Kontakt

maszglos@batory.org.pl
Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76

Zobacz więcej

Demokratyzacja samorządu lokalnego

Reforma samorządowa uznawana jest słusznie za jedną z najbardziej udanych, jednak ostatnie lata ujawniły pewne dysfunkcje czy niedostatki systemu samorządowego. Niskie poczucie wpływu mieszkańców na decyzje władz, brak instrumentów pozwalających na wyrażenie ich opinii – to sprawia, że samorząd coraz częściej utożsamiany jest wyłącznie z władzami, a nie ze wspólnotą mieszkańców. Potrzebne są działania reformatorskie służące przede wszystkim wzmocnieniu zaangażowania obywatelskiego z jednej i poprawie efektywności działań administracji z drugiej strony. 

W 2015 roku wspólnie z  organizacjami skupionymi w Koalicji Obywatele w samorządzie opracowaliśmy Deklarację programową pokazującą kierunki potrzebnych zmian oraz listę postulatów mających na celu demokratyzację samorządu terytorialnego. Postulaty Koalicji, wypływające z wieloletnich doświadczeń środowisk pozarządowych, zdobytych podczas współpracy z samorządami oraz prowadzenia działań angażujących obywateli w życie publiczne na szczeblu lokalnym, skupiają się na: poprawie reprezentatywności władz, przywracaniu zachwianej równowagi pomiędzy władzą wykonawczą i uchwałodawczą w gminach, włączaniu mieszkańców do współdecydowania o rozwoju ich miejscowości, budowaniu kultury współpracy i zaufania między władzą i obywatelami. Postulaty poparło ponad 200 organizacji i środowisk obywatelskich.
 
Przed wyborami parlamentarnymi 2015, Koalicja zwróciła się do komitetów wyborczych z pytaniami o poglądy w kilku kwestiach kluczowych dla rozwoju samorządów. Wyniki ankiety zostały przedstawione podczas konferencji w siedzibie Fundacji.
 
 
Wybrane publikacje:


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry