Zobacz także

Programy zakończone

Programy dotacyjne

Obywatele dla Demokracji - program prowadzony  w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), przeznaczonych m.in. na programy adresowane do organizacji pozarządowych, których celem było: wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Demokracja w Działaniu 2010-2013  – dotacje na projekty mające na celu zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Koalicje Obywatelskie
dotacje służące wzmocnieniu koalicji organizacji pozarządowych, które podejmowały się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Wschód-Wschód dotacje na projekty współpracy międzynarodowej w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.

Kolorowa Akademia - dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty ułatwiające dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, oraz na działania umożliwiające im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych. 

Edukacja Prawna – dotacje na projekty zapewniające większy dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.

Instytucje Obywatelskie – dotacje instytucjonalne dla organizacji pozarządowych.

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego.

Memoria - dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.

Projekty operacyjne:

Przyjazna granica –  działania na rzecz zniesienia wiz z krajami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego i z Rosją oraz zmniejszenia uciążliwości w przekraczaniu zewnętrznych granic Unii.

Monitoring wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji  wsparcie i organizacja społecznych misji obserwacyjnych wyborów w państwach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji

Analiza praktyki konsultacji społecznych
– badanie rządowych projektów aktów prawnych pod kątem jakości oceny skutków regulacji (OSR) i prawidłowości prowadzenia konsultacji publicznych

Samorządowe unie personalne – badanie skali ryzyka zagrożeniem konfliktu interesów w samorządach w oparciu o analizę oświadczeń majątkowych i lokalne studia przypadków

Antykorupcja w praktyce – upowszechnianie zasad poprawnego wprowadzania mechanizmów ograniczających zagrożenia korupcyjne w instytucjach publicznych

Monitoring wdrażania Konwencji ONZ przeciwko korupcji

Monitoring otwartości rządu  – monitoring działań władz ustawodawczych i wykonawczych pod kątem dostępu do informacji publicznych, otwartości danych i przeciwdziałania korupcji (we współpracy z Koalicją na Rzecz Otwartych Rządów)

Społeczny monitoring konfliktu interesów – działania na rzecz zmniejszenia ryzyka konfliktu interesów w administracji publicznej

Monitoring kandydatów na stanowiska publiczne monitorowanie procesu wyłaniania kandydatów na ważne stanowiska państwowe i społeczna ocena ich kwalifikacji do pełnienia tych funkcji (Trybunał Konstytucyjny, Rada Polityki Pieniężnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kolegium i prezes Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Praw Obywateskich etc.)

Wsparcie i ochrona sygnalistów – wsparcie aktywności i wzmocnienie ochrony prawnej osób sygnalizujących nieprawidłowości i nadużycia w instytucjach publicznych


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry