Kontakt

op@batory.org.pl
Grzegorz Makowski, dyrektor
tel. 22 536 02 07
Grażyna Kopińska, ekspert
tel. 22 536 02 58
Marcin Waszak
tel. 22 536 02 37
Katarzyna Łakomiec
Zespół Ekspertów Prawnych


Odpowiedzialne Państwo

Celem programu jest zwiększenie przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym i promocja idei otwartych odpowiedzialnych rządów.

Działamy na rzecz przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli, ograniczenia ryzyk korupcji, nepotyzmu i kumoterstwa, związanych z występowaniem konfliktu interesów w życiu publicznym, wzmocnienia roli i ochrony prawnej sygnalistów. Monitorujemy i analizujemy procesy i wydarzenia, które wpływają na rzetelność życia publicznego. Przedstawiamy propozycje i rekomendacje zmierzające do poprawy standardów życia publicznego i ograniczania korupcji.

Jesteśmy polskim partnerem Transparency International i członkiem międzynarodowej Koalicji Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji. 

Prowadzimy obecnie:

  • Zespół ekspertów prawnych - ocena zgodności z Konstytucją RP i normami międzynarodowymi projektów aktów prawnychj wnoszonych do parlamentu/ monitorowanie działań Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości
  • Obywatelskie Obserwatorium Demokracjirejestrowanie i dokumentowanie reakcji przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i środowisk prawniczych na zmiany prawne wprowadzane przez parlament i administrację rządową. Działanie prowadzone współpracy z grupą polskich organizacji strażniczych
  • Monitoring procesu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości na konsultacje publiczne i zabezpieczenia antykorupcyjne oraz przestrzegania zasad dobrej legislacji. Działanie prowadzone we współpracy z Obywatelskim Forum Legislacji
  • Ochrona prawna sygnalistów – wzmocnienie ochrony prawnej osób, które w interesie publicznym informują o nieprawidłowościach, obchodzeniu prawa, korupcji i nadużyciach w swoim miejscu pracy. Działanie prowadzone we współpracy z Transparency International
  • Pakt uczciwości w zamówieniach publicznych (pilotaż) – monitorowanie przejrzystości i uczciwości zamówień publicznych na przykładzie inwestycji realizowanej ze środków publicznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA (prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie). Projekt prowadzony we współpracy z Transparency Internatinal ze środków Komisji Europejskiej. Więcej na stronie: www.paktuczciwosci.pl 

Projekty zakończone:

  • Barometr ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych – działania na rzecz ograniczenia ryzyka korupcji w wydatkowaniu funduszy publicznych
  • Monitoring kandydatów na stanowiska publiczne – monitorowanie procesu wyłaniania kandydatów na ważne stanowiska państwowe i społeczna ocena ich kwalifikacji do pełnienia tych funkcji (Trybunał Konstytucyjny, Rada Polityki Pieniężnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kolegium i prezes Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich etc.)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry