Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

Najnowsze publikacje Fundacji Batorego

 • Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. - Piotr Uziębło (2018)
  Dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego przygotował opinię ustawy zmieniającej znacznie Kodeks wyborczy. Ekspert negatywnie ocenia proponowane modyfikacje Kodeksu. Zaznacza iż, budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia ich efektywności, celowości jak również zgodności z Konstytucją RP i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów. Godzą również w jawność finansowania polityki, naruszają zasady równości i powszechności wyborów. Prof. Uziębło zwraca uwagę na dużą nieprecyzyjność nowo wprowadzanych przepisów oraz ich niespójność z obowiązującymi zapisami Kodeksu wyborczego i innymi aktami prawnymi.
  [PDF 300 KB]
 • O co chodzi w nowelizacji Kodeksu wyborczego? - Adam Gendźwiłł (2017)
  Artykuł poświęcony zmianom w ordynacji. Z dość długiej listy planowanych zmian w Kodeksie Wyborczym wypadło wiele kontrowersyjnych punktów, np. zmiana reguł wyborów w najmniejszych gminach czy zmniejszenie minimalnej wielkości okręgów wyborczych. Nie zniknęły jednak przepisy fundamentalnie zmieniające administrację wyborczą i model organizacji wyborów w Polsce.
  [PDF 214 KB]
 • Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym proponowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - (2017)
  Analiza skutków propozycji, które mimo jednoznacznie negatywnych opinii ekspertów, posłowie zostawili w projekcie. Podczas sejmowych prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym  posłowie większości parlamentarnej wycofali się z części propozycji. Niestety, w projekcie pozostały propozycje, które z jednej strony - grożą chaosem organizacyjnym, z drugiej - upolitycznieniem administracji wyborczej. Są to propozycje niebezpieczne dla organizacji demokratycznych i przejrzystych wyborów. Będą miały negatywny wpływ na zaufanie obywateli do uczciwości wyników.
  [PDF 304 KB]
 • Narracja o Unii Europejskiej - Joanna Popielawska, Jan Szyszko (2017)
  Autorzy postawili sobie za cel przeanalizowanie sposobu, w jaki mówi się o Unii Europejskiej w Polsce. Przeanalizowali narrację, jaka dominuje wśród polityków, ekspertów oraz w internecie, który dla coraz większej liczby Polaków stanowi główne źródło informacji. Badanie objęło okres od 25 października 2015 (dzień zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości) do 30 września 2017. Pierwsza część raportu, który powstał w ramach projektu Europejska Polska, finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
  [PDF 331 KB]
 • W jakim stopniu wiedza jest czynnikiem współkształtującym dyskurs o Europie? - Michał Federowicz, Natalia Skipietrow (2017)
  Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania o to, jak duża jest wiedza Polaków na temat Unii Europejskiej i w jaki sposób należy ją poszerzać. Autorzy badają, jaki wpływ na znajomość instytucji unijnych, ich funkcjonowanie i postrzeganie ma system edukacyjny, jaką zaś rolę odgrywają działania realizowane poza tym systemem. Porównują także stan wiedzy Polaków na temat Unii i jej postrzeganie z tymi, jakie charakteryzują inne społeczeństwa Europy.
  Druga część raportu, który powstał w ramach projektu Europejska Polska, finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
  [PDF 264 KB]

 • Finanse polskich partii - Adam Gendźwiłł, Grażyna Bukowska, Jacek Haman, Adam Sawicki, Jarosław Zbieranek (2017).
  Raport - po raz pierwszy - pokazuje różne strumienie publicznych pieniędzy płynące na działalność partii, nie skupiając się wyłącznie na subwencjach. Publikacja podsumowuje doświadczenia z obowiązującym w Polsce systemem finansowania partii politycznych, partyjnych komitetów wyborczych, biur parlamentarzystów i klubów parlamentarnych. Raport zawiera także szczegółową analizę wydatków partii politycznych oraz rekomendacje autorów.
  [PDF 1147 KB]
 • Zmiany systemu wyborczego 2018. Analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 r. - Jarosław Flis (2017)
  Ekspertyza omawiająca kluczowe zmiany systemu wyborczego, które zostały zaproponowane w projekcie poselskim, czyli: zmiana wielkości okręgów w wyborach samorządowych wszystkich szczebli, zmiana systemu wyborczego w wyborach rad gmin niebędących miastami-powiatami, dwukadencyjność w wyborach włodarzy, zakaz jednoczesnego kandydowania w wyborach włodarzy i radnych wyższych szczebli, zmiana dopuszczalnej długości list wyborczych, zmiany podmiotu wyznaczającego granice okręgów wyborczych.
  [PDF 398 KB]
 • Eliminacja obcych wpływów czy budowanie własnych? Jak dbać o suwerenność Polski -
  analiza Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (2017). 
  Wszyscy chcemy, aby Polska była silnym krajem, który sam o sobie decyduje i potrafi bronić się przed zewnetrznymi ingerencjami w życie polityczne. Jak to osiągnąć? Czy droga do suwerenności prowadzi - jak twierdzi rząd i niektórzy konserwatywni eksperci - przez ograniczanie obecności zagranicznych pieniędzy i zagranicznych wpływów w polskim życiu publicznym? Autorka stawia tezę wprost przeciwną: ograniczanie więzi ze światem zewnętrznym nie prowadzi do wzmocnienia, lecz do osłabienia suwerenności Polski, a w konsekwencji także pogorszenia komfortu życia i dobrobytu jej obywateli. 
  [PDF 132 KB]

 • Priorytetowe Partnerstwo: wspólna wizja stosunków polsko-ukraińskich – wspólny tekst członków Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu (2017) - Wzajemne relacje Polski i Ukrainy przeżywają najtrudniejsze chwile od 25 lat. Po raz pierwszy od ćwierćwiecza w stosunkach między naszymi krajami pojawiło się poczucie „strategicznego marazmu”. Kierując się przekonaniem, że Warszawa i Kijów nie mogą sobie jednak pozwolić na wzajemną obojętność, 19 ekspertów z Polski i Ukrainy utworzyło Grupę Polsko-Ukraińskiego Dialogu i podjęło próbę wyznaczenia na nowo wizji stosunków między oboma narodami.
  [PDF 230 KB]
 • Pod lupą obywateli - standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne - Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek (2017) - Publikacja jest omówieniem obywatelskiego monitoringu naboru na wysokie stanowiska państwowe – członków Rady Polityki Pieniężnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera ocenę praktyki obsadzania tych stanowisk. Autorzy formułują też konkretne rekomendacje i postulaty jak powinien wyglądać nabór na tak istotne z punktu widzenia państwa funkcje, żeby spełniał najwyższe standardy przejrzystości i wymogi merytoryczne. [PDF 1300 KB]
 • W zwarciu: polityka europejska rządu PiS - Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar (2017) - Autorzy raportu przeprowadzili analizę polityki europejskiej PiS na tle procesów zachodzących w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy oraz dokonali oceny skutków tej polityki dla warunków przyszłego rozwoju Polski i jej miejsca w Europie. Do kluczowych problemów polskiej polityki europejskiej i zagranicznej rządu PiS należą ideologizacja tejże oraz brak spójności w jej praktycznym wymiarze. Przyczynami tego ostatniego są struktura decyzyjna oparta na istnieniu pozarządowego ośrodka decyzyjnego w postaci prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz rywalizacja między różnymi ośrodkami władzy.
  [PDF 350 KB]
 • Co wolno opozycji i dlaczego jest potrzebna? Uprawnienia opozycji parlamentarnej - Paweł Marczewski, Dawid Sześciło (2017) - Praca Sejmu, zdominowanego przez większość z partii rządzącej, wywołuje pytania o rolę ugrupowań opozycyjnych. Szukając odpowiedzi warto zapoznać się z doświadczeniami innych krajów. Autorzy ekspertyzy wyjaśniają dlaczego demokracje potrzebują opozycji i jakimi uprawnieniami dysponuje ona w wybranych państwach europejskich.
  [PDF 531 KB]
 • Normatywne imperium w kryzysie - czas na politykę wartości - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017). W Unii Europejskiej trwa „ideologiczna wojna domowa”. Wypowiedzi nowego francuskiego prezydenta, a także polityków z innych krajów Wspólnoty pokazują, że w unijnych stolicach kwestia wspólnych wartości zaczyna być traktowana naprawdę poważnie. Przeciwdziałanie kryzysowi w sferze wartości wymaga ogromnej rozwagi politycznej, aby starania o wzmocnienie ideowych fundamentów Wspólnoty nie stały się okazją do eliminowania konkurentów i nie przekształciły się w wojnę na wyniszczenie, w której przegrają wszyscy. Obok polityki spójności, rolnej czy bezpieczeństwa niezbędna jest dzisiaj także polityka wartości posługująca się efektywnymi instrumentami prawnymi i finansowymi.
  [PDF 150 KB]
 • Report: A normative empire in crisis – time for a politics of values, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
  The “ideological civil war” in the European Union is ongoing. Statements made by the new French president and also those heard in other EU countries show that the issue of shared values is genuinely beginning to be treated seriously. Very great political prudence is required to stave off the values crisis, to ensure that efforts to bolster the Community’s ideological foundations does not become an opportunity to eliminate competitors and morph into a war of attrition in which everyone loses. Besides the cohesion, agricultural and security policies, a values policy with effective legal and financial instruments is now also essential.
  [PDF 152 KB]
 • Policy memo: A normative crisis: the need to protect democratic values in Europe, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017)
  A policy memo outlining the reform proposal of European financial mechanisms aimed at providing for an effective response to the crisis of values within the Community. We call for an urgent reaction to the increasingly common undermining of fundamental democratic values not only in the public discourse but also in several Member States' activity. It is worrisome that despite of this, more funding is directed to promoting European values in third countries than within the EU.
  [PDF 289 KB]
 • Partie polityczne a jakość polskiej demokracji - Paweł Marczewski (2017). Polacy nie ufają partiom politycznym. 35% z nich nie czuje, że jest przez nie reprezentowana. Ten brak zaufania nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Polski. Jednak u nas łączy się z niewielkim zaangażowaniem w partyjną działalność: mniej niż 1% dorosłych Polaków należy do jakiegoś ugrupowania. Autor opracowania pisze o wadach partii, ale także o tym, dlaczego są potrzebne i jak je zreformować, aby dobrze służyły demokracji.
  [PDF 770 KB]

 • Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru - Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł (2017) - Autorzy przeanalizowali dane z wyborów samorządowych od 2002 do 2014 roku. Wskazują na wady ordynacji proporcjonalnej stosowanej w wyborach do powiatów, miast na prawach powiatu oraz do sejmików, takie jak m.in.:  bardzo duża liczba głosów zmarnowanych (oddanych na kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu), brak reprezentacji wielu wspólnot samorządowych w powiatach i sejmikach oraz rzeczywisty próg wyborczy znacznie wyższy niż przewidziane w Kodeksie Wyborczym 5%.
  [PDF 1200 KB]

 • Grzechy metropolitalne (nie tylko) PiS, Marta Lackowska (2017) - Dr hab. Marta Lackowska przygotowała ekspertyzę nt. projektu PiS o powołaniu metropolii warszawskiej. Autorka opisuje w niej doświadczenia w zarządzaniu metropolitalnym innych państw europejskich, analizuje  wady projektu PiS, a także zaniechania politycznych poprzedników.
  [PDF 280 KB]
 • Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych (2017) Michał Bilewicz, Dominika Bulska, Karolina Hansen, Wiktor Soral, Aleksandra Świderska, Mikołaj Winiewski. Drugi raport Fundacji Batorego i Centrum Badań nad Uprzedzeniami na temat mowy nienawiści w Polsce. Przedstawia wyniki badań dotyczących mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych i porównuje je z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w 2014 roku. Pokazuje skalę zmian oraz konsekwencje kontaktu z mową nienawiści.
  [PDF 5650 KB]

 • (Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa-Piotr Buras, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017). Konflikt w Donbasie to część dużo szerszej konfrontacji, jaką jest próba podważenia przez Rosję zasad bezpieczeństwa w Europie. Sankcje przeciw Moskwie powinny więc być przedstawiane przede wszystkim jako mechanizm obrony pokoju i stabilności na kontynencie. UE musi także odrzucić iluzję, iż pełna realizacja porozumienia mińskiego jest możliwa i doprowadzi do pokoju we wschodniej Ukrainie.
  [PDF 170 KB]


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry