Kontakt

Marcin Waszak
tel. 22 536 02 37
Grzegorz Makowski
tel. 22 536 02 07

Zobacz także

Pakty uczciwości

Pilotaż paktu uczciwości w zamówieniach publicznych
 
Wokół zamówień publicznych jest wiele kontrowersji i podejrzeń o nieprawidłowości. O tym, że jest to obszar szczególnie wrażliwy na nadużycia przekonują m.in. raporty Komisji Europejskiej czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na zamówienia publiczne państwa Unii Europejskiej wydają ogromne środki, które przeciętnie sięgają nawet 1/5 wartości ich PKB. Większość pieniędzy z funduszy unijnych także przepływa przez system zamówień publicznych. Próbując skuteczniej chronić fundusze europejskie przed korupcją Komisja Europejska, wspólnie z Transparency International Secretariat prowadzą pilotaż tzw. „paktu uczciwości” (integrity pact) w wybranych państwach członkowskich Unii. Koncepcję paktu stworzyło Transparency International w latach 90-tych XX wieku. Opiera się ona na założeniu, że podmiot publiczny i oferenci mogą umówić się wspólnie, iż w ramach konkretnego przetargu będą postępować w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, zarówno na etapie starania się o kontrakt, jak i w czasie jego realizacji. Ponadto zgadzają się na monitorowanie całego procesu zamówienia przez społecznego obserwatora. Pakt, specjalna umowa między zamawiającym, wykonawcą i partnerem społecznym, gwarantuje, że żaden z uczestników postępowania przetargowego, poprzez nielegalne czy nieetyczne praktyki nie przyczyni się do ograniczenia konkurencyjności, wystąpienia nadużyć, czy innych działań, które mogłyby zaszkodzić interesowi publicznemu. Celem paktu jest również budowa zaufania na rynku zamówień publicznych. Ma on również wartość edukacyjną i informacyjną,  pokazując, że wydając pieniądze podatników można i trzeba zachowywać wysokie standardy.
 
W ramach projektu Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II (Integrity Pacts - civil control mechanisms for safeguarding EU funds, Phase 2), którego realizacja jest przewidziana na lata 2016-19, pakt uczciwości będzie także testowany w Polsce. Zainteresowanie wdrożeniem takiego mechanizmu wyraziło już w 2015 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a w 2016 r. podtrzymało je Ministerstwo Rozwoju. Jednocześnie w drodze otwartego konkursu Komisji Europejskiej wybrano Fundację Batorego jako jedną z 15 społecznych organizacji, której zadaniem będzie monitorowanie przebiegu postępowania przetargowego w swoim kraju.
 
Paktem w Polsce została objęta inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe SA „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie” o szacunkowej wartości 501,7 mln złotych. Pilotaż polega na zaadaptowaniu ogólnej koncepcji paktu uczciwości do polskich warunków, jej przetestowaniu i sformułowaniu na tej podstawie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, dotyczących ewentualnego zastosowania tej formuły w przyszłości.
 
Realizacja pilotażu rozpoczęła się latem 2016 r., pakt został podpisany w listopadzie tego samego roku. Składa się on z porozumienia między Fundacją Batorego a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi [PDF 1500 KB] oraz zobowiązań Wykonawcy ujętych we wzorze umowy na realizację inwestycji. Wykonawca zobligowany jest m.in. do wdrożenia polityki ochrony sygnalistów (whistleblowers) w celu skuteczniejszego  wykrywania nieprawidłowości powstających w związku z realizacją zamówienia.
 
Przy realizacji pilotażu Fundacja współpracuje z wybranymi w konkursach konsultantami, którzy wspomagają projekt swoją wiedzą ekspercką: JPL Project Sp. z o. o. oraz Kancelarią Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski.
 
Więcej informacji o pakcie na stronie www.paktuczciwosci.pl

Materiały informacyjne:

Pakty uczciwości w zamówieniach publicznych. Podręcznik wdrażania.
Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II. Ulotka o projekcie.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry