Wydarzenia

Spotkania o polskiej polityce bezpieczeństwa

9 kwietnia 2018

Tekst Łukasza Kulesy pt. "Polska polityka bezpieczeństwa: w stronę samotności strategicznej?" zaprezentowaliśmy podczas dwóch spotkań w dniu 9 kwietnia 2018.

Pierwsze spotkanie miało charakter eksperckiej dyskusji okrągłego stołu i odbyło się w formule Chatham House. Wzięło w nim udział 26 osób, praktycy, eksperci i naukowcy zajmujący się sprawami bezpieczeństwa i obronności. Komentarze do tez raportu Łukasza Kulesy wygłosili Marcin Terlikowski (PISM) i Michał Baranowski (GMF Polska). Spotkanie prowadziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Forum Idei Fundacji Batorego).


Podczas spotkania poruszyliśmy następujące zagadnienia:

  • Czy założenia dotyczące stosunków międzynarodowych, które leżą u podstaw obecnej polityki bezpieczeństwa Polski, są trafne? Czy postawiona na ich podstawie diagnoza co do zagrożeń zewnętrznych i sposobów reagowania na nie jest właściwa, czy też prowadzi nas na strategiczne manowce?
  • Jaki powinien być optymalny związek pomiędzy rozwijaniem własnego potencjału odstraszania i obrony a współpracą z partnerami zewnętrznymi?
  • Jakie cele powinna stawiać Polska w odniesieniu do współpracy z państwami europejskimi i z USA, a także w ramach NATO oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE?

Drugie spotkanie odbyło się w formie publicznej dyskusji pt. Polska samotna w (nie)bezpieczeństwie? Prelegentami, oprócz autora tekstu, Łukasza Kulesy, byli: Beata Górka-Winter (niezależna ekspertka w sprawach bezpieczeństwa i obronności) oraz Jacek Najder (dyplomata, były ambasador RP przy NATO). Moderatorką debaty była Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych.


Po dwóch i pół roku zadaliśmy naszym gościom pytanie, jaki jest bilans zapowiadanych przez PiS radykalnych zmian w polityce bezpieczeństwa? Czy Polska może się czuć bardziej bezpieczna? Przed jakimi wyzwaniami bezpieczeństwa stoi dzisiaj nasz kraj i czy są one właściwie oceniane przez polskie władze? Czy Polska dzisiaj może liczyć na Stany Zjednoczone, Europę i na gwarancje NATO, czy też powinna raczej polegać na własnych zdolnościach obronnych?

W pytaniach i komentarzach uczestnicy spotkania wyrażali zaniepokojeni rosnącym osamotnieniem Polski w kwestiach obronności a także pytali o rolę Ukrainy i konfliktu na Donbasie w polityce bezpieczeństwa obecnego rządu.

więcej

Suwerenność Polski i jej granice – debata

9 stycznia 2018Wszyscy chcemy, aby Polska była krajem, który sam o sobie decyduje. Krajem, który potrafi bronić się przed zewnętrznymi ingerencjami w życie polityczne. Jak to osiągnąć? Czy droga do suwerenności prowadzi - jak twierdzi rząd i część ekspertów - przez ograniczanie obecności zagranicznych pieniędzy i zagranicznych wpływów w polskim życiu publicznym? A może jest wręcz przeciwnie: ograniczanie więzi ze światem zewnętrznym nie prowadzi do wzmocnienia, lecz do osłabienia suwerenności Polski, a w konsekwencji także do pogorszenia komfortu życia i dobrobytu jej obywateli?

Zapis debaty:Uczestników dyskusji, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (Fundacja Batorego), Lidię Raś (gazetaprawna.pl) oraz Piotra Trudnowskiego (Klub Jagielloński), zapytaliśmy o to, czym jest dzisiaj suwerenność i jak przystąpienie do Unii Europejskiej zmieniło wymiar polskiej suwerenności, a także o to, jak globalizacja i ponadnarodowe korporacje wpływają na suwerenność naszego kraju.
Spotkanie poprowadził Eugeniusz Smolar (Centrum Stosunków Międzynarodowych).

Punktem wyjścia do dyskusji był tekst Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pt. Eliminacja obcych wpływów czy budowanie własnych? Jak dbać o suwerenność Polski

Uczestnictwo w debacie oznacza wyrażenie zgody na jej nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z jej przebiegu na zasadach licencji Creative Commons (CC) Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska [CC BY-SA 3.0 PL]

więcej

Spotkania eksperckie wokół analizy: Normatywne imperium w kryzysie – czas na politykę wartości

27-29 czerwca 2017
Podczas dwóch spotkań eksperckich w Fundacji Batorego, rozmawialiśmy o europejskiej polityce wartości.
W pierwszym spotkaniu, we wtorek, 27 czerwca, wzięło udział osiemnaście osób, dyplomatów, ekspertów w sprawach europejskich, socjologów, politologów i publicystów zajmujących się polityką europejską. 

W drugim spotkaniu, w czwartek, 29 czerwca, uczestniczyli przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, członkowie sieci i forów organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną praw człowieka, umacnianiem demokracji i państwa prawa oraz prawami mniejszości.

Uczestnicy obu spotkań byli zgodni, że Unia Europejska potrzebuje spójnej i efektywnej polityki wartości, która pozwoli zapobiegać tendencjom odśrodkowym i antydemokatycznym, pojawiającym się w ostatnim czasie w kolejnych krajach Wspólnoty. Zdania były natomiast podzielone w kwestii metod, jakimi należy budować, a następnie egzekwować przestrzeganie wspólnej polityki w sferze podstawowych wartości europejskich. Część uczestników poparła postulaty Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zamieszczone w tekście „Normatywne imperium w kryzysie – czas na politykę wartości” i dotyczące, między innymi, utworzenia mechanizmu kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie kryteriów kopenhaskich oraz uruchomienia Europejskiego Instrumentu Wartości, finansującego działania aktorów pozarządowych w obszarze umacniania wartości europejskich. Inni zaś postulowali efektywne wykorzystanie istniejących mechanizmów, na czele z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który pozwala na wszczęcie procedury nadzoru nad praworządnością w państwie członkowskim. Takie postępowania toczą się dziś przeciwko Polsce i Węgrom.

Obydwa spotkania odbyły się w formule Chatham House.

Polecamy tekst Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pt. Normatywne imperium w kryzysie – czas na politykę wartości.

więcej

Jaka polityka wobec Rosji – dyskusja ekspercka

7 października 2016

Podczas debaty eksperckiej w Fundacji Batorego zaprezentowaliśmy raport Jak uniknąć rozmów ponad naszymi głowami? Polska wobec Rosji w dobie konfrontacji autorstwa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dyrektorki programu Otwarta Europa.
Tekst zawiera rekomendacje dla polskiej polityki wobec Rosji w dobie trwającego kryzysu, a także analizę źródeł konfliktu i wynikających z nich wyzwań dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.

Autorka argumentuje, że relacje z Rosją to jedna z najpoważniejszych dzisiaj dla naszego kraju „dużych gier” w Europie, dotykająca kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie. Jeśli chcemy aby gra „o nas” nie toczyła się bez nas w naszym najlepiej pojętym interesie jest dążenie do tego, by współuczestniczyć w procesie zarządzania konfliktem i działaniach na rzecz jego rozwiązania.

Rekomendacje dotyczące polskiej polityki zostały poprzedzone analizą źródeł konfliktu pomiędzy Rosją a Zachodem oraz wynikających z nich wyzwań dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.

W spotkaniu, które odbyło się w formule okrągłego stołu, wzięło udział 20 osób: eksperci zajmujący się problematyką polityki wschodniej Polski, przedstawiciele MSZ i Kancelarii Prezydenta oraz publicyści zainteresowanych tematem. Uczestnicy dyskutowali, między innymi, o tym, czy powrót do dialogu z Rosją jest możliwy i czy leży w interesie naszego kraju oraz jaka może być rola Warszawy w kształtowaniu relacji Unia Europejska-Rosja.

Tekst Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz [PDF 190 KB]

więcej

Polityka europejska rządu Prawa i Sprawiedliwości

10 czerwca 2016
Dyskusja publiczna wokół pierwszego raportu z monitoringu polskiej polityki zagranicznej (listopad 2015 - maj 2016)  Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS [PDF 196 KB].

Uczestnicy: Konrad Szymański (sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP), Piotr Buras, Eugeniusz Smolar (autorzy raportu). Prowadzenie i podsumowanie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego) 

Zapis dyskusji po prezentacji raportu [PDF 190 KB]
 
Relacja wideo z całego spotkania

Zapis wideo wypowiedzi Konrada Szymańskiego

Sprawozdanie z debaty [PDF 144 KB]

więcej

Dyskusja wokół pierwszego raportu „Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS”

11 maja 2016
Dyskusja ekspercka nad pierwszym raportem z polskiej monitoringu polityki zagranicznej rządu z udziałem politologów, publicystów, komentatorów i specjalistów od spraw międzynarodowych

Uczestnicy: Andrzej Ananicz, Klaus Bachmann, Adam Balcer, Krzysztof Blusz, Piotr Buras, Włodzimierz Cimoszewicz, Konstanty Gebert, Grzegorz Gromadzki, Jerzy Haszczyński, Leszek Jażdżewski, Michał Kobosko, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Roman Kuźniar, Agnieszka Lichnerowicz, Agnieszka Łada, Konrad Niklewicz, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Bartłomiej E. Nowak, Jerzy M. Nowak, Marek Ostrowski, Łukasz Pawłowski, Sebastian Płóciennik, Adam Daniel Rotfeld, Aleksander Smolar, Eugeniusz Smolar, Michał Sutowski, Adam Szłapka, Andrzej Towpik, Maciej Wierzyński, Paweł Wroński oraz Paweł Zerka.

Zapis wideo spotkania

więcej
Do góry