Kontakt

op@batory.org.pl
Grzegorz Makowski, dyrektor
tel. 22 536 02 07
Grażyna Kopińska, ekspert
tel. 22 536 02 58
Marcin Waszak
tel. 22 536 02 37
Katarzyna Łakomiec, sekretarz Zespołu Ekspertów Prawnych,
tel. 22 536 02 71Odpowiedzialne Państwo

Celem programu jest zwiększenie przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym i promocja idei otwartych odpowiedzialnych rządów.

Program jest kontynuacją prowadzonego wcześniej przez Fundację Batorego programu Przeciw Korupcji, który doprowadził do wielu istotnych zmian instytucjonalnych i prawnych. W ramach programu prowadziliśmy działania edukacyjne i informacyjne, starając się uwrażliwić opinię publiczną na różne aspekty i formy korupcji. Monitorowaliśmy poczynania władz i partii politycznych pod kątem wprowadzania i przestrzegania przepisów antykorupcyjnych. Podejmowaliśmy działania na rzecz upowszechnienia i wdrożenia w Polsce zaleceń międzynarodowych instytucji oraz rekomendacji z prowadzonych przez nas monitoringów. 
 
Obecnie skupiamy się na działaniach zmierzających do zapewnienia przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli, ograniczenia ryzyk korupcji, nepotyzmu i kumoterstwa, związanych z występowaniem konfliktu interesów w życiu publicznym, wzmocnienia roli i ochrony prawnej sygnalistów. Monitorujemy i analizujemy procesy i wydarzenia, które wpływają na rzetelność życia publicznego. Przedstawiamy propozycje i rekomendacje zmierzające do poprawy standardów życia publicznego i ograniczania korupcji. Prowadzimy działania mające na celu  wypracowywanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań realizujących idee dobrego rządzenia i odpowiedzialnego państwa.


W swoich działaniach współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi tworząc koalicje (Koalicja na Rzecz Otwartych Rządów), partnerstwa i sojusze. Przy programie działają: Obywatelskie Forum Legislacji, zrzeszające osoby działające na rzecz poprawy procesu tworzenia aktów prawnych oraz Zespół Ekspertów Prawnych monitorujący przygotowywane przez władze projekty aktów prawnych pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP i normami międzynarodowymi.

Jesteśmy polskim partnerem Transparency International i członkiem międzynarodowej Koalicji Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji. 

W 2017 roku
prowadzimy:

  • Obywatelskie Obserwatorium Demokracjirejestrowanie idokumentowanie zmian prawnych wprowadzanych przez parlament i administrację rządową oraz reakcji na nie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i środowisk prawniczych (we współpracy z grupą polskich organizacji strażniczych)
  • Monitoring procesu stanowienia prawa obserwacja sposobu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości na konsultacje publiczne i zabezpieczenia antykorupcyjne oraz przestrzegania zasad dobrej legislacji (we współpracy z działającym przy Fundacji Obywatelskim Forum Legislacji)
  • Barometr ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych – działania na rzecz ograniczenia ryzyka korupcji w wydatkowaniu funduszy publicznych
  • Pilotaż paktu uczciwości w zamówieniach publicznych – obywatelska kontrola przejrzystości i uczciwości wybranego zamówienia publicznego na podstawie umowy zawartej między społecznym monitorem, zamawiającym i wykonawcą.

Projekty zakończone w 2016 roku:

  • Monitoring kandydatów na stanowiska publiczne – monitorowanie procesu wyłaniania kandydatów na ważne stanowiska państwowe i społeczna ocena ich kwalifikacji do pełnienia tych funkcji (Trybunał Konstytucyjny, Rada Polityki Pieniężnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kolegium i prezes Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Praw Obywateskich etc.)
  • Wsparcie i ochrona sygnalistów – wsparcie aktywności i wzmocnienie ochrony prawnej osób sygnalizujących nieprawidłowości i nadużycia w instytucjach publicznych


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry