Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

forumIdei/ Państwo prawa

PUBLIKACJE

 • Jak przywrócić państwo prawa? Sądownictwo Powszechne, Jacek Czaja (2019)
  Ostatnia z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 287KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego w nowej ustawie o prokuraturze, Jarosław Onyszczuk, Katarzyna Kwiatkowska (2019)
  Czwarta z pięciu publikacji w cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?" poświęcona prokuraturze.
  [PDF 175KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Sąd Najwyższy, Wojciech Jasiński
  Trzecia z pięciu publikacju z cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?", poświęcona Sądowi Najwyższemu.
  [PDF 187]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Krajowa Rada Sądownictwa, Łukasz Bojarski (2019)
  Druga z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” poświęcona KRS.
  [PDF 292KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Trybunał Konstytucyjny, Marcin Matczak, Tomasz Zalasiński (2019)
  Pierwsza z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 185KB]
 • Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz (2019)
  Prawnicy z inicjatywy #WolneSądy referują aktualny stan postępowań w Radzie UE i TSUE, których przedmiotem są zarzuty dotyczące naruszenia praworządności w Polsce. Autorzy argumentują, że konieczne są dalsze intensywne działania ze strony instytucji unijnych oraz rekomendują najskuteczniejsze w obecnej sytuacji procedury i obszary, które mogłyby zostać nimi objęte.  
  Wersja polska [PDF 104KB]
  English version [PDF 109
 • Gnębieni, podziwiani i... zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach, Grzegorz Makowski, Marcin Waszak (2019)
  Publikacja zawiera najważniejsze wnioski z badania percepcji sygnalistów w Polsce.
  PDF [520 KB]
 • W oblężeniu. Dlaczego polskie sądy są ważne dla Europy?, Piotr Buras, John Dalhuisen, Gerald Knaus, Magdalena Milenkovska (2019)
  Wspólnie z European Stability Initiative przedstawiliśmy raport o stanie praworządności w Polsce. Przekonujemy, że Unia powinna ponownie skorzystać z najskuteczniejszego instrumentu obrony rządów prawa i złożyć skargę do Trybunału UE na system dyscyplinarny dla sędziów: rolę ministra sprawiedliwości oraz Izbę Dyscyplinarną SN.
  English version [PDF 764KB]
  Wersja polska [PDF 241KB]
 • Jak rozwiązać problem prekampanii wyborczej? Marcin Waszak (2019)
  Analiza dotycząca reformy Kodeksu wyborczego w kierunku przeciwdziałania prekampanii wyborczej. Głównym postulatem jest wydłużenie trwania kampanii wyborczych do pół roku oraz wzmocnienie przejrzystości finansów kampanii.
  [PDF 178KB]
 • Stan praworządności w Polsce. Działania podjęte przez instytucje Unii Europejskiej i niezrealizowane rekomendacje Komisji Europejskiej, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz (2019)
  Komentarz prawników z inicjatywy #WolneSądy na temat skuteczności działań podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej w celu przywrócenia praworządności w Polsce. Autorzy podkreślają wagę trwających postępowań związanych z zadaniem przez polskie sądy pytań prejudycjalnych i wskazują instrumenty, które okazały się najbardziej skuteczne.
  Wersja polska [PDF 115KB]
  English version [PDF 117KB]
 • Dla państwa i obywateli. Diagnoza i propozycje reformy służby cywilnej, Grzegorz Makowski (2019)
  Analiza dotycząca stanu służby cywilnej w Polsce oraz zakresu i kierunku niezbędnych reform. Zdaniem eksperta słuzba cywilna nie nadąża za standardami funkcjonowania swoich zachodnich odpowiedników oraz jest zbyt podatna na bezpośrednie wpływy partyjne.
  [PDF 251KB]
 • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych według PiS, Grzegorz Makowski (2018)
  Autor analizuje projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także argumentuje dlaczego - jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnej postaci - może stać się narzędziem do ścigania niewygodnych firm i organizacji społecznych.
  [PDF 338KB]
 • Opinia w sprawie realizacji zasady prawidłowej legislacji w ustawie o Sądzie Najwyższym w zakresie jakim obniża ona wiek przejścia w stan spoczynku sędziów już sprawujących funkcje orzecznicze w tym organie, Piotr Uziębło (2018)
  Analiza ustawy, która w ocenia eksperta narusza ochronę praw nabytych, zasadę niedziałania prawa wstecz oraz zasadę ochrony interesów w toku.
  [PDF 357 KB]
 • Dewastacja polskiego Sądu Najwyższego oraz niezależności sądownictwa: opis obecnej sytuacji
  Analiza grupy prawników z inicjatywy #WolneSądy pokazująca przyspieszone przejmowanie Sądu Najwyższego w Polsce przez większość rządzącą po uruchomieniu przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej.
  wersja polska [PDF 127KB]
  wersja angielska [PDF 113KB]
 • Nowelizacje ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i siedem grzechów głównych państwa PiS, Grzegorz Makowski (2018)
  Prawo i Sprawiedliwość deklarowało przed wyborami, że zadba o zwiększenie „jawności procesu ustawodawczego prawa na etapie prac parlamentarnych”. Historia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej pokazuje jednak, że w rzeczywistości działania obecnej władzy nie tylko nie wzmacniają państwa, ale prowadzą do jego stopniowego demontażu.
  [PDF 262 KB]
 • Why the Court of Justice of the European Union is competent to judge on infringement over the Law on the Supreme Court, Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski (2018)
  wersja angielska [PDF 73 KB]
 • Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017, Raport Zespołu Ekspertów Prawnych (2018)
  Raport pokazuje spadek liczby rozpatrywanych spraw oraz wydawanych orzeczeń, a także manipulowanie składami orzekającymi.
  [PDF 1,4 MB]
 • Stanowiska publiczne jako łup polityczny, Grażyna Kopińska (2018)
  Na podstawie analizy kilkudziesięciu przykładów wymiany kadr w okresie od połowy listopada 2015 do listopada 2017 r. autorka  dochodzi do wniosku, że to, co odróżnia sposób, w jaki przejmowano instytucje publiczne i spółki zależne od Skarbu Państwa za poprzednich rządów i za rządu premier Beaty Szydło, to przede wszystkim szybkość, szerokość, głębokość, ale też charakter przeprowadzanych zmian personalnych. W pracy sformułowano też rekomendacje dotyczące tego, jak na przyszłość zabezpieczyć się przed zbyt szeroką i nieuzasadnioną merytorycznie wymianą kadr po każdorazowej zmianie rządu.
  [PDF 607 KB]
 • Pod lupą obywateli - standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne, Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek (2017)
  Publikacja jest omówieniem obywatelskiego monitoringu naboru na wysokie stanowiska państwowe – członków Rady Polityki Pieniężnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera ocenę praktyki obsadzania tych stanowisk. Autorzy formułują też konkretne rekomendacje i postulaty jak powinien wyglądać nabór na tak istotne z punktu widzenia państwa funkcje, żeby spełniał najwyższe standardy przejrzystości i wymogi merytoryczne.
  [PDF 1300 KB]
 • Sygnaliści okiem pracodawców i związków zawodowych, red. Grzegorz Makowski i Marcin Waszak [PDF 554 KB] (2016)
  Publikacja powstała w oparciu o rozmowy z członkami związków zawodowych i pracodawcami na temat potrzeby ochrony pracowników alarmujących o nadużyciach w miejscu pracy. W 33 wywiadach przeprowadzonych od listopada 2015 do kwietnia 2016, reprezentanci największych federacji związkowych i organizacji pracodawców dzielą się obserwacjami na temat spotkanych przez siebie sygnalistów oraz opinianiami o potrzebie tworzenia wewnętrznych systemów sygnalizowania w zakładach pracy i zwiększenia ochrony osób sygnalizujących. Stosunek związkowców i pracodawców do pomysłu uchwalenia w Polsce ustawy chroniącej sygnalistów okazał się ambiwalentny. Wyrażano obawy, że "niekoniecznie działają oni w dobrej wierze i na rzecz organizacji, ale realizują jakies własne interesy". Z drugiej strony pojawiły się głosy, że takie prawo pozwoliłoby pracownikom wahającym się, czy interweniować, zwalczyć obawę przed piętnem "donosiciela". W publikacji przedsawiono analizę rozwoju ustawodastwa chroniącego sygnalistów w Europie. Regulacje dotyczące sygnalistów przyjęło już 10 europejskich państw, a w Parlamencie Europejskim powstał niedawno projekt dyrektywy o sygnalistach.

 • Pod lupą obywateli - streszczenie, Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek, 2017 [PDF 256 MB]
 • Pomiar ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych. Metodologia. Mihály Fazekas, 2016 [PDF 1,03 MB]
 • Konflikt interesów w administracji rządowej - prawo, praktyka, postawy urzędników, Grzegorz Makowski, Natalia Mileszyk, Robert Sobiech, Anna Stokowska, Grzegorz Wiaderek, 2015 wersja polska [PDF 815 KB], wersja angielska [PDF 901 KB], wnioski i rekomendacje do raportu [PDF 1,50 MB], policy brief [PDF 1,44 KB]
 • Drogi postępowania w sytuacji konfliktu interesów. Mapa, 2015 [PDF 184 KB]
 • Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? Raport o potrzebie lepszych regulacji i dobrych praktyk działalności lobbingowej. Grzegorz Makowski, 2015 [PDF 1,50 MB]
 • Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce. Grzegorz Makowski, Celina Nowak, Anna Wojciechowska-Nowak, 2015 wersja polska [PDF 604 KB] wersja angielska PDF [628 KB]
 • Rządowy proces legislacyjny. Grażyna Kopińska, 2015 [PDF 750 KB]
 • Tworzenie i konslutowanie rządowych projektów ustaw. Raport z badania nad sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw w 2012, Grażyna Kopińska, Grzegorz Makowski, Piotr Waglowski, Marcin Michał Wiszowaty, 2014 [PDF 2,55 MB]
 • Samorządowe Unie Personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych, Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Grzegorz Makowski, 2014 [PDF 785 KB]
 • Raport z Badania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych, Piotr Koryś, Cezary Trutkowski, 2012 [PDF 1,63 MB]
 • Raport z Badania Programu Przeciwdziałania Zagrożeniem Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Piotr Koryś, Cezary Trutkowski, 2012 [PDF 1,19 MB]
 • Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy?  Raport z badań ilościowych, CBOS, 2012[PDF 2,44 MB]
 • Raport z Badania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniem Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki, Piotr Koryś, Cezary Trutkowski, 2011 [PDF 1,94 MB]
 • Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy. Raport z badań, Anna Wojciechowska-Nowak, 2011 [PDF 5,96 MB]
 • Barometr korupcji,  CBOS,2009, część 1 [PDF 204 KB], część 2 [PDF 293 KB] W roku 2009 badanie zostało przygotowane wyłącznie przez Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Parlamentarzyści o lobbingu, Anna Kubiak, 2008 [PDF 745 KB]
 • Barometr korupcji 2007. Raport z badań, Anna Kubiak, 2007 [PDF 1345 KB]
 • Społeczny wizerunek zachowań partii zasiadających w parlamencie wobec korupcji, Anna Kubiak, 2006 [PDF 994 KB]
 • Codzienne doświadczenia korupcyjne Polaków. Raport z badań 2006, Anna Kubiak, 2006 [PDF 549 KB]
 • Opinia publiczna i prokuratorzy o korupcji. Raport z badań 2005, Anna Kubiak, 2005 [PDF 603 KB]http://www.batory.org.pl/public/scripts/fckeditor/editor/images/spacer.gif
 • Opinia publiczna i posłowie o korupcji. Raport z badań 2004, Anna Kubiak, 2004 [PDF 304 KB]
 • Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji. Raport z badań 2003, Anna Kubiak, 2003 [PDF 650 KB]
 • Opinia publiczna i urzędnicy o korupcji w samorządach. Raport z badań 2002, Anna Kubiak, 2002 [PDF 361 KB]
 • Przejrzysta gmina, organizacje pozarządowe,  korupcja, raport Ośrodka Badań Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu Asocjacje. red. Piotr Frączak, Ryszard Skrzypiec, 2002 [PDF 276 KB]
 • Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia. Raport z badań 2001, Anna Kubiak, 2001[DOC/ZIP 339 KB]
 • Korupcja w doświadczeniu codziennym. Raport z badań 2001, Anna Kubiak, 2001[RTF/ZIP 223 KB]
 • Postawy Polaków wobec korupcji. Raport z badań. Opracowanie raportu Małgorzata Osiak, Demoskop, 2000 [PDF 294 KB]
 • Postawy Polaków wobec korupcji. Dane szczegółowe z badania. Małgorzata Osiak, Demoskop, 2000 [PDF 321 KB]
 • Postawy Polaków wobec korupcji. Opracowanie raportu Agnieszka Owsianko, Demoskop, 2000 [RTF 394 KB]
RAPORTY Z PROJEKTÓW MONITORINGOWYCH
 • Obywatelska kontrola otwartości rządu. Raport z monitoringu, Grażyna Czubek, Paweł Kociszewski, Grzegorz Makowski, Karol Mojkowski, Ewa Stokłuska, 2015 [PDF 1,39 MB]
 • Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu [PDF 1,06 MB]
 • Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001-2011, praca zbiorowa, 2012 [PDF 1,46 MB]; Streszczenie publikacji[PDF 106 KB], streszczenie publikacji (angielska) [PDF 103,58 KB]
 • Monitoring wydatkowania wybranych funduszy publicznych, Adam Sawicki, 2009 [PDF 3,9 MB]
 • Finansowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2009 r., wstępny raport z monitoringu finansowania kampanii wyborczej, prowadzonego we współpracy z wolontariuszami z całej Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, 2009 [PDF 1,33 MB]
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych, raport podsumowujący monitoring finansowania kampanii wyborczej do europarlamentu w 2009 roku, zawierający wnioski z danych zebranych i opracowanych przez obserwatorów kampanii oraz wyniki analizy sprawozdań wyborczych, złożonych przez komitety wyborcze w Państwowej Komisji Wyborczej, 2010 [PDF 6,5 MB]
 • Przejrzystość procesu stanowienia prawa. Raport z realizacji projektu „Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa”, praca zbiorowa, 2008 [PDF 4,65MB]
 • Raport z realizacji projektu Monitoringu procesu stanowienia prawa, praca zbiorowa, 2007 [PDF 239 KB]
 • Raport z realizacji projektu Monitoringu procesu stanowienia prawa, praca zbiorowa,2006 [DOC 99 KB]
 • Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych, praca zbiorowa, 2005 [PDF 4,1 MB]; aneksy do raportu [PDF 12,7 MB]
 • Ocena III etapu realizacji rządowej strategii antykorupcyjnej, Grażyna Kopińska, 2004 [PDF 167 KB]
 • Ocena II etapu realizacji rządowej strategii antykorupcyjnej, Grażyna Kopińska, 2003 [PDF 163 KB]
 • Ocena I etapu realizacji rządowej strategii antykorupcyjnej, Grażyna Kopińska,2003 [PDF 193 KB] 
 • Realizacja obietnic wyborczych złożonych przez partie w trakcie kampanii wyborczej w 2001 roku, raport Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych opracowany przez Piotra Korysia, 2005 [RTF 478 KB]
EKSPERTYZY
 • Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym, Anna Wojciechowska-Nowak, 2012 [PDF 880 KB]
 • Providing an Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support for Whistleblowers in the EU. Country Report: Poland, Anna Wojciechowska, 2012 [PDF 383 KB]. Opracowanie przygotowane na zlecenie Transparency International. Raport obejmujący 27 krajów Unii Europejskiej dostępny jest: więcej
 • Rekomendacje zmian przepisów dotyczących samorządowej kampanii wyborczej, opr. Adam Sawicki, 2007 [PDF 73,7 KB]
 • Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej, opr. Piotr Koryś, 2005 [PDF 442 KB]
 • Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji, Celina Nowak, 2004 [PDF 364 KB]. Koreferat, [PDF 153 KB], Zapis dyskusji
 • Służba cywilna w III RP: punkty krytyczne, Krzysztof Burnetko, 2003 [PDF 672 KB
 • Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojowej w Polsce, Krzysztof Jasiecki, 2002 [PDF 383 KB]
 • Strategia polskiego biznesu wobec korupcji, Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk, Anna Szcześniak, 2001 [DOC/ZIP 140 KB]
 • Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD, opr. Tomasz Grosse,  2000, [PDF 363 KB]
PORADNIKI
 • Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej, Cezary Trutkowski, Piotr Koryś, 2013 [PDF 5,49 MB]
 • Jak walczyć z korupcją? Zasady tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski, 2010,  praca zbiorowa, wersja polska [PDF 1,14 MB], wersja rosyjska [PDF 423 kB], wersja angielska [PDF 425 kB]
 • Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistle-blowingu, Anna Wojciechowska-Nowak, 2008 [PDF 1,16 MB]
 • Ściągawka z demokracji dla lidera Lokalnej Grupy Obywatelskiej,praca zbiorowa, 2004 [PDF 861 KB]
 • Czym jest korupcja? Informator prawny, opracowanie Małgorzata Wypych, 2003 [PDF 354 KB]
 • Ściągawka dla radnego, praca zbiorowa, 2003 [PDF 204 KB]
 • Ściągawka z demokracji – Zanim zaczniesz działać, Maciej Wnuk, 2002 [PDF 106 KB]
 • Ściągawka z demokracji – Skargi i wnioski, Maciej Wnuk, 2002 [PDF 131 KB]
 • Ściągawka z demokracji – Ściągawka z konstytucji, Maciej Wnuk,2002 [PDF 625 KB]
 • Ściągawka z demokracji – Postępowanie administracyjne, Maciej Wnuk, 2002 [PDF 363 KB]
 • Model Przezroczystej Gminy wraz z formularzem oceny przejrzystości spraw publicznych w gminie, opr. Andrzej Szeniawski przy współpracy prof. dr Grażyny Prawelskiej-Skrzypek,  2003 [PDF 270 KB]
 • Przejrzysta gmina. Modelowe rozwiązania w zakresie udzielania dotacji podmiotom niepublicznym z budżetów gmin, opr. Andrzej Szeniawski, 2002  [ZIP/DOC 20 KB]
 • Korupcja i mechanizmy jej zwalczania, Daniel Palacz, Dariusz Woźnicki, Andrzej Wojtkowski, 2001 [RTF/ZIP 61 KB]

OPINIE I ANALIZY AKTÓW PRAWNYCH

 • Udział organizacji pozarządowych i obywateli w rządowym procesie tworzenia prawa w wybranych krajach europejskich, Dawid Sobczyński, 2015 [PDF 507 KB]
 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 2010 [PDF 161 kB]
 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 2010 [PDF 161 kB]
 • Uwagi do projektu Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+, 2010 [PDF 371 KB]
 • Uwagi do Projektu założeń do projektu ustawy - prawo antykorupcyjne, 2010 [PDF 386 KB]
 • Uwagi do projektu założeń projektu ustawy o lobbingu, 2010 [PDF 348 KB]
 • Uwagi do projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych, 2009 [PDF 152 KB]
 • Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 2006 [DOC 78 KB]
 • Opinia na temat projektu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 2005 [DOC 28 KB]
 • Przepisy antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych w polskim systemie prawnym oraz w systemach prawnych innych państw europejskich. Opr. Aleksandra Radwańska, Dag Nilsson, 2002/2003 [PDF 505 KB]
 • Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających korupcji, Maria Jasińska, Katarzyna Kurpisz, 2001 [RTF/ZIP 80 KB]

KONFERENCJE I SEMINARIA


Whistleblowing – ochrona prawna osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy: skuteczność polskiego prawa pracy na tle regulacji anglosaskich oraz prac Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) 
(30 marca 2009)   

 • Panel pierwszy konferencji - zapis dźwiękowy, czas trwania: 1 godz. 23 min.[MP3 77,5 MB] 
 • Panel drugi konferencji - zapis dźwiękowy, czas trwania: 1 godz. 45 min. [MP3 98,2 MB] 
 • Program konferencji 
 • Wystąpienie – The protection of whistleblowers in the light of GRECO's work, Christophe Speckbacher, GRECO [PDF 107 KB]
 • Wystąpienie – International best practices for whistleblower policies at intergovernmental organizations, Tom Devine, Government Accountability Project [PDF 55 KB] 
 • Wystąpienie – Sytuacja prawna polskich whistleblowerów w postępowaniu przed sądem pracy z perspektywy doświadczeń organizacji pozarządowej, Anna Wojciechowska-Nowak, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego [PDF 1,5 MB] 
 • Wystąpienie – Whistleblowing: the UK perspective, Shonali Routray, Public Concern At Work [PDF 178 KB] 
 • Wystąpienie – Rozwiązania australijskie w zakresie ochrony whistleblowerów, Jacek Wojciechowicz, Polski Instytut Dyrektorów [PDF 593 KB]
Konferencja poświęcona potrzebom rozwiązań systemowych w procesie ograniczania korupcji w ochronie zdrowia (7 kwietnia 2008)
Międzynarodowa konferencja pt. Strategie antykorupcyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Czy możliwa jest długofalowa strategia antykorupcyjna w Polsce? (17 marca 2008)             
Międzynarodowa konferencja pt. Skuteczna kontrola finansowania polityki (26 kwietnia 2007)
 • Program konferencji [DOC 41 KB
 • Propozycja zmian polskich przepisów dotyczących kontroli i nadzoru nad kampaniami wyborczymi, szczególnie nad kampanią prezydencką. [PDF 625 KB
 • Zapis dyskusji
Seminarium dotyczące struktury, zadań i sposobu funkcjonowania agencji antykorupcyjnych działających w Europie (12 maja 2006)
 • Prezentacja Jean-Pierre Bueb'a z francuskiego Centralnego Urzędu ds. Zapobiegania Korupcji [PPT 51 KB], [PPT 82 KB],
 • Prezentacja Povilasa Malakauskasa, dyrektora litewskiego Specjalnego Urzędu Śledczego [PPT 340 KB].
Seminarium na temat Ustawy o działalności lobbingowej (10 stycznia 2006)
 • Opinia prawna autorstwa dr hab. Marka Zubika na temat ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i jej wpływu na sytuację organizacji pozarządowych [PDF 289 KB]. 
 • Zapis dyskusji
Seminarium na temat wniosków, jakie wynikają dla Polski z włoskich doświadczeń walki z korupcją (17 marca 2005)
Reglamentacja gospodarki (20 października 2004)
 • Opracowanie Janusza Paczochy, Narodowy Bank Polski [PDF 431 KB]
Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji (lipiec 2004)
Służba cywilna III RP – zapomniany obszar (kwiecień 2004)
Korupcja i polityka antykorupcyjna. Opracowanie Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej Open Society Institute, (25 listopada 2001)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry