Zasady przyznawania dotacji

 Dotacje instytucjonalne - instrukcja na rok 2018

Działalność organizacji pozarządowych w dużej mierze opiera się  na środkach publicznych i polega na realizowaniu projektów finansowanych z tych środków. Pisanie wniosków, działania „projektowe”, rozliczanie dotacji pozostawia niewiele przestrzeni na myślenie o długofalowym rozwoju organizacji, modyfikowaniu strategii i metod działania. Często brakuje czasu i możliwości na zadbanie o dobrą komunikację ze światem zewnętrznym, angażowanie zwolenników, zakorzenienie się w społecznościach czy różnicowanie źródeł finansowania, pozwalające na uniezależnienie się od środków publicznych. W ramach programu Demokracja w Działaniu chcemy wesprzeć organizacje, które są gotowe stawić czoła tym wyzwaniom.

Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Preferowane będą wnioski organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na: płeć, religię, wyznanie lub światopogląd, rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz organizacji zajmujących się obywatelską kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych szczególnie istotnych dla demokratycznego państwa prawa.

Na co można przeznaczyć dotację

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Mogą to być:
•    zarówno inicjatywy dotyczące bezpośrednio: ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji lub sprawowania obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania  przez nie zasad demokratycznego państwa prawa;
•    jak i przedsięwzięcia służące: poprawie komunikacji i zwiększeniu zasięgu oddziaływania podejmowanych inicjatyw; lepszemu poznaniu i odpowiadaniu na potrzeby społeczności lokalnych i środowisk, do których adresowane są inicjatywy; budowaniu bazy sojuszników i wolontariuszy; pozyskiwaniu środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych).

Nie oczekujemy wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Zachęcamy, aby składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by wzmocnić organizację i prowadzić kluczową dla niej działalność. 

Z dotacji można będzie pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagamy też wkładu własnego, z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.


W jakiej wysokości i na jaki okres można otrzymać dotację
Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Harmonogram

 

1 etap – wnioski wstępne

Składanie wniosków wstępnych

16 sierpnia - 16 września

Decyzje o zaproszeniu do składania wniosków pełnych

do 1 października

 

2 etap – wnioski pełne

Składanie wniosków pełnych

do 31 października

Spotkania z organizacjami

październik-listopad

Decyzje o przyznaniu dotacji

do 17 grudnia


Składanie i ocena wniosków
Składanie i ocena wniosków odbywa się dwuetapowo. Na  I etapie organizacje składają wnioski wstępne. Na II etapie organizacje wybrane na postawie oceny wniosków wstępnych składają wnioski pełne.

I etap – wnioski wstępne: wnioski wstępne można składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków. Wnioski przesłane pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Można złożyć tylko jeden wniosek. Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z formularzem wniosku wstępnego ze wskazówkami [DOC] [PDF], zawierającym informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku.

Wnioski oceniane będą przez zespół Fundacji Batorego. Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę:

  • zgodność problematyki podejmowanej przez organizacje z obszarami określonymi w punkcie „Kto może ubiegać się o dotacje”;
  • kompletność przedstawionych informacji (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu wniosku wstępnego);
  • koncepcja wykorzystania dotacji.

Organizacje, które złożyły wnioski wstępne, zostaną poinformowane drogą e-mailową o zaproszeniu lub niezaproszeniu do złożenia wniosku pełnego. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich. Nie przewidujemy również przekazywania uzasadnienia dotyczącego oceny wniosków.

II etap – wnioski pełne: wnioski pełne składają organizacje wybrane na I etapie. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków.

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z formularzem wniosku pełnego ze wskazówkami [DOC] [PDF], zawierającym informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku.

Wnioski oceniane będą przez zespół Fundacji Batorego. W procesie oceny organizacje mogą być zaproszone na spotkanie (indywidualne lub grupowe) oraz mogą być proszone o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku i budżetu.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę:

  • dotychczasowe działania i osiągnięcia organizacji oraz planowane działania;
  • planowane wykorzystanie dotacji i przewidywany wpływ na kondycję organizacji;
  • jakość realizowanych działań i rzetelność rozliczania dotacji przyznanych w programach  prowadzonych przez Fundację Batorego.

Organizacje, które złożyły wnioski pełne, zostaną poinformowane drogą e-mailową o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich. Nie przewidujemy również przekazywania uzasadnienia dotyczącego oceny wniosków.

Przekazywanie dotacji
Dotacje przekazywane będą po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. Umowa będzie zawierała także wymogi dotyczące sprawozdawania z prowadzonych działań.
Przed podpisaniem umowy organizacje będą proszone o dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak np.: statut, sprawozdanie finansowe za ostatni rok.

Upublicznienie  informacji o dotacjach
Informacje o przekazanych dotacjach będę publikowane na stronie www.batory.org.pl oraz w sprawozdaniu rocznym Fundacji Batorego.

Kontakt
W razie pytań prosimy wysłać wiadomość na adres demokracja@batory.org.pl


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry