Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

forumIdei/ Demokracja

 Publikacje

 • Jak bardzo sejmowa ordynacja zachęca do budowania sojuszy i jakie stwarza dla nich przeszkody?, Jarosław Flis (2019)
  System wyborczy w Polsce jest korzystny dla ugrupowań, które otrzymują duże poparcie w wyborach. Partie te dostają więcej mandatów niż wynikałoby to ze ściśle  proporcjonalnego przeliczenia oddanych na nie głosów. Wielkość „nagrody” jest jednak zmienna. Od jakich czynników to zależym, wyjaśnia Jarosław Flis w opublikowanym przez nas opracowaniu .
  [PDF 149 KB]
 • Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo. Dawid Sześciło (2019)
  Raport prezentuje koncepcję wzmocnienia państwa poprzez jego decentralizację i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych. W 21 propozycjach wskazuje drogę ku zwiększeniu samodzielności wspólnot samorządowych, usprawnieniu demokracji lokalnej oraz wzmocnieniu obywatelskiej kontroli nad działalnością władz samorządowych. Raport przedstawia wizję nowej roli władzy centralnej, która zamiast „ręcznego sterowania” działaniami samorządów, powinna skupić się na wyznaczaniu i monitorowaniu standardów działania władz lokalnych i regionalnych.
  [PDF 1,6MB]
 • Monitoring Wiadomości TVP w okresie kampanii do Parlamentu Europejskiego (maj 2019)
  Raport z monitoringu głównego wydania programu informacyjnego Telewizji Publicznej (10-24 maja 2019) dotyczącego wywiązywania się przez TVP z obowiązku przestrzegania w swoich audycjach wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności. Monitoring prowadzony był we współpracy z zespołem Towarzystwa Dziennikarskiego. 
  wersja polska [PDF]
  wersja angielska [PDF]
 • Czy samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku?, Dawid Sześciło (2019)
  Analiza metody rozwiązania zagadnienia szeroko pojętego wynagradzania nauczycieli za czas strajku, z uwzględnieniem kluczowych punktów odsienia: istoty samorządu terytorialnego, charakteru subwencji oraz gwarancyjnego charakteru regulacji prawa pracy.
  [PDF 126KB]
 • Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji, Jacek Haman
  Jak sprawdziły się w praktyce znowelizowane w styczniu 2018 przepisy Kodeksu wyborczego? Ponad 600 obserwatorów zebrało dane z 233 losowo wybranych lokali wyborczych w całej Polsce. Fałszerstw nie stwierdzono, jednak odnotowano wiele przypadków nieprawidłowości. Konieczne są zmiany, które zapobiegną problemom w przyszłości. Wnioski z badania i rekomendacje zmian w raporcie. [PDF]
 • Wybory samorządowe – wzory zaangażowania, Jarosław Flis (2018)
  Ekspert przeanalizował wyniki wyborów samorządowych od 2002 roku i porównał je z wynikami wyborów parlamentarnych i europejskich. Dane te posłużyły do stworzenia obrazu dotychczasowych zachowań wyborczych Polaków.
  [PDF 434KB]
 • Kto i jak zagłosuje w wyborach samorządowych? Adam Gendźwiłł (2018)
  Autor na podstawie sondaży opinii publicznej publikowanych przed wyborami od 2002 do 2014 przewiduje ilu Polaków zagłosuje w zbliżających się wyborach samorządowych, czym będą wyróżniać się głosujący, a także co może kierować ich decyzjami. Biorąc pod uwagę tendencje – szacowana frekwencja w tych wyborach zdaniem autora może wynieść 49 proc.
  [PDF 287KB]
 • Rekordowa frekwencja, Marta Żerkowska-Balas (2018)
  Ekspertka przyjrzała się motywacjom osób deklarujących udział w wyborach na podstawie wyników sondażu CBOS zrealizowanego na zlecenie Fundacji Batorego w październiku 2018. Badania pokazują, że frekwencja w najbliższych wyborach może być rekordowa. Według deklaracji 21 października aż 81 proc. uprawnionych do głosu planuje odwiedzić lokale wyborcze.
  [PDF 126KB]
 • Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej. Adam Gendźwiłł i Marta Żerkowska-Balas (2018)
  Analiza wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Fundacji Batorego w styczniu 2018, oraz danych z innych badań i raportów na temat samorządności w Polsce.
  [PDF 578 KB]
 • Ocena poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, w części poświęconej wyborom polskich posłów do Parlamentu Europejskiego - Bartłomiej Michalak (2018)
  Zaproponowane w projekcie zmiany zasad wyborów do PE doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze, łamiąc tym samym zasadę proporcjonalności wyborów.
  [PDF 840 KB]
 • Ocena komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw - Anna Rakowska-Trela (2018)
  Opinia prawna dotycząca projektu ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy, znowelizowany w styczniu br. [PDF 570 KB]
 • Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy - Piotr Uziębło (2018)
  Opinia prawna, w której ekspert  wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Zaleca nowelę  prawa wyborczego oraz powierzenie organizacji wyborów władzom lokalnym.
  [PDF 421 KB]
 
 • Społeczny monitoring wyborów i kampanii wyborczej. Przykłady działań z wybranych państw - Bartosz Wilk (2018)
  Analiza metod monitorowania wyborów i kampanii wyborczych w Gruzji, Kosowie, Armenii, Mołdawii, Serbii, Grecji, Austrii, Bułgarii i Niemczech. Przykłady działań mogą być pomocne dla aktywistów i aktywistek chcących obserwować jesienne wybory w Polsce [PDF 505 KB]
 
 • Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku - Piotr Jakubowski (2018)
  Publikacja pomocna w  przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych. Autor  podpowiada kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię. [PDF 368 KB]
 • Jak zostać członkiem komisji wyborczej? (2018)
  Analiza poświęcona obsadzaniu stanowisk członków obwodowych komisji wyborczych, w tym ich prawom i obowiązkom. [PDF 199 KB]
 • Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy (2018)
  Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła nową funkcję: obserwatora społecznego. Uprawnienia, jakie mu przysługują oraz sposób powoływania na to stanowisko omawiamy w analizie eksperckiej. [PDF 246 KB]
 • Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej -  Piotr Uziębło (2018)
  Autor w analizie pokazuje, że transmisja przebiegu wyborów łamałaby konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji. [PDF 323 KB]
 • Urzędnicy wyborczy - powoływanie, zadania, struktura (2018)
  Analiza kompetencji i zadań oraz wymogów stawianych kandydatom do  urzędnika wyborczego. Przygotowaniami do wyborów i referendów w gminach zajmie się od 5.500 do 5.900 członków Korpusu Urzędników Wyborczych. Osoby te – zgodnie z ustawą – mają być powołane na swoje stanowiska do 2 maja 2018 r., jednak z ich znalezieniem mogą być problemy.  [PDF 234 KB]
 • Szef Krajowego Biura Wyborczego – kompetencje oraz sposób powoływania (2018)
  Analizę kompetencji oraz sposobu powoływania szefa KBW. Jednym z pierwszych zadań nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie powołanie ok. 5 tysięcy działających w każdej gminie urzędników wyborczych.  [PDF 286 KB]
 • Komisarze wyborczy - stan prawny po nowelizacji Kodeksu wyborczego i praktyka (2018)
  Analiza przepisów dotyczących kompetencji i powoływania komisarzy wyborczych. Według nowej ordynacji powołanych zostanie 100 komisarzy wyborczych na terenie całej Polski.  [PDF 327KB]

 • Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie - Dawid Sześciło (2018)
  Ustawa zmieniająca Kodeks wyborczy, zmieniła również sytuację w samorządach. Czy nowe przepisy zwiększą udział obywateli w sprawowaniu władzy na szczeblu lokalnym? [PDF 636 KB]

 • Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach - Piotr Uziębło (2018)
  Transmisja przebiegu wyborów łamie konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji.
  [PDF - 323 KB]

 • Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku - Dawid Sześciło (2018)
  Ekspert przeanalizował najważniejsze dla samorządu terytorialnego zmiany legislacyjne z ostatnich dwóch lat. Na tej podstawie wyjaśnia, do jakiego stopnia obawy o przyszłość polskiego samorządu są uzasadnione i na ile grozi nam tytułowa recydywa centralizmu.
  [PDF 360 KB]
 • Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie. Opinia w sprawie ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (z wyłączeniem zmian w prawie wyborczym) - Dawid Sześciło (2018)
  Opinia prawna na temat wpływu znowelizowanego Kodeksu wyborczego na sytuację samorządu terytorialnego w Polsce. Poza pozytywnymi aspektami zmiany w prawie (poszerzenie i wzmocnienie mechanizmów partycypacji i kontroli obywatelskiej, regulacje obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej), Sześciło wskazuje również negatywy, m.in. nowe przepisy dotyczące budżetu obywatelskiego.
  [PDF 1 MB]
 • Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. - Piotr Uziębło (2018)
  Ekspertyza na temat ustawy zmieniającej znacznie Kodeks wyborczy. Autor negatywnie ocenia proponowane modyfikacje Kodeksu. Zaznacza iż, budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia ich efektywności, celowości jak również zgodności z Konstytucją RP i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów. Godzą również w jawność finansowania polityki, naruszają zasady równości i powszechności wyborów. Prof. Uziębło zwraca uwagę na dużą nieprecyzyjność nowo wprowadzanych przepisów oraz ich niespójność z obowiązującymi zapisami Kodeksu wyborczego i innymi aktami prawnymi.
  [PDF 300 KB]
 • O co chodzi w nowelizacji Kodeksu wyborczego? - Adam Gendźwiłł (2017)
  Analiza poświęcona zmianom w ordynacji. Z dość długiej listy planowanych zmian w Kodeksie Wyborczym wypadło wiele kontrowersyjnych punktów, np. zmiana reguł wyborów w najmniejszych gminach czy zmniejszenie minimalnej wielkości okręgów wyborczych. Nie zniknęły jednak przepisy fundamentalnie zmieniające administrację wyborczą i model organizacji wyborów w Polsce.
  [PDF 214 KB]
 • Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym proponowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - (2017)
  Analiza skutków propozycji, które mimo jednoznacznie negatywnych opinii ekspertów, posłowie zostawili w projekcie. Podczas sejmowych prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym  posłowie większości parlamentarnej wycofali się z części propozycji. Niestety, w projekcie pozostały propozycje, które z jednej strony - grożą chaosem organizacyjnym, z drugiej - upolitycznieniem administracji wyborczej. Są to propozycje niebezpieczne dla organizacji demokratycznych i przejrzystych wyborów. Będą miały negatywny wpływ na zaufanie obywateli do uczciwości wyników.
  [PDF 304 KB]
 • Finanse polskich partii - Adam Gendźwiłł, Grażyna Bukowska, Jacek Haman, Adam Sawicki, Jarosław Zbieranek (2017).
  Raport - po raz pierwszy - pokazujący różne strumienie publicznych pieniędzy płynące na działalność partii.. Publikacja podsumowuje doświadczenia z obowiązującym w Polsce systemem finansowania partii politycznych, partyjnych komitetów wyborczych, biur parlamentarzystów i klubów parlamentarnych. Raport zawiera także szczegółową analizę wydatków partii politycznych oraz rekomendacje autorów.
  [PDF 1147 KB]
 • Zmiany systemu wyborczego 2018. Analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 r. - Jarosław Flis (2017)
  Ekspertyza omawiająca kluczowe zmiany systemu wyborczego, które zostały zaproponowane w projekcie poselskim, czyli: zmiana wielkości okręgów w wyborach samorządowych wszystkich szczebli, zmiana systemu wyborczego w wyborach rad gmin niebędących miastami-powiatami, dwukadencyjność w wyborach włodarzy, zakaz jednoczesnego kandydowania w wyborach włodarzy i radnych wyższych szczebli, zmiana dopuszczalnej długości list wyborczych, zmiany podmiotu wyznaczającego granice okręgów wyborczych.
  [PDF 398 KB]
 • Co dalej z samorządem? - Paweł Swianiewicz (2017)
  Opracowanie analizujące program Platformy Obywatelskiej skierowany do samorządów lokalnych: "Polska samorządna". Czerpiąc ze swoich doświadczeń największa partia opozycyjna przygotowała wizję tego, co ma się dziać dalej z polską samorządnością. Autor wyjaśnia, że samorządy bezsprzecznie potrzebują większej swobody, większych środków oraz poszerzenia odpowiedzialności za zadania publiczne.
  [PDF 237 KB]
 • Jak zmieniać prawo wyborcze. Doświadczenia porównawcze - Bartłomiej Michalak (2017)
  Ekspertyza przedstawiająca najlepsze praktyki wprowadzania zmian w ordynacji wyborczej. Autor na przykładzie m.in. Nowej Zelandii pokazuje jak reformować system wyborczy, by zmiany były skuteczne, miały długotrwały charakter oraz zyskały poparcie społeczeństwa.
  [PDF 440 KB]
 • Co wolno opozycji i dlaczego jest potrzebna? Uprawnienia opozycji parlamentarnej - Paweł Marczewski, Dawid Sześciło (2017)
  Praca Sejmu, zdominowanego przez większość z partii rządzącej, wywołuje pytania o rolę ugrupowań opozycyjnych. Szukając odpowiedzi warto zapoznać się z doświadczeniami innych krajów. Autorzy ekspertyzy wyjaśniają dlaczego demokracje potrzebują opozycji i jakimi uprawnieniami dysponuje ona w wybranych państwach europejskich.
  [PDF 531 KB]
 • Partie polityczne a jakość polskiej demokracji - Paweł Marczewski (2017).
  Polacy nie ufają partiom politycznym. 35% z nich nie czuje, że jest przez nie reprezentowana. Ten brak zaufania nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Polski. Jednak u nas łączy się z niewielkim zaangażowaniem w partyjną działalność: mniej niż 1% dorosłych Polaków należy do jakiegoś ugrupowania. Autor opracowania pisze o wadach partii, ale także o tym, dlaczego są potrzebne i jak je zreformować, aby dobrze służyły demokracji.
  [PDF 770 KB]
 • Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru - Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł (2017)
  Autorzy przeanalizowali dane z wyborów samorządowych od 2002 do 2014 roku. Wskazują na wady ordynacji proporcjonalnej stosowanej w wyborach do powiatów, miast na prawach powiatu oraz do sejmików, takie jak m.in.:  bardzo duża liczba głosów zmarnowanych (oddanych na kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu), brak reprezentacji wielu wspólnot samorządowych w powiatach i sejmikach oraz rzeczywisty próg wyborczy znacznie wyższy niż przewidziane w Kodeksie Wyborczym 5%.
  [PDF 1200 KB]
 • Grzechy metropolitalne (nie tylko) PiS, Marta Lackowska (2017) Ekspertyza nt. projektu PiS o powołaniu metropolii warszawskiej. Autorka opisuje w niej doświadczenia w zarządzaniu metropolitalnym innych państw europejskich, analizuje  wady projektu PiS, a także zaniechania politycznych poprzedników.
  [PDF 280 KB]

 • Jakie zmiany w ordynacji wyborczej są naprawdę potrzebne?, Joanna Załuska [PDF 200 KB]

 • Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Hubert Izdebski [PDF 280 KB]

 • Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie?,  Adam Gendźwiłł, Paweł Swianiewicz  [PDF 606 KB]
 • Nieważne głosy, ważny problem. Raport z badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014,  Adam Gendźwiłł, Mikołaj Cześnik, Jarosław Flis, Jacek Haman, Anna Materska-Sosnowska, Bartłomiej Michalak, Paweł Pietrzyk, Jarosław Zbieranek. [PDF 1200 KB]
 • Nieważne głosy, ważny problem. Postscriptum, Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł, Jacek Haman, Bartłomiej Michalak [PDF 407 KB]
 • Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard i Jarosław Zbieranek (2015). [PDF 1,28 MB], e-book [EPUB 2,11 MB]
 • Ustawa o petycjach. Fundament czy fasada?, Krzysztof Izdebski (2015) [PDF 207 KB]
 • Aktywność obywatelska. Zmiany w nastawieniu polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji, Marek Solon-Lipiński (2015). [PDF 269 KB]
 • Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze wyborach do rad gmin w 2014 roku, Adam Gendźwiłł (2015). [PDF 4,6 KB]
 • Budżet obywatelski, Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski (2014) [PDF 179 KB]
 • Obywatele i wybory, Dawid Sześciło, Mikołaj Cześnik, Radosław Markowski (2013). Raport prezentuje oświadczenia innych państw oraz opinie ekspertów z różnych dziedzin na temat uczestnictwa obywateli w wyborach. Raport [PDF 1,9 MB], Wyciąg z raportu [PDF320 KB]
 • Obywatele i Wybory, Marta Żerkowska-Balas, Aleksandra Kozaczuk (2013).Raport z przeprowadzonego przez CBOS badania, dotyczącego korzystania przez Polaków z czynnego i biernego prawa wyborczego. Publikacja [PDF 578 KB]. Komentarz na temat raportu, Mikołaj Cześnik [PDF 110 KB]
 • Wszystko o Ewie, Krzysztof Burnetko, Anna Mateja (2011). Autorzy opisując historię życia jednej kobiety, pokazują, że dyskryminacja kobiet nie jest tylko tematem teoretycznych dyskusji, ale codziennym doświadczeniem. „Wszystko o Ewie" to kompendium wiedzy na temat sytuacji kobiet w Polsce od okresu przedszkolnego po emeryturę. Pokazuje to, co często jest pomijane, przemilczane, niedostrzegane. Opisuje krok po kroku życie zwyczajnej Ewy, ale jednocześnie stawia ważne, bardziej ogólne pytania o miejsce kobiet w Polsce, o ich szanse i ograniczenia. Książka prowokuje do dyskusji o charakterze i zakresie dyskryminacji kobiet. Jest też doskonałym materiałem dydaktycznym, na jej podstawie można łatwo tworzyć zajęcia i warsztaty o tematyce równościowej. Publikacja: [PDF 820 KB], Skrót publikacji: [PDF 273 KB]
 • Raport z przebiegu kampanii społecznej Pępek Europy. (2009) [PDF 913 KB]
 • Raport z przebiegu kampanii społecznej Zmień kraj. Idź na wybory! (2007) [PDF 2021 KB]
 • Raport z realizacji obietnic przedwyborczych złożonych podczas kampanii do samorządów lokalnych 2002 (2006) [PDF 804 KB]
 • Katalog 100 pytań o sprawy lokalne (2002) [PDF 328 KB]

Opracowania

 • Mieszany system wyborczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Dawid Sześciło (2016)  [PDF 244 KB]
 • Pięć lat inicjatywy lokalnej. Porównanie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej z praktyką ich stosowania w latach 2010-2014, Karol Mojkowski (2016) [PDF 996 KB]
 • Wyraz popracia czy obywatelski obowiązek - co motywuje Polaków do głosowania?, Marta Żerkowska-Balas (2015) [PDF 286 KB]
 • Partycypacja nowych wyborców, Marta Żerkowska-Balas, Mateusz Zaremba (2015) [PDF 217 KB]
 • Pytania o przyszłość polskiego samorządu, dr Dawid Sześciło (2015) [PDF 280 KB]
 • Prawo wyborcze - od czego zacząć zmiany? dr Dawid Sześciło (2015) [PDF 998 KB]
 • Krótki przewodnik po referendum. Stan prawny, stan faktyczny, wybrane przykłady zagraniczne. Problemy i wyzwania, Krzysztof Izdebski (2015) [PDF 666KB]
 • Jakich zmian potrzebuje Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze?, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 1,27 MB]
 • Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 443 KB]
 • Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 904KB
 • Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz Kraszewski (2014) [PDF 446KB
 • Obowiązki władz samorządowych w zakresie informacji i edukacji wyborczej, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF  211 KB]
 • Analiza projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 379KB]
 • Uwagi dotyczące projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, Krzysztof Izdebski (2014) [PDF 268KB]
 • Ekspertyza dotycząca aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce, dr Kazimierz Bandarzewski (2013) [PDF 342KB]
 • Ekspertyza prawna dotyczącą możliwości wprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach, dr Rafał Trykozko (2013) [PDF 342KB]
 • Podstawy prawne wprowadzenia instytucji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców do statutów jednostek samorządu terytorialnego, prof. Hubert Izdebski  (2013) [PDF 337KB]
 • Słowniczek referendalny, dr. Dawid Sześciło (2013) [PDF 709KB]

Ulotki

 • Karta Praw Mieszkańca (2014) [PDF 1,02MB]
 • Narzędziownik Obywatelski (2014) [PDF 1,02MB]
 • Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji (2014) [PDF 1,02MB]
 • Budżet Obywatelski (2014) [PDF 1,02MB]

Poradniki

Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry