z tego wynika 
FRANÇOIS FURET, PRAWDZIWY KONIEC REWOLUCJI FRANCUSKIEJ 
(przekład Barbara Janicka) 
François Furet, jeden z najwybitniejszych współczesnych znawców historii XVIII i XIX wieku, autor podstawowych prac o Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wykłada w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Ostatnio ukazała się w polskim przekładzie jego książka Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w. 
Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej to interpretacja rewolucji jako wytworu dawnego ustroju (ancien régime'u) a zarazem jako początku cywilizacji, w której żyjemy. 
ALEXIS DE TOCQUEVILLE, DAWNY USTRÓJ I REWOLUCJA 
(przekład Hanna Szumańska-Grossowa) 
Alexis de Tocqueville (1805-1859), jeden z największych pisarzy politycznych czasów nowożytnych. 
Dawny ustrój i rewolucja to rozważania nad naturą rewolucyjnej przemiany z punktu widzenia historycznego, politycznego, socjologicznego. Rewolucja - według Tocqueville'a - była kontynuacją wcześniejszych przemian, ale zarazem ich zaprzeczeniem. 
JERZY SZACKI, LIBERALIZM PO KOMUNIZMIE 
Jerzy Szacki, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Autor m.in. Tradycji (1971), Spotkań z utopią (1980), Historii myśli socjologicznej (1981), oraz Dylematów historiografii idei  (1991). 
Liberalizm po komunizmie to pierwsza próba przedstawienia głównych problemów liberalizmu w świecie postkomunistycznym. Jest to także przyczynek do dziejów liberalizmu, który - po raz pierwszy - znalazł się w sytuacji skazującej go na zaczynanie od projektu ideologicznego pozbawionego oparcia w realnych siłach społecznych. Książka została wydana po angielsku przez CEU Press. 
JOHN GRAY, LIBERALIZM 
(przekład Radosława Dziubecka) 
John Gray, brytyjski filozof z Oxfordu, zajmuje się głównie filozofią polityczną. Sam o sobie mówi, że jest liberalnym konserwatystą i że jego mistrzami byli Isaiah Berlin - liberał oraz Michael Oakshott - konserwatysta. 
Liberalizm w zwięzły sposób przedstawia problemy i historię myśli liberalnej. Gray jest zwolennikiem filozofii liberalnej, ale dostrzega zarówno jej wewnętrzne sprzeczności, jak i uwikłanie w rzeczywistość polityczną i gospodarczą. 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry