Akcja Masz Głos, Masz Wybór

Przed wyborami samorządowymi w 2002 roku wspólnie z  „Gazetą Wyborczą" i Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych przeprowadziliśmy akcję informacyjną, zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych i uświadamiającą mieszkańcom jakie są kompetencje władz samorządowych i jakie obietnice kandydatów są realne. Wraz z działaniami informacyjnymi prowadziliśmy akcję zbierania obietnic wyborczych składanych przez startujących w wyborach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Raport z realizacji obietnic został opublikowany po czterech latach podczas kampanii przed następnymi wyborami samorządowymi.

Od 2006, we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, prowadzimy akcję Masz Głos, Masz Wybór, która służyć ma ożywieniu publicznej debaty o problemach lokalnych z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz zaszczepieniu poczucia współodpowiedzialności władz i mieszkańców za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Do akcji co roku zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski, oferując im pomoc i wsparcie w realizacji zadań służących pobudzaniu aktywności obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy.

W akcję prowadzoną w latach 2006-2010 (podczas kadencji władz samorządowych wybranych w 2006 roku) zaangażowało się łącznie około 1200 organizacji, grup nieformalnych, bibliotek, szkół i redakcji z 529 gmin w całym kraju. Uczestnicy przeprowadzili ponad 3260 różnych działań, m.in. 988 debat z udziałem mieszkańców i władz lokalnych oraz 729 lokalnych kampanii profrekwencyjnych. W warsztatach i spotkaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, wzięło udział 1056 osób z 500 organizacji. Uczestnicy akcji otrzymali 188 mikrograntów na łączną kwotę 400 110 zł na realizację niektórych zadań.

W 2011 roku, rozpoczęliśmy kolejny etap akcji zaplanowany na lata 2011-2014 (kadencje nowych władz samorządowych). Tym razem skupiamy się na promocji działań sprzyjających budowie dialogu między mieszkańcami a władzami lokalnymi, włączaniu mieszkańców w sprawy gminy oraz poprawie przepływu informacji na poziomie lokalnym. W tym celu organizujemy doroczny konkurs o tytuł Super Samorząd, w którym nagradzać będziemy najlepsze praktyki współdziałania władz i mieszkańców. Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz media, które - w partnerstwie z władzami samorządowymi - podejmą się realizacji następujących zadań:
  • Jak rozmawiać i współpracować? – opracowanie i wdrożenie lokalnie obowiązującego dokumentu Zasady komunikacji i współpracy,
  • Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa – opracowanie założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej,
  • Otwarta gmina – wprowadzenie zwyczaju spotkań mieszkańców z radnymi w miejscach powszechnie uczęszczanych. Organizacja dyskusji z udziałem komisji rady gminy,
  • Co się będzie działo w naszej gminie? – organizacja spotkania z udziałem wójta/burmistrza/prezydenta i prezentacja planu działania władz oraz budżetu gminy na rok 2012.
Patronat nad nagrodą Super Samorząd 2011 sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski. Szczegóły naboru na stronie www.maszglos.pl.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry