Kontakt

Zobacz także

Forum Polska-Ukraina

Powołaliśmy do życia Forum Polska-Ukraina, ponieważ jesteśmy przekonani o wielkiej wadze stosunków między obu państwami dla Polski i dla Ukrainy oraz dla całej Europy.
 
Forum gromadzi polityków, ekspertów, działaczy pozarządowych, dziennikarzy i liderów opinii publicznej z Polski i Ukrainy. Regularnie odbywające się spotkania umożliwiają wymianę idei i poglądów, pomagają w zrozumieniu sytuacji w obu krajach, budowie silniejszych więzi między przedstawicielami obu narodów. Dyskusje prowadzone w ramach spotkań Forum wychodzą poza problemy relacji dwustronnych i koncentrują się na sprawach istotnych dla obu krajów: zarówno tych dotyczących problemów wewnętrznych, jaki polityki międzynarodowej czy wyzwań globalnych. W ramach Forum organizowane są również spotkania w węższym gronie z udziałem ekspertów i praktyków specjalizujących się w danej tematyce.

Forum towarzyszą otwarte dla publiczności debaty i konferencje z udziałem uczestników Forum.

W 2017 roku przy Forum powstała Grupa Polsko-Ukraińskiego Dialogu, która skupia ekspertów od lat zaangażowanych we współpracę między naszymi krajami. Grupa jest oddolną, pozarządową inicjatywą, która stawia sobie za główny cel formułowanie konstruktywnych rozwiązań dla problemów w relacjach między Polską a Ukrainą w nowej sytuacji geopolitycznej.

V Forum – Polska - Ukraina

10-11 października 2016

V Forum Polska-Ukraina, poświęciliśmy polityce tożsamości w obu krajach. (Współ)twórcami tej polityki są nie tylko instytucje państwa lecz także partie i ruchy polityczne, organizacje społeczne, Kościoły. Polityka tożsamości, której istotnym, ale nie jedynym wymiarem jest polityka historyczna, ma przede wszystkim cele wewnętrzne: ma służyć integracji wspólnoty, ale także dominacji nad konkurencyjnymi narracjami i projektami politycznymi. Może to prowadzić do napięć czy sporów wewnątrz kraju, ale jej skutkiem może być także konflikt zewnętrzny, ze względu na złożone historycznie relacje historyczne między sąsiadami jak w przypadku Polski i Ukrainy.

Rewolucja godności oraz będąca jej konsekwencją rosyjska agresja na Ukrainę w sposób fundamentalny wpłynęły na zmiany tożsamości wielu Ukraińców. Przyspieszyły proces tworzenia narodu politycznego zbudowanego w dużej mierze na dystansie wręcz wrogości wobec Rosji. Głębokie zmiany dotyczą także polityki tożsamości kreowanej nie tylko przez państwo ukraińskie ale także przez różnych aktorów społecznych. Polityka ta coraz częściej odwołuje się do tradycji ukraińskich ruchów narodowych z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.

W Polsce w ostatnich latach ponownie postawiono pytania dotyczące naszej tożsamości. Z tymi pytaniami wiąże się spór o model modernizacji przyjęty po 1989 roku, o stosunek do tradycji oraz o ocenę przeszłości, zwłaszcza XX wieku, w tym przemian po 1989 roku. Można nawet mówić o próbach zasadniczego przewartościowania polskiej historii, a polityka historyczna staje się dla obecnie rządzących podstawowym narzędziem do budowy wspólnoty. Zmiany te wpływają na stosunek do Europy, ale także na relacje z sąsiadami Polski. Ostatnie decyzje dotyczące Wołynia, podjęte przez Sejm i Senat, wywołały gwałtowne reakcje społeczne i polityczne na Ukrainie.

Do dyskusji o tych kwestiach zaprosiliśmy ponad 40 osób z Ukrainy i Polski, polityków, ekspertów, historyków i publicystów (patrz: Uczestnicy). Podczas dwóch sesji, moderowanych przez prezesa Fundacji Batorego, Aleksandra Smolara i prezesa Międzynarodowej Fundacji Odrodzenia, Oleksandra Suszkę, uczestnicy Forum zastanawiali się, jak przezwyciężyć problemy i budować dialog pomiędzy Polską a Ukrainą z poszanowaniem pamięci o historii obu narodów.

Drugiego dnia Forum odbyła się publiczna konferencja Ukraina – budowanie współczesnej tożsamości.

IV Forum – Polska i Ukraina w Europie

23-24 maja 2016
 
Dyskusje podczas IV Forum koncentrowały się na sytuacji w Polsce i na Ukrainie w kontekście europejskim. Zmiana władzy w Polsce, znaczące przewartościowanie w sferze polityki zagranicznej oraz spowodowany nierespektowaniem przez rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego konflikt z Komisją Europejską sprawiły, że ważnym stało się pytanie, na ile Warszawa może nadal być skuteczna jako reprezentant interesów Ukrainy w Europie oraz model, do którego Kijów powinien dążyć. Tymczasem na Ukrainie sytuacja wciąż jest niepewna. Choć obecny rząd deklaruje nieustanną gotowość do reform, coraz częściej pojawiają się głosy podkreślające zbyt powolne wprowadzanie zmian lub wręcz ich brak. Dzieje się to w sytuacji wciąż trwającego konfliktu Rosji na Ukrainie, który w każdej chwili może zostać zaostrzony na rozkaz Moskwy. Uczestnicy Forum zastanawiali się także nad tym, na ile obecna sytuacja jest powtórzeniem okresu po pomarańczowej rewolucji i czy obecne władze są w stanie rzeczywiście zreformować kraj.
 
Wprowadzenia do dyskusji przygotowali: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego) – sesja polska – oraz Ołeksandr Suszko (prezes Międzynarodowej Fundacji Odrodzenie) – sesja ukraińska. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób z Polski i 22 osoby z Ukrainy. (patrz: Uczestnicy)
 
IV Forum towarzyszyła publiczna konferencja Polska w świecie 

III Forum – Polityka bezpieczeństwa

1–2 października 2015
 
Tematem spotkania była polityka bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy i polityka Rosji są postrzegane jako zagrożenie dla Polski. Na nowo swą politykę bezpieczeństwa tworzy Ukraina – mówi się o ukraińskich aspiracjach do członkostwa w NATO i UE. Zmienia się sama definicja polityki bezpieczeństwa, inne są też wyzwania stojące przed państwami. O skali nowych wyzwań świadczyć może wojna hybrydowa trwająca obecnie na wschodzie Ukrainy. Klasycznie rozumiana polityka obronna, podobnie jak polityka zagraniczna nie wystarczają do radzenia sobie z podobnymi konfliktami. W tej sytuacji rozmowa dotyczyła polityki obronnej i zagranicznej obu krajów, ale także dyskutowano o bezpieczeństwie gospodarczym, informacyjnym etc. W rozmowie chcieliśmy skupić się na wyzwaniach, przed jakimi stoją obecnie Polska i Ukraina, oraz na tym, w jaki sposób można na nie odpowiedzieć. Pytaliśmy o to, jakimi atutami dysponują oba państwa i jakie są ich słabości.

 

Wprowadzenia do dyskusji przygotowali: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego) – Polityka bezpieczeństwa. Polska – oraz Wołodymyr Fesenko (Centrum Stosowanych Badań Politycznych „Penta”, Kijów) – Polityka bezpieczeństwa. Ukraina. Obrady podsumował Borys Tarasiuk (były minister spraw zagranicznych Ukrainy). W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby z Polski i 17 osób z Ukrainy. (patrz: Uczestnicy) [PDF 188 KB]
 
III Forum towarzyszyła publiczna konferencja Polityka bezpieczeństwa Ukrainy.
 
Wydano także specjalny dodatek do „Tygodnika Powszechnego: Polityka bezpieczeństwa Polski i Ukrainy.
 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej


II Forum: Polityka pamięci

20-21 czerwca 2013
 
Tematem spotkania była polityka pamięci w Polsce i na Ukrainie. Po przemianach w latach 1989-1991, w obu krajach trwają spory o rolę państwa w budowaniu tożsamości i kultywowaniu pamięci. Dyskutuje się o tym, na ile państwo może i powinno wpływać na to, co i jak pamiętają obywatele. Jaki powinien być model edukacji i w jakim zakresie powinna ona kształtować postawy obywateli. Rozmowa podczas Forum dotyczyła polskich i ukraińskich doświadczeń z polityką historyczną i polityką pamięci, a także roli, jaką odgrywały i jaką odgrywają te polityki w polityce wewnętrznej i zagranicznej, zwłaszcza w relacjach z sąsiednimi krajami.
 
Omówienie Forum [PDF 678 KB]
 
Wprowadzenia do dyskusji przygotowali: Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN) Polityka tożsamości i pamięci w Polsce oraz Maksym Stricha (Wydział Humanistyczny Kijowskiego Uniwersytetu im. Hrinczenka), Polityka tożsamości i pamięci na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób z Polski i 19 osób z Ukrainy (patrz: Uczestnicy)
 
 

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013


I Forum: Polska i Ukraina wobec przemian w Europie

29-30 listopada 2012
 
Tematem I Forum był stosunek do Europy w Polsce i na Ukrainie, zarówno polityków, jak i społeczeństwa. Po upadku poprzedniego systemu Europa była stałym punktem odniesienia dla obu krajów, jako wybór polityczny, ale także cywilizacyjny i kulturowy. Uczestnicy Forum zastanawiali się nad tym, czym jest dziś Europa dla Polski – członka UE – oraz jakie strategie może przyjąć wobec europejskiego kryzysu oraz zmian instytucjonalnych zachodzących w obrębie Unii. Spierano się także o to, jakie jest stanowisko Ukrainy wobec Europy, co oznacza europeizacja Ukrainy, na jakich warunkach (i czy w ogóle) powinna być podpisana umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina, i czy jej efektem ma być w przyszłości członkowstwo w Unii.
 
Wprowadzenia do dyskusji przygotowali: Dariusz Rosati (poseł na Sejm RP, b. minister spraw zagranicznych) Polska wobec Europy oraz Ołeh Szamszur (b. wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy) Ukraina wobec Europy. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób z Polski i 21 osób z Ukrainy (patrz: Uczestnicy
I Forum towarzyszyła publiczna konferencja Dokąd zmierza Ukraina?

Zapisz


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry