Prezentacja raportu Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników

Warszawa, 30 października 2014

Na konferencji z udziałem 60 przedstawicieli administracji centralnej, mediów, organizacji pozarządowych i ekspertów zaprezentowaliśmy wyniki prowadzonego od lipca 2013 monitoringu konfliktów interesów w administracji centralnej zebrane w raporcie [PDF 815 KB], opisującym stan uregulowań prawnych oraz postrzegania konfliktu interesów przez urzędników szczebla ministerialnego.  

Raport z badań prezentowali jego autorzy: Grzegorz Makowski dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo i Robert Sobiech. Przedstawione wyniki skomentowali: Claudia Torres-Bartyzel, Szefowa Służby Cywilnej, Dagmir Długosz, dyrektor Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Pastwa, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz prof. Jolanta Itrich-Drabarek z Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Konflikt interesów w przypadku urzędników administracji publicznej to stan naturalny, jednak jego konsekwencją są pewne ryzyka, które należy minimalizować. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak polskie urzędy centralne radzą sobie z minimalizowaniem ryzyk związanych i przeciwdziałaniem patologiom związanych z występowaniem konfliktu interesów.
 
Badania zidentyfikowały pewne słabości uregulowań polskich urzędów w tym obszarze. Do najważniejszych zaliczono: brak definicji konfliktu interesów, rozproszone procedury, niespójność standardów i nieobecność kontroli zarządczej jako narzędzia poprawiającego przejrzystość organizacji. Wskazano na występujące pomiędzy ministerstwami różnice w podejściu do zapobiegania sytuacjom konfliktu interesów. Jako chlubny przykład wymieniono Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych utworzone w Ministerstwie Obrony Narodowej.
 
W trakcie dyskusji paneliści przestrzegali przed inflacją przepisów prawa i zwracali uwagę na promocję miękkich rozwiązań, takich jak szkolenia poświęcone etyce w administracji dla urzędników służby cywilnej. Wskazali na konieczności kompromisu pomiędzy dwiema strategiami: budowaniem z jednej strony systemu wartości, edukowaniem a tworzeniem systemu przepisów prawa, procedur, zarządzeń (Claudia Torres-Bartyzel, Szefowa Służby Cywilnej).
 
Zidentyfikowane w badaniu postawy urzędników pokazały deficyt wiedzy na temat konfliktu interesów i umiejętności postępowania w sytuacjach, gdy do niego dochodzi. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali wagę działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących konfliktu interesów wśród polskich urzędników. Potrzebę stałej edukacji w tym zakresie podkreślała prof. Jolanta Itrich-Drabarek, stwierdzając, że edukacja na etapie służby przygotowawczej nie wystarczy, gdyż kariera zawodowa urzędnika trwa ok. 40 lat, a obszar konfliktu interesów i charakter zagrożeń ulega ciągłym zmianom.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry