Obywatele dla Demokracji

Program Obywatele dla Demokracji prowadzony był przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), przeznaczonych m.in. na programy adresowane do organizacji pozarządowych, których celem było: wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. W programach dla organizacji pozarządowych istotne były takie kwestie jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Na program Obywatele dla Demokracji, realizowany w Polsce okresie od czerwca 2013 do kwietnia 2017 roku, przeznaczono 37 mln euro.

Podstawowym zadaniem programu było udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji, które miały służyć następującym celom: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora oraz rozwijanie dwustronnej współpracy z państwami-Darczyńcami.

W 6 konkursach dotacyjnych złożono niemal  7 tysięcy wniosków, przyznano 630 dotacji na łączną kwotę 134,5 mln zł. Zrealizowano 617 projektów na łączną kwotę prawie 131 mln zł. W realizację projektów zaangażowanych było 667 polskich organizacji (liderzy i ich partnerzy). Organizacje prowadziły działania w 773 miejscowościach w Polsce.

W programie organizowane też były dodatkowe działania: spotkania i warsztaty dla organizacji pozarządowych, wydarzenia służące nawiązywaniu współpracy z instytucjami z Państw-Darczyńców i wymianie doświadczeń między organizacjami realizującymi projekty finansowane z Funduszy EOG w Polsce i w pozostałych 15 krajach UE, a także inicjatywy dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści, ksenofobii i dyskryminacji.

Więcej informacji o programie i jego rezultatach: www.ngofund.org.pl i poznaj.ngofund.org.pl

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry