Kontakt

Grażyna Kopińska
tel. 22 536 02 58

Zobacz także

Obywatelskie Forum Legislacji

Dla ograniczenia korupcji w Polsce podstawowe znaczenie ma jakość stanowionego prawa oraz przejrzystość procesu legislacyjnego. Korzystając z przepisów Ustawy o działalności lobbingowej, dającej obywatelom formalne możliwości uczestnictwa w procesie legislacyjnym, włączamy się w działania na rzecz stanowienia dobrego prawa, eliminującego zagrożenia korupcyjne.
 
Od 2009 roku działania rzecznicze prowadzimy w ramach utworzonego przy Fundacji Obywatelskiego Forum Legislacji grupującego ekspertów, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości procesu tworzenia aktów prawnych oraz otwarcia go na głos obywateli. Obywatelskie Forum Legislacji zajmuje się w szczególności reformą regulacji, standardami konsultacji oraz ustawą lobbingową. W 2011 roku Obywatelskie Forum Legislacji, wsparte przez ekspertów prawa konstytucyjnego, zainicjowało dyskusję na temat zasadności stworzenia nowych ram prawnych, które uporządkują proces tworzenia prawa, wzmacniając rolę konsultacji społecznych w tym procesie i wprowadzając rozwiązania zwiększające jego przejrzystość.
 
Od połowy 2014 roku członkowie Forum prowadzą stały monitoring realizacji zapisów  obowiązującego od 1 stycznia nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów [PDF 627 KB], który określa m.in. reguły prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektów dokumentów rządowych. Wnioski z obserwacji sposobu prowadzenia przez rząd konsultacji wybranych projektów aktów prawnych upowszechniane są w raportach kwartalnych. Raporty wysyłane są do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, w których przygotowywano monitorowane projekty aktów prawnych oraz do mediów.

Swoje opinie na temat procesu stanowienia prawa i propozycje jego naprawy członkowie Forum przedstawiają na seminariach i debatach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, podczas dyskusji komisji sejmowych, spotkań z przedstawicielami Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacyjnego, ministerstw, a także na otwartych seminariach i konferencjach, w wystąpieniach publicznych, artykułach prasowych, pismach i petycjach.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry