Konferencja w Brukseli podsumowująca monitoring konfliktu interesów w administracji publicznej

30 czerwca 2015

Wyniki monitoringu konfliktu interesów w administracji publicznej w wybranych krajach PW i w Polsce zaprezentowane zostały przez realizatorów projektu na konferencji podsumowującej projekt, zorganizowanej we współpracy z Sekretariatem Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego w siedzibie Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji w Brukseli. W konferencji uczestniczyło ok. 40 gości: przedstawiciele Komisji Europejskiej z dyrekcji generalnych ds. sprawiedliwości oraz migracji i spraw wewnętrznych, Służby Działań Zewnętrznych, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, przedstawiciele Rady Europy, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Federacji Dziennikarskiej, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz polscy i gruzińscy dyplomaci.

Podczas konferencji przedstawiciele sześciu organizacji pozarządowych z Mołdawii, Ukrainy, Armenii i Polski przedstawili efekty prowadzonych u siebie działań, których celem było pokazanie korupcjogennego charakteru konfliktu interesów w administracji publicznej i uświadomienie władzom i obywatelom konieczności prowadzenia skutecznych polityk ograniczających to zjawisko.

Referując wyniki prowadzonego przez nas w Polsce monitoringu konfliktu interesów w administracji rządowej wskazaliśmy na zidentyfikowane przez nas problemy wymagające naprawy. Należą do nich m.in. brak ustawowej definicji konfliktu interesów i związany z tym chaos prawny, niewykorzystywanie istniejących instrumentów prewencyjnych, nikła wiedzę i świadomość problemu wśród urzędników. Wskazaliśmy też na potrzebę zintensyfikowanych działań edukacyjnych i szkoleniowych urzędników państwowych uwrażliwiających ich na kwestie konfliktu interesów w trakcie służby przygotowawczej i przez cały okres pełnienia funkcji urzędnika.

Wszystkie wnioski uwzględniające analizę otoczenia prawnego oraz badanie kadry urzędniczej zostały zawarte w raporcie Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników [PDF 668 KB] .


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry