Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

Masz Głos, Masz Wybór

 Publikacje

 • Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. - Piotr Uziębło (2018)
  Dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego przygotował opinię ustawy zmieniającej znacznie Kodeks wyborczy. Ekspert negatywnie ocenia proponowane modyfikacje Kodeksu. Zaznacza iż, budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia ich efektywności, celowości jak również zgodności z Konstytucją RP i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów. Godzą również w jawność finansowania polityki, naruszają zasady równości i powszechności wyborów. Prof. Uziębło zwraca uwagę na dużą nieprecyzyjność nowo wprowadzanych przepisów oraz ich niespójność z obowiązującymi zapisami Kodeksu wyborczego i innymi aktami prawnymi.
  [PDF 300 KB]
 • O co chodzi w nowelizacji Kodeksu wyborczego? - Adam Gendźwiłł (2017)
  Artykuł poświęcony zmianom w ordynacji. Z dość długiej listy planowanych zmian w Kodeksie Wyborczym wypadło wiele kontrowersyjnych punktów, np. zmiana reguł wyborów w najmniejszych gminach czy zmniejszenie minimalnej wielkości okręgów wyborczych. Nie zniknęły jednak przepisy fundamentalnie zmieniające administrację wyborczą i model organizacji wyborów w Polsce.
  [PDF 214 KB]
 • Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym proponowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - (2017)
  Analiza skutków propozycji, które mimo jednoznacznie negatywnych opinii ekspertów, posłowie zostawili w projekcie. Podczas sejmowych prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym  posłowie większości parlamentarnej wycofali się z części propozycji. Niestety, w projekcie pozostały propozycje, które z jednej strony - grożą chaosem organizacyjnym, z drugiej - upolitycznieniem administracji wyborczej. Są to propozycje niebezpieczne dla organizacji demokratycznych i przejrzystych wyborów. Będą miały negatywny wpływ na zaufanie obywateli do uczciwości wyników.
  [PDF 304 KB]
 • Finanse polskich partii - Adam Gendźwiłł, Grażyna Bukowska, Jacek Haman, Adam Sawicki, Jarosław Zbieranek (2017).
  Raport - po raz pierwszy - pokazuje różne strumienie publicznych pieniędzy płynące na działalność partii, nie skupiając się wyłącznie na subwencjach. Publikacja podsumowuje doświadczenia z obowiązującym w Polsce systemem finansowania partii politycznych, partyjnych komitetów wyborczych, biur parlamentarzystów i klubów parlamentarnych. Raport zawiera także szczegółową analizę wydatków partii politycznych oraz rekomendacje autorów.
  [PDF 1147 KB]
 • Zmiany systemu wyborczego 2018. Analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 r. - Jarosław Flis (2017)
  Ekspertyza omawiająca kluczowe zmiany systemu wyborczego, które zostały zaproponowane w projekcie poselskim, czyli: zmiana wielkości okręgów w wyborach samorządowych wszystkich szczebli, zmiana systemu wyborczego w wyborach rad gmin niebędących miastami-powiatami, dwukadencyjność w wyborach włodarzy, zakaz jednoczesnego kandydowania w wyborach włodarzy i radnych wyższych szczebli, zmiana dopuszczalnej długości list wyborczych, zmiany podmiotu wyznaczającego granice okręgów wyborczych.
  [PDF 398 KB]
 • Co dalej z samorządem? - Paweł Swianiewicz (2017) Opracowanie analizujące program Platformy Obywatelskiej skierowany do samorządów lokalnych: "Polska samorządna". Czerpiąc ze swoich doświadczeń największa partia opozycyjna przygotowała wizję tego, co ma się dziać dalej z polską samorządnością. Autor wyjaśnia, że samorządy bezsprzecznie potrzebują większej swobody, większych środków oraz poszerzenia odpowiedzialności za zadania publiczne.
  [PDF 237 KB]

 • Jak zmieniać prawo wyborcze. Doświadczenia porównawcze - Bartłomiej Michalak (2017) - Ekspertyza przedstawiająca najlepsze praktyki wprowadzania zmian w ordynacji wyborczej. Autor na przykładzie m.in. Nowej Zelandii pokazuje jak reformować system wyborczy, by zmiany były skuteczne, miały długotrwały charakter oraz zyskały poparcie społeczeństwa.
  [PDF 440 KB]

 • Co wolno opozycji i dlaczego jest potrzebna? Uprawnienia opozycji parlamentarnej - Paweł Marczewski, Dawid Sześciło (2017) - Praca Sejmu, zdominowanego przez większość z partii rządzącej, wywołuje pytania o rolę ugrupowań opozycyjnych. Szukając odpowiedzi warto zapoznać się z doświadczeniami innych krajów. Autorzy ekspertyzy wyjaśniają dlaczego demokracje potrzebują opozycji i jakimi uprawnieniami dysponuje ona w wybranych państwach europejskich.
  [PDF 531 KB]

 • Partie polityczne a jakość polskiej demokracji - Paweł Marczewski (2017). Polacy nie ufają partiom politycznym. 35% z nich nie czuje, że jest przez nie reprezentowana. Ten brak zaufania nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Polski. Jednak u nas łączy się z niewielkim zaangażowaniem w partyjną działalność: mniej niż 1% dorosłych Polaków należy do jakiegoś ugrupowania. Autor opracowania pisze o wadach partii, ale także o tym, dlaczego są potrzebne i jak je zreformować, aby dobrze służyły demokracji.
  [PDF 770 KB]
 • Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru - Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł (2017) - Autorzy przeanalizowali dane z wyborów samorządowych od 2002 do 2014 roku. Wskazują na wady ordynacji proporcjonalnej stosowanej w wyborach do powiatów, miast na prawach powiatu oraz do sejmików, takie jak m.in.:  bardzo duża liczba głosów zmarnowanych (oddanych na kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu), brak reprezentacji wielu wspólnot samorządowych w powiatach i sejmikach oraz rzeczywisty próg wyborczy znacznie wyższy niż przewidziane w Kodeksie Wyborczym 5%.
  [PDF 1200 KB]
 • Grzechy metropolitalne (nie tylko) PiS, Marta Lackowska (2017) - Dr hab. Marta Lackowska przygotowała ekspertyzę nt. projektu PiS o powołaniu metropolii warszawskiej. Autorka opisuje w niej doświadczenia w zarządzaniu metropolitalnym innych państw europejskich, analizuje  wady projektu PiS, a także zaniechania politycznych poprzedników.
  [PDF 280 KB]

 • Jakie zmiany w ordynacji wyborczej są naprawdę potrzebne?, Joanna Załuska [PDF 200 KB]

 • Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Hubert Izdebski [PDF 280 KB]

 • Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie?,  Adam Gendźwiłł, Paweł Swianiewicz  [PDF 606 KB]
 • Nieważne głosy, ważny problem. Raport z badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014,  Adam Gendźwiłł, Mikołaj Cześnik, Jarosław Flis, Jacek Haman, Anna Materska-Sosnowska, Bartłomiej Michalak, Paweł Pietrzyk, Jarosław Zbieranek. [PDF 1200 KB]
 • Nieważne głosy, ważny problem. Postscriptum, Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł, Jacek Haman, Bartłomiej Michalak [PDF 407 KB]
 • Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard i Jarosław Zbieranek (2015). [PDF 1,28 MB], e-book [EPUB 2,11 MB]
 • Ustawa o petycjach. Fundament czy fasada?, Krzysztof Izdebski (2015) [PDF 207 KB]
 • Aktywność obywatelska. Zmiany w nastawieniu polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji, Marek Solon-Lipiński (2015). [PDF 269 KB]
 • Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze wyborach do rad gmin w 2014 roku, Adam Gendźwiłł (2015). [PDF 4,6 KB]
 • Budżet obywatelski, Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski (2014) [PDF 179 KB]
 • Obywatele i wybory, Dawid Sześciło, Mikołaj Cześnik, Radosław Markowski (2013). Raport prezentuje oświadczenia innych państw oraz opinie ekspertów z różnych dziedzin na temat uczestnictwa obywateli w wyborach. Raport [PDF 1,9 MB], Wyciąg z raportu [PDF320 KB]
 • Obywatele i Wybory, Marta Żerkowska-Balas, Aleksandra Kozaczuk (2013).Raport z przeprowadzonego przez CBOS badania, dotyczącego korzystania przez Polaków z czynnego i biernego prawa wyborczego. Publikacja [PDF 578 KB]. Komentarz na temat raportu, Mikołaj Cześnik [PDF 110 KB]
 • Wszystko o Ewie, Krzysztof Burnetko, Anna Mateja (2011). Autorzy opisując historię życia jednej kobiety, pokazują, że dyskryminacja kobiet nie jest tylko tematem teoretycznych dyskusji, ale codziennym doświadczeniem. „Wszystko o Ewie" to kompendium wiedzy na temat sytuacji kobiet w Polsce od okresu przedszkolnego po emeryturę. Pokazuje to, co często jest pomijane, przemilczane, niedostrzegane. Opisuje krok po kroku życie zwyczajnej Ewy, ale jednocześnie stawia ważne, bardziej ogólne pytania o miejsce kobiet w Polsce, o ich szanse i ograniczenia. Książka prowokuje do dyskusji o charakterze i zakresie dyskryminacji kobiet. Jest też doskonałym materiałem dydaktycznym, na jej podstawie można łatwo tworzyć zajęcia i warsztaty o tematyce równościowej. Publikacja: [PDF 820 KB], Skrót publikacji: [PDF 273 KB]
 • Raport z przebiegu kampanii społecznej Pępek Europy. (2009) [PDF 913 KB]
 • Raport z przebiegu kampanii społecznej Zmień kraj. Idź na wybory! (2007) [PDF 2021 KB]
 • Raport z realizacji obietnic przedwyborczych złożonych podczas kampanii do samorządów lokalnych 2002 (2006) [PDF 804 KB]
 • Katalog 100 pytań o sprawy lokalne (2002) [PDF 328 KB]

Opracowania

 • Mieszany system wyborczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Dawid Sześciło (2016)  [PDF 244 KB]
 • Pięć lat inicjatywy lokalnej. Porównanie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej z praktyką ich stosowania w latach 2010-2014, Karol Mojkowski (2016) [PDF 996 KB]
 • Wyraz popracia czy obywatelski obowiązek - co motywuje Polaków do głosowania?, Marta Żerkowska-Balas (2015) [PDF 286 KB]
 • Partycypacja nowych wyborców, Marta Żerkowska-Balas, Mateusz Zaremba (2015) [PDF 217 KB]
 • Pytania o przyszłość polskiego samorządu, dr Dawid Sześciło (2015) [PDF 280 KB]
 • Prawo wyborcze - od czego zacząć zmiany? dr Dawid Sześciło (2015) [PDF 998 KB]
 • Krótki przewodnik po referendum. Stan prawny, stan faktyczny, wybrane przykłady zagraniczne. Problemy i wyzwania, Krzysztof Izdebski (2015) [PDF 666KB]
 • Jakich zmian potrzebuje Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze?, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 1,27 MB]
 • Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 443 KB]
 • Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 904KB
 • Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz Kraszewski (2014) [PDF 446KB
 • Obowiązki władz samorządowych w zakresie informacji i edukacji wyborczej, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF  211 KB]
 • Analiza projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 379KB]
 • Uwagi dotyczące projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, Krzysztof Izdebski (2014) [PDF 268KB]
 • Ekspertyza dotycząca aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce, dr Kazimierz Bandarzewski (2013) [PDF 342KB]
 • Ekspertyza prawna dotyczącą możliwości wprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach, dr Rafał Trykozko (2013) [PDF 342KB]
 • Podstawy prawne wprowadzenia instytucji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców do statutów jednostek samorządu terytorialnego, prof. Hubert Izdebski  (2013) [PDF 337KB]
 • Słowniczek referendalny, dr. Dawid Sześciło (2013) [PDF 709KB]

Ulotki

 • Karta Praw Mieszkańca (2014) [PDF 1,02MB]
 • Narzędziownik Obywatelski (2014) [PDF 1,02MB]
 • Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji (2014) [PDF 1,02MB]
 • Budżet Obywatelski (2014) [PDF 1,02MB]

Poradniki

Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry