Dotacje

Dotacje dla organizacji, które zajmują się monitorowaniem działań parlamentu, rządu i administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości i mediów publicznych pod kątem poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa.

Amnesty International Polska
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania praw człowieka w Polsce oraz zmian legislacyjnych mających wpływ na ich ochronę, przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści, ograniczaniu swobód obywatelskich i wolności słowa, działania rzecznicze, edukacyjne i interwencyjne w przypadku naruszeń tych praw; wzmocnienie organizacji w obszarze rzecznictwa i współpracy z zewnętrznymi ekspertami oraz pozyskiwania środków od darczyńców indywidualnych. 150 000 zł

Fundacja Court Watch Polska
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: prowadzenie monitoringu funkcjonowania sądów pod kątem zapewnienia obywatelom prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, monitoring procesu tworzenia aktów prawnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie sądownictwa, prowadzenie działań upowszechniających stosowanie sprawiedliwości naprawczej oraz kar nieizolacyjnych; rozwój i wzmocnienie instytucjonalne w obszarze pozyskiwania środków na działania statutowe od darczyńców indywidualnych i biznesowych, komunikacji i promocji.  150 000 zł

Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz systemu pomocy prawnej, obserwacja wyboru kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz na inne ważne funkcje sędziowskie i funkcje w organach ochrony prawnej, animowanie i wspieranie współpracy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi, upowszechnianie nowoczesnych sposobów informowania o prawie; wzmocnienie działań skierowanych na pozyskiwanie środków od darczyńców komercyjnych i prywatnych wywodzących się ze środowiska prawniczego. 150 000 zł

Fundacja Panoptykon
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich w kontekście wyzwań związanych z nadzorem, ochrony prywatności i bezpieczeństwa w życiu codziennym i w sieci, prowadzenie spraw precedensowych i analizy funkcjonowania prawa w praktyce; wzmocnienie i rozwój instytucjonalny w obszarze pozyskiwania środków, komunikacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury IT. 150 000 zł

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO
Monitorowanie i dokumentowanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej („Oko na prawo. Archiwum Wiktora Osiatyńskiego) oraz  prowadzenie kroniki działań władz zmieniających ustrój państwa („Kronika Skórzyńskiego”). 100 000 zł

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
Monitorowanie wdrażania ustawy o systemie oświaty z dnia 29.12.2015 r. oraz jej ewentualnych nowelizacji, badanie aktów wykonawczych do ustawy i załączników do nich (podstaw programowych), wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji, skupionych w ruchu Obywatele dla Edukacji. 25 000 zł

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji

Obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie przyjętej ustawy o oświacie - 9 stycznia 2016 roku. 11 000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Dotacja na monitorowanie działalności legislacyjnej rządu i parlamentu w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem ochrony praw i wolności obywatelskich oraz przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. 150 000 zł

Ogólnopolska Federacji Organizacji Pozarządowych
Dotacja na monitorowanie zmian prawnych i decyzji administracyjnych wpływających na funkcjonowanie organizacji pozarządowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla III sektora, udział w konsultacjach i opiniowanie aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej, działania interwencyjne. 150 000 zł

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania prawa obywateli do informacji publicznej, prowadzenie działań rzeczniczych i interwencyjnych, promowanie prawa do informacji, rzecznictwo i promocja interesów środowiska strażniczego, opieka nad rozwojem lokalnych inicjatyw strażniczych; wzmocnienie i rozwój instytucjonalny w obszarze pozyskiwania środków na działalność statutową (zwiększenia bazy darczyńców indywidualnych, rozwinięcie działalności gospodarczej), pozyskiwanie i rozbudowa sieci wolontariuszy, współpracowników i sympatyków. 150 000 zł

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie nienawistnych zdarzeń i zjawisk w przestrzeni publicznej i w Internecie, działania interwencyjne i edukacyjne dotyczące mowy nienawiści, utrzymanie i rozbudowa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org; budowa sieci wolontariuszy, poprawa zarządzania. 150 000 zł

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
Prowadzenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości, monitorującego sytuację sędziów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz udzielającego wsparcia sędziom, adwokatom, radcom i  prokuratorom, przeciwko którym wszczynane są postępowania dyscyplinarne lub stosowane są inne formy nacisku, zmierzające do naruszenia zasady niezawisłości sądów i niezależności adwokatów. 100 000 złDotacje na działania mające na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad, narzędzi, metod i procedur służących zwiększeniu bezpieczeństwa organizacji i działaczy praw człowieka, którzy ze względu na swoją działalność mogą stać się obiektem ataków w przestrzeni fizycznej i w Internecie.

Fundacja Panoptykon
Program szkoleń na temat bezpieczeństwa w sieci i w przestrzeni fizycznej dla organizacji i działaczy pozarządowych narażonych na ataki z powodu prowadzonej działalności. 100 000 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Zorganizowanie systemu pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych i działaczy praw człowieka narażonych na ataki fizycznej i werbalnej przemocy motywowanej nienawiścią: porady telefoniczne i pisemne, opinie prawne, wsparcie w zgłoszeniu naruszenia prawa, opracowaniu pozwu, reprezentacja procesowa i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych. 100 000 zł


Inne

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Organizacja VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w 2017 roku. 100 000 zł

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Warszawa    
Projekt „Plan dla edukacji”: wypracowanie założeń do wprowadzenia zmian w wybranych obszarach oświaty i edukacji (m.in.: kształcenie nauczycieli, podstawy programowe, równość w dostępie do edukacji, edukacja przedszkolna), podjęcie działań rzeczniczych, tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji.  100 000 zł

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich”, Poznań
Organizacja VI Kongresu Ruchów Miejskich - ogólnopolskiej sieci współpracy stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych miejskich aktywistów, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, prawa do miasta i demokracji miejskiej.  87 095 zł


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry