Dotacje

Dotacje dla organizacji, które zajmują się monitorowaniem działań parlamentu, rządu i administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości i mediów publicznych pod kątem poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa.

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie nienawistnych zdarzeń i zjawisk w przestrzeni publicznej i w Internecie, działania interwencyjne i edukacyjne dotyczące mowy nienawiści, utrzymanie i rozbudowa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org;  budowa sieci wolontariuszy, poprawa zarządzania. 150 000 zł

Fundacja Panoptykon
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich w kontekście wyzwań związanych z nadzorem, ochrony prywatności i bezpieczeństwa w życiu codziennym i w sieci, prowadzenie spraw precedensowych i analizy funkcjonowania prawa w praktyce; wzmocnienie i rozwój instytucjonalny w obszarze pozyskiwania środków, komunikacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury IT. 150 000 zł

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania prawa obywateli do informacji publicznej, prowadzenie działań rzeczniczych i interwencyjnych, promowanie prawa do informacji, rzecznictwo i promocja interesów środowiska strażniczego, opieka nad rozwojem lokalnych inicjatyw strażniczych; wzmocnienie i rozwój instytucjonalny w obszarze pozyskiwania środków na działalność statutową (zwiększenia bazy darczyńców indywidualnych, rozwinięcie działalności gospodarczej), pozyskiwanie i rozbudowa sieci wolontariuszy, współpracowników i sympatyków. 150 000 zł
 
Fundacja Court Watch Polska
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: prowadzenie monitoringu funkcjonowania sądów pod kątem zapewnienia obywatelom prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, monitoring procesu tworzenia aktów prawnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie sądownictwa, prowadzenie działań upowszechniających stosowanie sprawiedliwości naprawczej oraz kar nieizolacyjnych; rozwój i wzmocnienie instytucjonalne w obszarze pozyskiwania środków na działania statutowe od darczyńców indywidualnych i biznesowych, komunikacji i promocji.  150 000 zł
 
Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz systemu pomocy prawnej, obserwacja wyboru kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz na inne ważne funkcje sędziowskie i funkcje w organach ochrony prawnej, animowanie i wspieranie współpracy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi, upowszechnianie nowoczesnych sposobów informowania o prawie; wzmocnienie działań skierowanych na pozyskiwanie środków od darczyńców komercyjnych i prywatnych wywodzących się ze środowiska prawniczego. 150 000 zł
 
Amnesty International Polska
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania praw człowieka w Polsce oraz zmian legislacyjnych mających wpływ na ich ochronę, przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści, ograniczaniu swobód obywatelskich i wolności słowa, działania rzecznicze, edukacyjne i interwencyjne w przypadku naruszeń tych praw; wzmocnienie organizacji w obszarze rzecznictwa i współpracy z zewnętrznymi ekspertami oraz pozyskiwania środków od darczyńców indywidualnych. 150 000 zł
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Dotacja na monitorowanie działalności legislacyjnej rządu i parlamentu w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem ochrony praw i wolności obywatelskich oraz przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. 150 000 zł

Ogólnopolska Federacji Organizacji Pozarządowych
Dotacja na monitorowanie zmian prawnych i decyzji administracyjnych wpływających na funkcjonowanie organizacji pozarządowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla III sektora, udział w konsultacjach i opiniowanie aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej, działania interwencyjne. 150 000 zł

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
Monitorowanie wdrażania ustawy o systemie oświaty z dnia 29.12.2015 r. oraz jej ewentualnych nowelizacji, badanie aktów wykonawczych do ustawy i załączników do nich (podstaw programowych), wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji, skupionych w ruchu Obywatele dla Edukacji. 25 000 zł

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji

Obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie przyjętej ustawy o oświacie - 9 stycznia 2016 roku. 11 000 złDotacje na działania mające na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad, narzędzi, metod i procedur służących zwiększeniu bezpieczeństwa organizacji i działaczy praw człowieka, którzy ze względu na swoją działalność mogą stać się obiektem ataków w przestrzeni fizycznej i w Internecie.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Zorganizowanie systemu pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych i działaczy praw człowieka narażonych na ataki fizycznej i werbalnej przemocy motywowanej nienawiścią: porady telefoniczne i pisemne, opinie prawne, wsparcie w zgłoszeniu naruszenia prawa, opracowaniu pozwu, reprezentacja procesowa i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych. 100 000 zł

Fundacja Panoptykon
Program szkoleń na temat bezpieczeństwa w sieci i w przestrzeni fizycznej dla organizacji i działaczy pozarządowych narażonych na ataki z powodu prowadzonej działalności. 100 000 zł


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry