Kontakt

belarus@batory.org.pl
Dominika Kupniewska
tel. 22 536 02 06
Marlena Nowak
tel. 22 536 02 79

Zobacz także

Dla Białorusi / Для Беларусі

Для Беларусі    Для Беларуси 

Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi. 

Udzielamy dotacji na przedsięwzięcia dotyczące:
  • pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe);
  • ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji;
  • prowadzenia niezależnych badań i analiz;
  • poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych.
 
Wspieramy też inne inicjatywy zgodne z celami programu.
 
Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.
 

Zasady ubiegania się o dotacje

Kto może otrzymać dotację
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu.

Na jaki okres można otrzymać dotację, w jakiej wysokości i jakie wydatki można pokryć z dotacji
Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 EUR.
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa i okres jej wykorzystania dłuższy.
 
Z dotacji można pokryć wszystkie wydatki niezbędne dla zrealizowania zaplanowanych działań.


Jak złożyć wniosek o dotację
Wnioski można składać w języku angielskim, białoruskim, polskim lub rosyjskim. We wniosku należy przedstawić:

  • informacje o organizacji: nazwę; dane kontaktowe; krótki opis organizacji (pola działania, dokonania) oraz listę projektów / działań realizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy; 
  • informacje o planowanym projekcie/działaniu : opis  działań wraz z uzasadnieniem (dlaczego jest potrzebny/e i jakie ma przynieść  efekty); plan realizacji; szczegółowy budżet oraz inne planowane źródła jego finansowania (z zaznaczeniem, które z sum i na co zostały już przyznane lub są spodziewane); kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację.
 
Wniosek powinien być przesłany z zachowaniem zasad bezpiecznej korespondencji. Wnioski przesyłane otwartym mailem/pocztą nie będą rozpatrywane.
 
Kiedy wniosek będzie rozpatrzony
Czas rozpatrywania wniosku wynosi ok. 3 miesięcy.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres belarus@batory.org.pl lub kontaktując się z koordynatorką programu Dominiką Kupniewską e-mail: dkupniewska@batory.org.pl; tel.: 22 536 02 06.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry