Zobacz także

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych

Program współpracy trójstronnej adresowany był do organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego, prowadzony i finansowany wspólnie z Fundacją Roberta Boscha. Na terenie Ukrainy naszym partnerem była Fundacja PAUCI z Kijowa.

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej Ukraina, Białoruś oraz Obwód Kaliningradzki stały się bezpośrednimi sąsiadami UE. Wszystkie trzy kraje są odmienne, jednak rozwój sektora niezależnych organizacji pozarządowych jest dla każdego z nich istotnym elementem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe odgrywają też kluczową rolę w budowaniu indywidualnych, międzyludzkich więzi ponad granicami.

Wspólne inicjatywy organizacji pozarządowych z krajów sąsiedzkich służą nie tylko wzajemnemu poznaniu się, lecz także wymianie doświadczeń i podejmowaniu ponadgranicznych działań. Oferując organizacjom możliwość prowadzenia wspólnych projektów chcieliśmy przyczynić się do wzmocnienia solidarności między Polską i Niemcami a wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej, pomóc w rozwoju dobrosąsiedzkich kontaktów i ułatwić podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów, z którymi borykają się państwa naszego regionu.

Celami programu były:
  • wspieranie zaangażowania obywateli na rzecz lokalnych i regionalnych inicjatyw społecznych na Ukrainie, Białorusi i w Obwodzie Kaliningradzkim,
  • włączanie tych inicjatyw do ponadgranicznej współpracy polsko-niemieckiej lub rozszerzenie współpracy organizacji polskich, ukraińskich, białoruskich, rosyjskich o partnerów niemieckich,
  • zwiększanie zainteresowania wzajemną współpracą, a przez to tworzenie długotrwałych partnerstw.

Spośród wniosków o dotacje, które wpłynęły na konkurs ogłoszony w 2008 roku, Komisja wybrała 14 projektów przewidzianych do realizacji w okresie luty-grudzień 2009. Uzyskały one dofinansowanie na łączną kwotę 185 360 EUR.

W 2009 roku ogłosiliśmy ostatnią edycję konkursu dotacyjnego na projekty realizowane w roku 2010.
Szczegółowe informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w sprawozdaniach rocznych Fundacji.Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry