Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

forumIdei/ Demokracja

 Publikacje

 • Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji, Jacek Haman
  Jak sprawdziły się w praktyce znowelizowane w styczniu 2018 przepisy Kodeksu wyborczego? Ponad 600 obserwatorów zebrało dane z 233 losowo wybranych lokali wyborczych w całej Polsce. Fałszerstw nie stwierdzono, jednak odnotowano wiele przypadków nieprawidłowości. Konieczne są zmiany, które zapobiegną problemom w przyszłości. Wnioski z badania i rekomendacje zmian w raporcie. [PDF]
 • Wybory samorządowe – wzory zaangażowania, Jarosław Flis (2018)
  Ekspert przeanalizował wyniki wyborów samorządowych od 2002 roku i porównał je z wynikami wyborów parlamentarnych i europejskich. Dane te posłużyły do stworzenia obrazu dotychczasowych zachowań wyborczych Polaków.
  [PDF 434KB]
 • Kto i jak zagłosuje w wyborach samorządowych? Adam Gendźwiłł (2018)
  Autor na podstawie sondaży opinii publicznej publikowanych przed wyborami od 2002 do 2014 przewiduje ilu Polaków zagłosuje w zbliżających się wyborach samorządowych, czym będą wyróżniać się głosujący, a także co może kierować ich decyzjami. Biorąc pod uwagę tendencje – szacowana frekwencja w tych wyborach zdaniem autora może wynieść 49 proc.
  [PDF 287KB]
 • Rekordowa frekwencja, Marta Żerkowska-Balas (2018)
  Ekspertka przyjrzała się motywacjom osób deklarujących udział w wyborach na podstawie wyników sondażu CBOS zrealizowanego na zlecenie Fundacji Batorego w październiku 2018. Badania pokazują, że frekwencja w najbliższych wyborach może być rekordowa. Według deklaracji 21 października aż 81 proc. uprawnionych do głosu planuje odwiedzić lokale wyborcze.
  [PDF 126KB]
 • Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej. Adam Gendźwiłł i Marta Żerkowska-Balas (2018)
  Analiza wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Fundacji Batorego w styczniu 2018, oraz danych z innych badań i raportów na temat samorządności w Polsce.
  [PDF 578 KB]
 • Ocena poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, w części poświęconej wyborom polskich posłów do Parlamentu Europejskiego - Bartłomiej Michalak (2018)
  Zaproponowane w projekcie zmiany zasad wyborów do PE doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze, łamiąc tym samym zasadę proporcjonalności wyborów.
  [PDF 840 KB]
 • Ocena komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw - Anna Rakowska-Trela (2018)
  Opinia prawna dotycząca projektu ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy, znowelizowany w styczniu br. [PDF 570 KB]
 • Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy - Piotr Uziębło (2018)
  Opinia prawna, w której ekspert  wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Zaleca nowelę  prawa wyborczego oraz powierzenie organizacji wyborów władzom lokalnym.
  [PDF 421 KB]
 
 • Społeczny monitoring wyborów i kampanii wyborczej. Przykłady działań z wybranych państw - Bartosz Wilk (2018)
  Analiza metod monitorowania wyborów i kampanii wyborczych w Gruzji, Kosowie, Armenii, Mołdawii, Serbii, Grecji, Austrii, Bułgarii i Niemczech. Przykłady działań mogą być pomocne dla aktywistów i aktywistek chcących obserwować jesienne wybory w Polsce [PDF 505 KB]
 
 • Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku - Piotr Jakubowski (2018)
  Publikacja pomocna w  przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych. Autor  podpowiada kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię. [PDF 368 KB]
 • Jak zostać członkiem komisji wyborczej? (2018)
  Analiza poświęcona obsadzaniu stanowisk członków obwodowych komisji wyborczych, w tym ich prawom i obowiązkom. [PDF 199 KB]
 • Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy (2018)
  Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła nową funkcję: obserwatora społecznego. Uprawnienia, jakie mu przysługują oraz sposób powoływania na to stanowisko omawiamy w analizie eksperckiej. [PDF 246 KB]
 • Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej -  Piotr Uziębło (2018)
  Autor w analizie pokazuje, że transmisja przebiegu wyborów łamałaby konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji. [PDF 323 KB]
 • Urzędnicy wyborczy - powoływanie, zadania, struktura (2018)
  Analiza kompetencji i zadań oraz wymogów stawianych kandydatom do  urzędnika wyborczego. Przygotowaniami do wyborów i referendów w gminach zajmie się od 5.500 do 5.900 członków Korpusu Urzędników Wyborczych. Osoby te – zgodnie z ustawą – mają być powołane na swoje stanowiska do 2 maja 2018 r., jednak z ich znalezieniem mogą być problemy.  [PDF 234 KB]
 • Szef Krajowego Biura Wyborczego – kompetencje oraz sposób powoływania (2018)
  Analizę kompetencji oraz sposobu powoływania szefa KBW. Jednym z pierwszych zadań nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie powołanie ok. 5 tysięcy działających w każdej gminie urzędników wyborczych.  [PDF 286 KB]
 • Komisarze wyborczy - stan prawny po nowelizacji Kodeksu wyborczego i praktyka (2018)
  Analiza przepisów dotyczących kompetencji i powoływania komisarzy wyborczych. Według nowej ordynacji powołanych zostanie 100 komisarzy wyborczych na terenie całej Polski.  [PDF 327KB]

 • Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie - Dawid Sześciło (2018)
  Ustawa zmieniająca Kodeks wyborczy, zmieniła również sytuację w samorządach. Czy nowe przepisy zwiększą udział obywateli w sprawowaniu władzy na szczeblu lokalnym? [PDF 636 KB]

 • Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach - Piotr Uziębło (2018)
  Transmisja przebiegu wyborów łamie konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji.
  [PDF - 323 KB]

 • Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku - Dawid Sześciło (2018)
  Ekspert przeanalizował najważniejsze dla samorządu terytorialnego zmiany legislacyjne z ostatnich dwóch lat. Na tej podstawie wyjaśnia, do jakiego stopnia obawy o przyszłość polskiego samorządu są uzasadnione i na ile grozi nam tytułowa recydywa centralizmu.
  [PDF 360 KB]
 • Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie. Opinia w sprawie ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (z wyłączeniem zmian w prawie wyborczym) - Dawid Sześciło (2018)
  Opinia prawna na temat wpływu znowelizowanego Kodeksu wyborczego na sytuację samorządu terytorialnego w Polsce. Poza pozytywnymi aspektami zmiany w prawie (poszerzenie i wzmocnienie mechanizmów partycypacji i kontroli obywatelskiej, regulacje obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej), Sześciło wskazuje również negatywy, m.in. nowe przepisy dotyczące budżetu obywatelskiego.
  [PDF 1 MB]
 • Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. - Piotr Uziębło (2018)
  Ekspertyza na temat ustawy zmieniającej znacznie Kodeks wyborczy. Autor negatywnie ocenia proponowane modyfikacje Kodeksu. Zaznacza iż, budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia ich efektywności, celowości jak również zgodności z Konstytucją RP i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów. Godzą również w jawność finansowania polityki, naruszają zasady równości i powszechności wyborów. Prof. Uziębło zwraca uwagę na dużą nieprecyzyjność nowo wprowadzanych przepisów oraz ich niespójność z obowiązującymi zapisami Kodeksu wyborczego i innymi aktami prawnymi.
  [PDF 300 KB]
 • O co chodzi w nowelizacji Kodeksu wyborczego? - Adam Gendźwiłł (2017)
  Analiza poświęcona zmianom w ordynacji. Z dość długiej listy planowanych zmian w Kodeksie Wyborczym wypadło wiele kontrowersyjnych punktów, np. zmiana reguł wyborów w najmniejszych gminach czy zmniejszenie minimalnej wielkości okręgów wyborczych. Nie zniknęły jednak przepisy fundamentalnie zmieniające administrację wyborczą i model organizacji wyborów w Polsce.
  [PDF 214 KB]
 • Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym proponowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - (2017)
  Analiza skutków propozycji, które mimo jednoznacznie negatywnych opinii ekspertów, posłowie zostawili w projekcie. Podczas sejmowych prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym  posłowie większości parlamentarnej wycofali się z części propozycji. Niestety, w projekcie pozostały propozycje, które z jednej strony - grożą chaosem organizacyjnym, z drugiej - upolitycznieniem administracji wyborczej. Są to propozycje niebezpieczne dla organizacji demokratycznych i przejrzystych wyborów. Będą miały negatywny wpływ na zaufanie obywateli do uczciwości wyników.
  [PDF 304 KB]
 • Finanse polskich partii - Adam Gendźwiłł, Grażyna Bukowska, Jacek Haman, Adam Sawicki, Jarosław Zbieranek (2017).
  Raport - po raz pierwszy - pokazujący różne strumienie publicznych pieniędzy płynące na działalność partii.. Publikacja podsumowuje doświadczenia z obowiązującym w Polsce systemem finansowania partii politycznych, partyjnych komitetów wyborczych, biur parlamentarzystów i klubów parlamentarnych. Raport zawiera także szczegółową analizę wydatków partii politycznych oraz rekomendacje autorów.
  [PDF 1147 KB]
 • Zmiany systemu wyborczego 2018. Analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 r. - Jarosław Flis (2017)
  Ekspertyza omawiająca kluczowe zmiany systemu wyborczego, które zostały zaproponowane w projekcie poselskim, czyli: zmiana wielkości okręgów w wyborach samorządowych wszystkich szczebli, zmiana systemu wyborczego w wyborach rad gmin niebędących miastami-powiatami, dwukadencyjność w wyborach włodarzy, zakaz jednoczesnego kandydowania w wyborach włodarzy i radnych wyższych szczebli, zmiana dopuszczalnej długości list wyborczych, zmiany podmiotu wyznaczającego granice okręgów wyborczych.
  [PDF 398 KB]
 • Co dalej z samorządem? - Paweł Swianiewicz (2017)
  Opracowanie analizujące program Platformy Obywatelskiej skierowany do samorządów lokalnych: "Polska samorządna". Czerpiąc ze swoich doświadczeń największa partia opozycyjna przygotowała wizję tego, co ma się dziać dalej z polską samorządnością. Autor wyjaśnia, że samorządy bezsprzecznie potrzebują większej swobody, większych środków oraz poszerzenia odpowiedzialności za zadania publiczne.
  [PDF 237 KB]
 • Jak zmieniać prawo wyborcze. Doświadczenia porównawcze - Bartłomiej Michalak (2017)
  Ekspertyza przedstawiająca najlepsze praktyki wprowadzania zmian w ordynacji wyborczej. Autor na przykładzie m.in. Nowej Zelandii pokazuje jak reformować system wyborczy, by zmiany były skuteczne, miały długotrwały charakter oraz zyskały poparcie społeczeństwa.
  [PDF 440 KB]
 • Co wolno opozycji i dlaczego jest potrzebna? Uprawnienia opozycji parlamentarnej - Paweł Marczewski, Dawid Sześciło (2017)
  Praca Sejmu, zdominowanego przez większość z partii rządzącej, wywołuje pytania o rolę ugrupowań opozycyjnych. Szukając odpowiedzi warto zapoznać się z doświadczeniami innych krajów. Autorzy ekspertyzy wyjaśniają dlaczego demokracje potrzebują opozycji i jakimi uprawnieniami dysponuje ona w wybranych państwach europejskich.
  [PDF 531 KB]
 • Partie polityczne a jakość polskiej demokracji - Paweł Marczewski (2017).
  Polacy nie ufają partiom politycznym. 35% z nich nie czuje, że jest przez nie reprezentowana. Ten brak zaufania nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Polski. Jednak u nas łączy się z niewielkim zaangażowaniem w partyjną działalność: mniej niż 1% dorosłych Polaków należy do jakiegoś ugrupowania. Autor opracowania pisze o wadach partii, ale także o tym, dlaczego są potrzebne i jak je zreformować, aby dobrze służyły demokracji.
  [PDF 770 KB]
 • Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru - Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł (2017)
  Autorzy przeanalizowali dane z wyborów samorządowych od 2002 do 2014 roku. Wskazują na wady ordynacji proporcjonalnej stosowanej w wyborach do powiatów, miast na prawach powiatu oraz do sejmików, takie jak m.in.:  bardzo duża liczba głosów zmarnowanych (oddanych na kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu), brak reprezentacji wielu wspólnot samorządowych w powiatach i sejmikach oraz rzeczywisty próg wyborczy znacznie wyższy niż przewidziane w Kodeksie Wyborczym 5%.
  [PDF 1200 KB]
 • Grzechy metropolitalne (nie tylko) PiS, Marta Lackowska (2017) Ekspertyza nt. projektu PiS o powołaniu metropolii warszawskiej. Autorka opisuje w niej doświadczenia w zarządzaniu metropolitalnym innych państw europejskich, analizuje  wady projektu PiS, a także zaniechania politycznych poprzedników.
  [PDF 280 KB]

 • Jakie zmiany w ordynacji wyborczej są naprawdę potrzebne?, Joanna Załuska [PDF 200 KB]

 • Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Hubert Izdebski [PDF 280 KB]

 • Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie?,  Adam Gendźwiłł, Paweł Swianiewicz  [PDF 606 KB]
 • Nieważne głosy, ważny problem. Raport z badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014,  Adam Gendźwiłł, Mikołaj Cześnik, Jarosław Flis, Jacek Haman, Anna Materska-Sosnowska, Bartłomiej Michalak, Paweł Pietrzyk, Jarosław Zbieranek. [PDF 1200 KB]
 • Nieważne głosy, ważny problem. Postscriptum, Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł, Jacek Haman, Bartłomiej Michalak [PDF 407 KB]
 • Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard i Jarosław Zbieranek (2015). [PDF 1,28 MB], e-book [EPUB 2,11 MB]
 • Ustawa o petycjach. Fundament czy fasada?, Krzysztof Izdebski (2015) [PDF 207 KB]
 • Aktywność obywatelska. Zmiany w nastawieniu polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji, Marek Solon-Lipiński (2015). [PDF 269 KB]
 • Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze wyborach do rad gmin w 2014 roku, Adam Gendźwiłł (2015). [PDF 4,6 KB]
 • Budżet obywatelski, Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski (2014) [PDF 179 KB]
 • Obywatele i wybory, Dawid Sześciło, Mikołaj Cześnik, Radosław Markowski (2013). Raport prezentuje oświadczenia innych państw oraz opinie ekspertów z różnych dziedzin na temat uczestnictwa obywateli w wyborach. Raport [PDF 1,9 MB], Wyciąg z raportu [PDF320 KB]
 • Obywatele i Wybory, Marta Żerkowska-Balas, Aleksandra Kozaczuk (2013).Raport z przeprowadzonego przez CBOS badania, dotyczącego korzystania przez Polaków z czynnego i biernego prawa wyborczego. Publikacja [PDF 578 KB]. Komentarz na temat raportu, Mikołaj Cześnik [PDF 110 KB]
 • Wszystko o Ewie, Krzysztof Burnetko, Anna Mateja (2011). Autorzy opisując historię życia jednej kobiety, pokazują, że dyskryminacja kobiet nie jest tylko tematem teoretycznych dyskusji, ale codziennym doświadczeniem. „Wszystko o Ewie" to kompendium wiedzy na temat sytuacji kobiet w Polsce od okresu przedszkolnego po emeryturę. Pokazuje to, co często jest pomijane, przemilczane, niedostrzegane. Opisuje krok po kroku życie zwyczajnej Ewy, ale jednocześnie stawia ważne, bardziej ogólne pytania o miejsce kobiet w Polsce, o ich szanse i ograniczenia. Książka prowokuje do dyskusji o charakterze i zakresie dyskryminacji kobiet. Jest też doskonałym materiałem dydaktycznym, na jej podstawie można łatwo tworzyć zajęcia i warsztaty o tematyce równościowej. Publikacja: [PDF 820 KB], Skrót publikacji: [PDF 273 KB]
 • Raport z przebiegu kampanii społecznej Pępek Europy. (2009) [PDF 913 KB]
 • Raport z przebiegu kampanii społecznej Zmień kraj. Idź na wybory! (2007) [PDF 2021 KB]
 • Raport z realizacji obietnic przedwyborczych złożonych podczas kampanii do samorządów lokalnych 2002 (2006) [PDF 804 KB]
 • Katalog 100 pytań o sprawy lokalne (2002) [PDF 328 KB]

Opracowania

 • Mieszany system wyborczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Dawid Sześciło (2016)  [PDF 244 KB]
 • Pięć lat inicjatywy lokalnej. Porównanie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej z praktyką ich stosowania w latach 2010-2014, Karol Mojkowski (2016) [PDF 996 KB]
 • Wyraz popracia czy obywatelski obowiązek - co motywuje Polaków do głosowania?, Marta Żerkowska-Balas (2015) [PDF 286 KB]
 • Partycypacja nowych wyborców, Marta Żerkowska-Balas, Mateusz Zaremba (2015) [PDF 217 KB]
 • Pytania o przyszłość polskiego samorządu, dr Dawid Sześciło (2015) [PDF 280 KB]
 • Prawo wyborcze - od czego zacząć zmiany? dr Dawid Sześciło (2015) [PDF 998 KB]
 • Krótki przewodnik po referendum. Stan prawny, stan faktyczny, wybrane przykłady zagraniczne. Problemy i wyzwania, Krzysztof Izdebski (2015) [PDF 666KB]
 • Jakich zmian potrzebuje Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze?, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 1,27 MB]
 • Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 443 KB]
 • Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 904KB
 • Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz Kraszewski (2014) [PDF 446KB
 • Obowiązki władz samorządowych w zakresie informacji i edukacji wyborczej, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF  211 KB]
 • Analiza projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, dr Dawid Sześciło (2014) [PDF 379KB]
 • Uwagi dotyczące projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, Krzysztof Izdebski (2014) [PDF 268KB]
 • Ekspertyza dotycząca aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce, dr Kazimierz Bandarzewski (2013) [PDF 342KB]
 • Ekspertyza prawna dotyczącą możliwości wprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach, dr Rafał Trykozko (2013) [PDF 342KB]
 • Podstawy prawne wprowadzenia instytucji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców do statutów jednostek samorządu terytorialnego, prof. Hubert Izdebski  (2013) [PDF 337KB]
 • Słowniczek referendalny, dr. Dawid Sześciło (2013) [PDF 709KB]

Ulotki

 • Karta Praw Mieszkańca (2014) [PDF 1,02MB]
 • Narzędziownik Obywatelski (2014) [PDF 1,02MB]
 • Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji (2014) [PDF 1,02MB]
 • Budżet Obywatelski (2014) [PDF 1,02MB]

Poradniki

Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry