Zespół Ekspertów Prawnych

Dr Ryszard Balicki adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UWr. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz ekspertyz prawnych. Był także ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. zmiany Konstytucji i podkomisji ds. opracowania „rozdziału europejskiego” (2010-2011);  stałym ekspertem prawnym Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia (2006-2014) oraz kierownikiem projektu UWr „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (2012-2015). Członek zespołów redakcyjnych czasopism: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” i „Przegląd Prawa i Administracji”, redaktor tematyczny czasopisma „Folia Iuridica Wratislaviensis” oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Dr Piotr Bogdanowicz adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, Polskiego Centrum Badań nad Prawem i Gospodarką Chin, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i European Procurement Law Group, a także członek Rady Programowej Archiwum Wiktora Osiatyńskiego. Radca prawny. 

Łukasz Bojarski – prezes zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS.  W latach 2010-2015 członek Krajowej Rady Sądownictwa, w latach 1998-2010 pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek Kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa” oraz Kwartalnika „Na Wokandzie”. Jeden z fundatorów i Przewodniczący Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). Polski ekspert Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Autor założeń ustawowych oraz publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej, interaktywnych metod nauczania prawa.

Jacek Czaja – prezes zarządu Towarzystwa Prawniczego.Był ekspertem Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Prawa w Rzymie oraz USAID Legal and Regulatory Reform Project. Uczestniczył w pracach nad reformą sądownictwa gospodarczego w kilku państwach Europy Środkowowschodniej. W latach 2007-11 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” Instytutu Spraw Publicznych.

Prof. Monika Florczak-Wątor adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny i mediator, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członek Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego, członek European Group of Public Law, sekretarz czasopisma "Przegląd Konstytucyjny". Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego.

Dr Wojciech Jasiński – doktor nauk prawnych, politolog; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; stypendysta rządu Francji (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne); laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015–2018); specjalista z zakresu prawa karnego procesowego oraz ochrony praw człowieka w postępowaniach represyjnych; autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących tej problematyki.

Dr Piotr Kładoczny – docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 r. współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której nadzoruje prace merytoryczne programów prawnych i interwencyjnych. Obecnie członek Fundacji. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego i polityki narkotykowej.

Dr hab. Marcin Matczakprof. Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik, profesor w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: „Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa” oraz „Kompetencja organu administracji publicznej”. Jest specjalistą w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa administracyjnego, prawa reklamy i biotechnologii, prawa antymonopolowego oraz doradztwa regulacyjnego. Doradza w procesie konsultacji projektów legislacyjnych, przygotowując m.in. opinie na temat zgodności projektów z konstytucją i aktami prawa międzynarodowego.
 

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski – profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2005-2007 wojewoda śląski. Od 2009 wiceprzewodniczący, a od 2015 r. członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2004 r. radca prawny, członek Kolegium Redakcyjnego a następnie Rady Programowej czasopisma “Radca Prawny”. W latach 2010-2013 członek Komisji Etyki Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 2014 przewodniczący Rady Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych w Uniwersytecie Śląskim. Autor wielu książek i artykułów naukowych, m.in. Etyczne problemy prawa (Warszawa 2011), Wsteczne działanie prawa i jego zakaz (Kraków 2004), Etyka w administracji publicznej (wspólnie z I. Bogucką, Warszawa 2009), Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa (Katowice 2014).

Dr Anna Śledzińska-Simon – pracownik naukowy w Katedrze Prawa Konstytucyjnego  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski. Praktykowała w Hungarian Academy of Sciences, New York University School of Law, European University Institute (Florence, Italy), Columbia University School of Law i Max-Planck Institute for Comparative Public and International Law. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym.

Dr Tomasz Zalasiński – doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, radca prawny, Counsel w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji.

Prof. zw. dr hab. Fryderyk Zoll – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück. Dr h.c. Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2011 - 2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry