Zasady przyznawania dotacji

 Dotacje instytucjonalne

Działalność organizacji pozarządowych w dużej mierze opiera się  na środkach publicznych i polega na realizowaniu projektów finansowanych z tych środków. Pisanie wniosków, działania „projektowe”, rozliczanie dotacji pozostawia niewiele przestrzeni na myślenie o długofalowym rozwoju organizacji, modyfikowaniu strategii i metod działania. Często brakuje czasu i możliwości na zadbanie o dobrą komunikację ze światem zewnętrznym, angażowanie zwolenników, zakorzenienie się w społecznościach czy różnicowanie źródeł finansowania, pozwalające na uniezależnienie się od środków publicznych. W ramach programu Demokracja w Działaniu chcemy wesprzeć organizacje, które są gotowe stawić czoła tym wyzwaniom. Naszą ofertę wsparcia kierujemy do organizacji, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa i przejrzystości jego działań.

Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Na co można przeznaczyć dotację

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Nie oczekujemy wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Zachęcamy, aby składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by wzmocnić organizację i prowadzić kluczową dla niej działalność. 

Szczególną uwagę proponujemy zwrócić na kwestie dotyczące:

  • poprawy komunikacji: efektywne przedstawianie misji, wartości i osiągnięć organizacji, poszerzenie zasięgu jej oddziaływania, poprawienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych treści i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji itp.;
  • zakorzeniania organizacji w środowisku lokalnym: otwarcie organizacji na ludzi z jej otoczenia i ich potrzeby, zbieranie opinii i informacji, prowadzenie działań integracyjnych i pomocowych, reprezentowanie racji i interesów społeczności;
  • budowania grona sojuszników: tworzenie środowiska osób popierających  misję i wartości organizacji, gotowych wspierać  jej działania na różne sposoby; włączanie ich w pracę organizacji;
  • pozyskiwania nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych), budowanie bazy osób i instytucji regularnie wspierających działania organizacji.

Z dotacji można będzie pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagamy też wkładu własnego, z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

W jakiej wysokości i na jaki okres można otrzymać dotację
Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł.
Okres wykorzystania dotacji powinien być dostosowany do charakteru planowanych działań, nie może być jednak dłuższy niż 24 miesiące.

Harmonogram konkursów
W 2018 roku planowane są dwie edycje konkursów dotacyjnych. W każdej edycji planujemy przyznanie ok. 30 dotacji.

 

Edycja wiosenna

Edycja jesienna

 

1 etap – wnioski wstępne

Składanie wniosków wstępnych

15 stycznia - 15 lutego

16 sierpnia - 16 września

Decyzje o zaproszeniu do składania wniosków pełnych

do 28 lutego

do 1 października

 

2 etap – wnioski pełne

Składanie wniosków pełnych

do 31 marca

do 31 października

Spotkania z organizacjami

marzec-kwiecień

październik-listopad

Decyzje o przyznaniu dotacji

do 15 maja

do 17 grudniaSkładanie i ocena wniosków
Składanie i ocena wniosków odbywa się dwuetapowo. Na  I etapie organizacje składają wnioski wstępne. Na II etapie organizacje wybrane na postawie oceny wniosków wstępnych składają wnioski pełne.

I etap – wnioski wstępne: wnioski wstępne można składać  wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków. Wnioski przesłane pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Można złożyć tylko jeden wniosek. Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z formularzem wniosku wstępnego ze wskazówkami [DOC] [PDF], zawierającym informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku.

Wnioski oceniane będą przez zespół Fundacji Batorego. Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę:

  • zgodność problematyki podejmowanej przez organizacje z obszarami określonymi w punkcie „Kto może ubiegać się o dotacje”;
  • koncepcja wykorzystania dotacji.

Organizacje, które złożyły wnioski wstępne, zostaną poinformowane drogą e-mailową o zaproszeniu lub niezaproszeniu do złożenia wniosku pełnego. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich. Nie przewidujemy również przekazywania uzasadnienia dotyczącego oceny wniosków.

II etap – wnioski pełne: wnioski pełne składają organizacje wybrane na I etapie. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków.

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z formularzem wniosku pełnego ze wskazówkami [DOC] [PDF], zawierającym informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku.

Wnioski oceniane będą przez zespół Fundacji Batorego. W procesie oceny organizacje mogą być zaproszone na spotkanie (indywidualne lub grupowe) oraz mogą być proszone o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku i budżetu.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę:

  • dotychczasowe działania i osiągnięcia organizacji oraz planowane działania;
  • planowane wykorzystanie dotacji i przewidywany wpływ na kondycję organizacji;
  • jakość realizowanych działań i rzetelność rozliczania dotacji przyznanych w programach  prowadzonych przez Fundację Batorego.

Organizacje, które złożyły wnioski pełne, zostaną poinformowane drogą e-mailową o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich. Nie przewidujemy również przekazywania uzasadnienia dotyczącego oceny wniosków.

Przekazywanie dotacji
Dotacje przekazywane będą po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. Umowa będzie zawierała także wymogi dotyczące sprawozdawania z prowadzonych działań.
Przed podpisaniem umowy organizacje będą proszone o dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak np.: statut, sprawozdanie finansowe za ostatni rok.

Upublicznienie  informacji o dotacjach
Informacje o przekazanych dotacjach będę publikowane na stronie www.batory.org.pl oraz w sprawozdaniu rocznym Fundacji Batorego.

Kontakt
W razie pytań prosimy wysłać wiadomość na adres demokracja@batory.org.pl


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry