Dotacje instytucjonalne

Dotacje instytucjonalne 2019

Dzika Polska, Warszawa
Kontynuacja społecznej kontroli zarządzania Puszczą Białowieską: sprawdzanie zgodności wyrębów i nasadzeń z obowiązującym prawem (m.in. ze wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, planem zadań ochronnych Natura 2000, wymogami UNESCO), przekazywanie informacji o ew. nieprawidłowościach instytucjom międzynarodowym i środowisku naukowemu. Szkolenia zespołu i wolontariuszy, rozbudowa strony internetowej, przygotowanie i uruchomienie działalności odpłatnej, pozyskiwanie funduszy. 100 000 zł

Fundacja AntySchematy 2, Tarnów
Działania na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych: inicjatywy edukacyjne, opieka i inwentaryzacja cmentarzy żydowskich w woj. podkarpackim i małopolskim. Szkolenia zespołu, modernizacja strony internetowej, pozyskiwanie nowych darczyńców, zakup sprzętu. 23 000 zł

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań
Prowadzenie Migrant Info Point w Poznaniu, oferującego cudzoziemcom pomoc prawną, poradnictwo zawodowe i programy mentorskie, kursy języka polskiego, działania integracyjne, warsztaty antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach. Szkolenia zespołu, superwizje konsultantów, konsultantek i prawniczek, opracowanie strategii pozyskiwania funduszy. 100 000 zł

Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, monitorowanie realizacji przepisów KPON, konsultowanie ustaw, kształcenie i sieciowanie selfadwokatów. Opracowanie i wdrożenie planu rozwoju i pozyskiwania funduszy, przygotowanie materiałów informacyjnych, zakup sprzętu. 99 800 zł

Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków
Monitoring decyzji administracyjnych gmin o odbiorze zwierząt ze względu na niehumanitarne traktowanie, opracowanie raportu i rekomendacji, upowszechnienie wyników. Kampania społeczna „Głosuj dla zwierząt” (zachęcająca wyborców do zbierania deklaracji polityków na temat ich stosunku do zagadnień prawnej ochrony zwierząt). Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, budowa narzędzi do e-mail marketingu, audyt bezpieczeństwa przechowywanych danych, zakup laptopa. 100 000 zł

Fundacja Emic, Toruń
Świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej cudzoziemcom, wspieranie ich na rynku pracy i w procesie integracji z polskim społeczeństwem, nauka języka polskiego. Poszukiwanie funduszy wśród darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych, modernizacja strony internetowej, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz wzmocnienie działu księgowego. 98 000 zł

Fundacja ePaństwo, Mysiadło
Budowanie narzędzi technologicznych, umożliwiających obywatelom kontrolowanie instytucji publicznych (m.in. mojePaństwo, Rejestrio, Sejmometr, Moje Prawo), działania rzecznicze służące zwiększeniu jawności w życiu publicznym, inicjatywy łączące środowiska aktywistów społecznych i przedstawicieli branży IT. Przygotowanie dla instytucji komercyjnych płatnej usługi dostępu do zaawansowanych danych z rejestrów publicznych, prowadzenie kampanii społecznych w Internecie zachęcających użytkowników bezpłatnych narzędzi do przekazywania darowizn. 99 000 zł

Fundacja Feminoteka, Warszawa
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej: prowadzenie telefonu interwencyjnego (porady prawne i psychologiczne), szkolenia i warsztaty dla kobiety i dziewcząt oraz pracowników pomocy społecznej i lekarzy, prowadzenie Antyprzemocowej Sieci Kobiet, koordynacja ogólnopolskiej akcji One Billion Rising i działania antyprzemocowe na Pol’nRock Festiwal. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania, szkolenia i superwizje zespołu. 100 000 zł

Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW, Konstancin-Jeziorna
Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec uchodźców, migrantów oraz przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych i kulturowych: organizacja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się” adresowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Konkurs na uczniowskie projekty realizowane w zespołach, w skład których będą wchodzić przedstawiciele grup mniejszościowych. 60 000 zł

Fundacja Nasz Wybór, Warszawa

Przeciwdziałanie dyskryminacji i wsparcie dla migrantów z Ukrainy: poradnictwo prawne, integracyjne i zawodowe; organizacja szkoleń i debat, monitorowanie sytuacji pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy. Szkolenia zespołu, opracowanie planu finansowania Fundacji z prywatnych darowizn, działalności odpłatnej i gospodarczej. 100 000 zł

Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa

Monitoring opieki okołoporodowej pod kątem stosowania przemocy wobec kobiet na oddziałach położniczych prowadzony z pomocą aktywistów lokalnych, działania na rzecz wdrożenia Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej oraz rekomendacji wynikających z przeprowadzonych monitoringów, porady prawne dla kobiet, interwencje w przypadku naruszania ich praw przez szpitale. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców. 100 000 zł

Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn-Koźle
Monitoring polityki środowiskowej, wydatkowania środków publicznych na promocję i budżetu obywatelskiego oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych w Kędzierzynie-Koźlu. Wynajęcie, remont i wyposażenie lokalu, przygotowanie do prowadzenia działalności odpłatnej. 70 000 zł

Fundacja Wolności, Lublin

Monitoring przestrzegania prawa i racjonalności wydatków administracji publicznej w woj. lubelskim, podejmowanie interwencji dotyczących korupcji i marnotrawstwa, prowadzenie serwisu z danymi o pracy radnych (lublin.mamprawowiedziec.pl), podsumowanie monitoringu samorządowej kampanii wyborczej oraz monitoring wyborów do rad dzielnic. Poszukiwanie źródeł finansowania, aktualizacja strategii rozwoju, poprawa komunikacji, zakup sprzętu. 94 000 zł

Fundusz Feministyczny, Warszawa
Wspieranie ruchu feministycznego poprzez przyznawanie mini-grantów na inicjatywy wzmacniające kobiety, budowanie społeczności feministycznej wokół Funduszu. Działania promocyjne i pozyskiwanie funduszy. 70 000 zł

Instytut Działań Miejskich, Białystok

Monitoring prac Rady Miasta i prezydenta Białegostoku, organizacja debat na temat lokalnych problemów z udziałem radnych i ekspertów. Działania komunikacyjne, zakup sprzętu. 48 600 zł

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Koszalin
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet: poradnictwo prawne i psychologiczne, organizacja koszalińsko-mieleńskich edycji One Billion Rising i Regionalnego Kongresu Kobiet, prowadzenie Kawiarni Obywatelskich, działania równościowe na rynku pracy i edukacyjne w szkołach. Szkolenia zespołu, opracowanie planu rozwoju, przygotowanie strony internetowej i materiałów promocyjnych, wyposażenie biura. 50 000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Aktualizowanie i upublicznianie danych o osobach pełniących funkcje publiczne, prowadzenie serwisu MamPrawoWiedziec.pl, publikacja tekstów analitycznych na podstawie zebranych danych, współpraca z serwisami lokalnymi, działania edukacyjno-aktywizujące dla obywateli. Opracowanie strategii i przygotowanie do uruchomienia działalności odpłatnej, szkolenia zespołu, działania promocyjne. 100 000 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Monitoring polityki senioralnej, budżetów obywatelskich oraz realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, prowadzenie portalu InfoKatowice.pl, organizowanie społecznościowe, wsparcie grup i organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem i partycypacją oraz lokalnych mediów. Działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, rozwinięcie oferty działalności odpłatnej. 100 000 zł

Stowarzyszenie Głos Kociewia, Starogard Gdański
Monitoring pracy Rady Miasta i Powiatu, działalności spółek miejskich i Straży Miejskiej, realizacji budżetu obywatelskiego oraz stworzenie przystępnej prezentacji budżetu miasta. Szkolenia zespołu, stworzenie strony internetowej, zakup sprzętów. 41 600 zł

Stowarzyszenie Obrony Samorządności - Na Swoim, Dobrzeń Wielki

Monitorowanie nieprawidłowości w zmianach granic administracyjnych gmin i stworzenie bazy informacji na temat konkretnych przypadków, popularyzacja zgromadzonej wiedzy wśród samorządowców z całej Polski. 46 000 zł

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Warszawa
Działania edukacyjne dotyczące praw człowieka i wolności obywatelskich, roli konstytucji w utrzymaniu ustroju demokratycznego i roli sędziów w wymiarze sprawiedliwości: przygotowanie materiałów informacyjnych, udział w popularnych festiwalach muzycznych i targach książki. 95 000 zł

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami (poradnictwo, wsparcie, szkolenia dla kobiet), działania rzecznicze, współpraca z instytucjami publicznymi pracującymi w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i pomocy społecznej na rzecz ich dostosowania do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami. Przygotowanie strategii rozwoju i komunikacji, pozyskiwanie źródeł finansowania, zakup sprzętów. 80 400 zł

Stowarzyszenie Tęczowe Opole, Brzeg
Utworzenie Centrum Tęczowe Opole, bezpiecznego miejsca spotkań osób LGBTQIA, szkoleń antydyskryminacyjnych oraz porad prawnych i psychologicznych dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy. Wynajem lokalu, szkolenia członków i członkiń oraz stworzenie strony internetowej. 50 000 zł

Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice

Prowadzenie Centrum Społecznościowego, w którym działają m.in. grupy wsparcia dla osób LGBTQIA oraz prowadzone jest poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób doświadczających dyskryminacji. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, działania promocyjne, renowacja lokalu, badanie potrzeb osób korzystających z Centrum. 100 000 zł

Dotacje instytucjonalne 2018

9dwunastych, Białystok
Zapobieganie dyskryminacji: działania edukacyjne i aktywizacyjne adresowane przede wszystkim do młodzieży i osób pracujących w edukacji, działania na rzecz równości płci, akceptacji różnorodności kulturowej i społecznej, wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez dystrybucję minigrantów; wynajem lokalu, aktualizacja i rozbudowa strony internetowej, poprawa komunikacji. 150 000 zł

Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warszawa
Kształtowanie i propagowanie postawy akceptacji społecznej wobec osób LGBT i ich rodzin, udzielanie wsparcia rodzinom osób LGBT, aktywizacja społeczna rodziców i bliskich osób LGBT; spotkania dla rodziców w 4 miejscowościach. 90 000 zł

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Świadczenie pomocy prawnej w strzeżonych ośrodkach dla uchodźców oraz monitorowanie dostępu do procedur uchodźczych na przejściach granicznych; wypracowanie nowej strategii organizacji, działania komunikacyjne, pozyskiwanie sojuszników, pozyskiwanie funduszy. 100 000 zł

Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, Warszawa
Działania na rzecz poprawy jakości pracy biegłych sądowych i opracowania systemu oceny i certyfikacji biegłych sądowych, obywatelski monitoring rozpraw sądowych z udziałem biegłych, budowanie sieci i szkolenia dla akademickich kół naukowych specjalizujących się w naukach sądowych. 100 000 zł

Federacja Znaki Równości, Kraków
Stworzenie i prowadzenie Centrum Społeczności LGBTQ w Krakowie, w którym będą realizowane działania edukacyjne, pomocowe, kulturalne i integracyjne adresowane do małopolskiej społeczności osób LGBTQ; wynajęcie i remont lokalu, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, stworzenie strategii komunikacji. 75 000 zł

Fundacja Akceptacja, Poznań
Wsparcie dla osób transpłciowych poprzez poradnictwo, prowadzenie telefonu zaufania i grup wsparcia; kształtowanie postaw społecznej akceptacji i integrowanie społeczności lokalnej z osobami trans w ramach Wolontariatu Pierwszej Pomocy; wynajęcie i wyposażenie lokalu, konsultacje psychologiczne i prawne. 60 000 zł

Fundacja Autonomia, Kraków
Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukacja emancypacyjna osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie, organizacja kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy; usprawnienie zarządzania, działania komunikacyjne, zbieranie funduszy. 149 960 zł

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, udzielanie pomocy kobietom (porady prawne, psychologiczne, zawodowe, grupy wsparcia, bezpieczne schronienie); usprawnienie zarządzania, działania promocyjne, pozyskiwanie sojuszników, zbieranie funduszy. 100 000 zł

Fundacja Czas Dialogu, Szczecin
Prowadzenie Niezależnego Centrum Obywatelskiego działającego na rzecz kobiet, wartości demokratycznych i wielokulturowości; wyposażenie i koordynacja działań Centrum, pozyskiwanie funduszy. 116 000 zł

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci oraz wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i prawne dla tych, które jej doświadczyły, m.in. w ramach sieci Centrów Pomocy, działania na rzecz wprowadzania rozwiązań systemowych, chroniących dzieci przed przemocą, edukacja na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie; różnicowanie źródeł finansowania, działania komunikacyjne, rozbudowa sieci sympatyków-ambasadorów, wspierających organizację wpłatami i lokalnymi działaniami. 136 300 zł

Fundacja dla Wolności, Warszawa
Działania na rzecz integracji migrantów i ułatwienia im dostępu do sportu i kultury: wielokulturowe rozgrywki piłkarskie dla dorosłych i dzieci (Etnoliga), prowadzenie świetlicy i zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców na Targówku; poszukiwanie nowych źródeł finansowania, działania komunikacyjne. 99 600 zł

Fundacja EkoRozwoju, Wrocław
Monitorowanie gospodarki zadrzewieniami: zbieranie zgłoszeń o nieprawidłowościach, interwencje, utworzenie sieci strażników monitorujących nielegalne i nieuzasadnione wycinki drzew; działania informacyjne, publikacja mapy interwencji, przygotowanie raportu zawierającego opisy interwencji i poradnik dla aktywistów. 138 000 zł

Fundacja Fundusz Feministyczny, Warszawa
Wspieranie inicjatyw feministycznych poprzez przyznawanie mini-grantów grupom nieformalnym i organizacjom feministycznym, wspierającym kobiety i osoby wywodzące się z grup szczególnie narażonych na dyskryminację: wzmocnienie instytucjonalne, organizacja i ewaluacja konkursu na mini-granty, pozyskiwanie funduszy. 150 000 zł

Fundacja Greenmind, Warszawa
Wzmocnienie Koalicji Ratujmy Rzeki w zakresie komunikacji i pozyskiwania źródeł finansowania, monitoring decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne, współpraca z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne. 100 000 zł

Fundacja HerStory, Lublin
Wzmacnianie i upełnomocnianie kobiet i dziewcząt poprzez edukację „herstoryczną” i antydyskryminacyjną, wspieranie Lubelskiej Koalicji na rzecz Kobiet; usprawnienie pracy administracyjnej, działania promocyjne, warsztaty dla członkiń koalicji. 50 000 zł

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Warszawa

Działania na rzecz wolności sumienia i świeckości państwa, organizacja Zlotów Ateistów i Dni Ateizmu, przeciwdziałanie dyskryminacji z motywacji religijnej, wsparcie dla osób dyskryminowanych, działania informacyjne i integracyjne, zakup sprzętu komputerowego. 40 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Świadczenie pomocy prawnej migrantom i uchodźcom w ośrodkach (szczególnie w ośrodkach strzeżonych); poprawa komunikacji, szkolenia zespołu, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania. 150 000 zł

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź
Działania strażnicze i rzecznicze dotyczące m.in. zmian w konstytucji, bezpiecznej żywności, praw pracowniczych, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, poprawy sytuacji osób pracujących w domach, w tym opiekunów osób zależnych; przygotowanie i wdrożenie programu regularnych darczyńców, rozbudowa służącej tym celom infrastruktury IT. 100 000 zł

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków
Obywatelska kontrola polskich firm pod kątem transparentności łańcucha dostaw i godnych płac w przemyśle odzieżowym i obuwniczym oraz prawa do informacji o obecności w artykułach codziennego użytku niebezpiecznych substancji chemicznych; opracowanie i wdrażanie nowej strategii zdobywania środków i pozyskiwania regularnych darczyńców, rozbudowa służącej tym celom infrastruktury IT. 96 620 zł

Fundacja Laboratorium Zmiany, Niemodlin

Wzmacnianie i upełnomocnianie kobiet i dziewcząt poprzez budowanie sieci współpracy lokalnych organizacji kobiecych i grup nieformalnych w województwie opolskim, szkolenia i spotkania wspierające liderki, działania promocyjne, zbieranie funduszy, podnoszenie kompetencji zespołu. 100 000 zł

Fundacja Lepsze Niepołomice, Niepołomice
Monitorowanie i analiza działalności samorządu terytorialnego w Niepołomicach: działalności Rady Miejskiej, wykorzystania funduszu korkowego, rekrutacji na stanowiska urzędnicze, sposobu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego, publikacji rejestru umów i dostępności informacji publicznej dla mieszkańców; przeprowadzenie wywiadów z kandydatami na burmistrza oraz rzecznikami komitetów wyborczych, prowadzenie serwisu Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl. 50 000 zł

Fundacja MamyGłos, Poznań
Wzmacnianie i upodmiatawianie dziewcząt (nastolatek) poprzez tworzenie ogólnopolskiej sieci młodych aktywistek i Klubów Lokalnych, wsparcie psychologiczne, warsztaty samoobrony, asertywności i edukacji seksualnej; szkolenia zespołu Fundacji. 50 000 zł

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Lubartów
Informowanie o działalności radnych oraz kandydatów w wyborach samorządowych (2018 r.) , monitorowanie obietnic wyborczych, prowadzenie lokalnego serwisu MamPrawoWiedziec.pl oraz strony www Miasto Obywatelskie Lubartów, wydawanie biuletynu, spotkania informacyjne dla mieszkańców nt. działań strażniczych. 100 000 zł

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i upowszechnianie historii ruchu kobiecego, inicjatywy związane ze stuleciem praw wyborczych kobiet, współpraca ze środowiskiem lekarskim w zakresie praw reprodukcyjnych i seksualnych; budowanie sojuszy, działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej, przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA i migrantów, świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej, działania komunikacyjne służące lepszemu zakorzenieniu organizacji w środowisku lokalnym oraz zbieranie funduszy. 100 000 zł

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji w systemie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji dzieci z doświadczeniem migracji, współtworzenie rozwiązań systemowych, takich jak szkolne Kodeksy Równego Traktowania, Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni, koncepcja oddziałów przygotowawczych dla uczniów i uczennic nie znających języka polskiego; pozyskiwanie środków od darczyńców biznesowych i indywidualnych, opracowanie oferty działalności odpłatnej, działania komunikacyjne, budowanie grona sojuszników organizacji. 100 000 zł

Fundacja Ocalenie, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, bezpośrednia pomoc i edukacja uchodźców i imigrantów w województwie mazowieckim i podlaskim, działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa polskiego, działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 150 000 zł

Fundacja Panoptykon, Warszawa
Monitorowanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich w kontekście wyzwań związanych z nadzorem, ochroną prywatności i bezpieczeństwa w życiu codziennym i w sieci, prowadzenie spraw precedensowych, analiza funkcjonowania prawa w praktyce; poszukiwanie nowych metod pozyskiwania środków, działania komunikacyjne, wdrożenie procedur bezpieczeństwa. 150 000 zł

Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, monitoring sądów śląskich w sprawach o przemoc wobec kobiet, udzielanie porad i asystowanie osobom doświadczającym przemocy, wzmacnianie kobiet i dziewczynek; zorganizowanie konferencji dla sędziów, działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica
Wspieranie sieci organizacji zajmujących się przypominaniem postaci i dorobku kobiet, które walczyły o równość płci („Sieć herstoryczna”), inicjatywy związane ze stuleciem praw wyborczych kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej doświadczanej przez kobiety w spektrum autyzmu; działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 50 000 zł

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, pomoc integracyjna i prawna dla uchodźców, migrantów i repatriantów; poszukiwanie nowych źródeł finansowania, usprawnienie zarządzania. 50 000 zł

Fundacja Równość.org.pl, Kraków
Wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w południowo-wschodniej Polsce, integracja i wzmacnianie osób LGBT; zakorzenienie organizacji w lokalnych społecznościach, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, działania promocyjne. 100 000 zł

Fundacja Wolność od Religii, Lublin
Prowadzenie działań informacyjnych i interwencyjnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji osób niewierzących w szkołach (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji lekcji etyki i religii) oraz innych instytucjach publicznych (urzędach, szpitalach); poszerzenie zasięgu działań komunikacyjnych, poprawa efektywności pozyskiwania środków finansowych od darczyńców. 120 000 zł

Fundacja z Pomysłem, Zawiercie

Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć i dyskryminacji: warsztaty dla młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą, wzmacnianie asertywności dziewcząt z niepełnosprawnościami, organizacja zawierciańskich edycji 16 Dni Przeciw Przemocy i One Billion Rising, szkolenia zespołu Fundacji, zakup sprzętu. 40 000 zł

Grupa Działamy stowarzyszenie zwykłe, Żory

Monitorowanie działalności Urzędu Miasta, Rady Miasta Żory oraz spółek komunalnych; udostępnianie informacji m.in. na temat zadłużenia miasta, rejestru zawieranych umów, przetargów, stanu środowiska naturalnego; porady prawne i interwencje w sprawach dotyczących grup mieszkańców; kampania społeczna na rzecz prowadzenia konsultacji społecznych przez lokalne władze, wynajęcie lokalu, zakup sprzętu. 50 000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa

Monitorowanie działalności legislacyjnej rządu i parlamentu w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem ochrony praw i wolności obywatelskich oraz przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, edukacja o prawach człowieka, porady prawne i litygacja strategiczna; stworzenie i prowadzenie Klubu Helsińskiego, mobilizującego i organizującego społeczne poparcie dla idei praw człowieka i działalności Fundacji, działania informacyjne. 150 000 zł

Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa
Monitorowanie zmian ustrojowych dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i państwa prawa, obserwacja powoływania i wyborów na ważne funkcje publiczne związane z ochroną praw człowieka i wolności obywatelskich (Trybunał Konstytucyjny, RPO, GIODO, KRS), animowanie i wspieranie współpracy sędziów z organizacjami pozarządowymi i obywatelami; seminaria eksperckie, analizy, inkubator pomysłów studentów prawa. 100 000 zł

Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT w dostępie do systemu ochrony zdrowia i edukacji, litygacja strategiczna zmierzająca do wprowadzenia związków partnerskich i karania przestępstw motywowanych homofobią, prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych na temat sytuacji osób LGBT w Polsce; działania komunikacyjne i budowanie grona sojuszników organizacji, pozyskiwanie środków z darowizn, rozbudowa infrastruktury IT służącej do zbierania funduszy oraz tworzenia apeli i petycji. 100 000 zł

Kultura Równości, Wrocław
Prowadzenie Centrum LGBTQI Wrocław, organizacja spotkań integrujących społeczność LGBT i jej sojuszników, wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, warsztatów antydyskryminacyjnych oraz grup wsparcia; szkolenia zespołu, działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Warszawa

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi, wparcie psychologiczne, prawne i socjalne ofiar, w tym dzieci – prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi, działalność profilaktyczna i szkoleniowa, monitorowanie działań państwa w tym obszarze; stworzenie strony internetowej z platformą edukacyjną, remont siedziby. 50 000 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Baba, Zielona Góra
Świadczenie pomocy prawnej i psychologiczno-psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej i seksualnej, dyskryminacji i wykluczenia na terenie województwa lubuskiego, wydawanie informatorów prawnych, szkolenia dla osób pomagających; działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, usprawnienie zarządzania. 150 000 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), Warszawa

Poradnictwo prawne dla osób zagrożonych i doświadczających dyskryminacji oraz organizacji pozarządowych i działaczy praw człowieka narażonych na ataki fizycznej i werbalnej przemocy motywowanej nienawiścią; rozbudowywanie sieci prawników i prawniczek z całej Polski, którzy we współpracy z PTPA prowadzą pro bono sprawy dotyczące dyskryminacji, działania komunikacyjne. 99 990 zł

Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa
Monitorowanie przestrzegania praw człowieka w Polsce oraz zmian legislacyjnych mających wpływ na ich ochronę, przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści, ograniczaniu swobód obywatelskich i wolności słowa, działania rzecznicze, edukacyjne i interwencyjne w przypadku naruszeń tych praw; stworzenie systemu wsparcia dla lokalnych aktywistów AI i współpracujących z nimi grup nieformalnych i organizacji: szkolenia, spotkania sieciujące, materiały informacyjne. 150 000 zł

Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie, Dziadkowice
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, działania na rzecz obrony praw kobiet, inicjatywy związane ze stuleciem praw wyborczych kobiet, wzmacnianie osób z niepełnosprawnościami i kobiet, zwłaszcza ze wsi i małych miast; prowadzenie centrum wolontariatu integracyjnego, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 79 500 zł

Stowarzyszenie Demagog, Kraków

Weryfikacja obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków metodą fact-checkingu i prowadzenie portalu demagog.org.pl, monitorowanie zmian w prawie dotyczącym dostępu do informacji publicznej i walki z fałszywymi informacjami w internecie, Akademia Fact-Checkingu dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 141 400 zł

Stowarzyszenie Dla Ziemi, Kamionka
Udzielanie wsparcia uchodźczyniom narażonym na przemoc i dyskryminację, organizacja warsztatów dla uczniów oraz spotkań dla kobiet z udziałem uchodźczyń i migrantek; opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Poznań
Prowadzenie Centrum Stonewall – miejsca spotkań integracji osób LGBT i sojuszników, grupy wsparcia i pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne m.in. dla osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi homofobią, nowa strona internetowa i zakup sprzętu. 100 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Prowadzenie Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego oferującego pomoc osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji, poradnictwo i interwencje kryzysowe dla migrantów; szkolenia i integracja zespołu, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, usprawnienie zarządzania. 134 160 zł

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce

Promowanie poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej i kulturowej, prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych z uwzględnieniem historii lokalnej (pogrom kielecki) dla nauczycieli i uczniów; organizowanie pokazów filmów, wystaw, debat i spotkań wielokulturowych w nowo powstałej kawiarni, opracowanie i realizacja nowej strategii komunikacji. 100 000 zł

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Prowadzenia poradnictwa prawnego i integracyjnego (m.in. informacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, listów urzędowych, interwencje w urzędach), wpieranie cudzoziemek i cudzoziemców w sprawach, w których narażeni są na dyskryminację (np. dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej); poradnictwo, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, rozwój działalności odpłatnej, szkolenie zespołu. 100 000 zł

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
Prowadzenie Mazurskiego Centrum Praw Kobiet – wsparcie psychologiczne, prawne, mediacyjne, tworzenie punktów konsultacyjnych w mniejszych miejscowościach, prowadzenie warsztatów WenDo, szkolenia dla członkiń i wolontariuszy/ki do pełnienia funkcji osób pierwszego kontaktu dla korzystających z usług Centrum, działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa
Działania na rzecz aktywizacji politycznej, społecznej i zawodowej kobiet: organizacja ogólnopolskich i regionalnych Kongresów Kobiet, wzmacnianie, sieciowanie i szkolenie lokalnych liderek, udział w obywatelskich inicjatywach ustawodawczych służących obronie praw kobiet; stworzenie nowej strategii finansowania działalności stowarzyszenia, działania na rzecz zwiększenia liczby członkiń oraz liczby darczyńców indywidualnych i i biznesowych, remont biura. 150 000 zł

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
Udzielanie pomocy osobom, które doznają dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (telefon zaufania, interwencja kryzysowa, grupy wsparcia), podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy, rozbudowa infrastruktury IT (wdrożenie systemu CRM), poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych, Komprachcice
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, inicjatywy związane ze stuleciem praw wyborczych kobiet, prowadzenie warsztatów WenDo, zorganizowanie Festiwalu Kręgi Kobiet, malowanie murali, usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu. 50 000 zł

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Warszawa
Działania na rzecz zwiększenia społecznego poparcia dla równości małżeńskiej poprzez budowanie społeczności i ruchu sojuszniczego, monitoring sytuacji prawnej związków jednopłciowych, poradnictwo prawne, prowadzenie badań i kampanii społecznych, współkoordynacja prac "Koalicji na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej"; usprawnienie zarządzania, działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, zakup sprzętu. 100 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Wrocław

Udzielanie porad oraz asystowanie cudzoziemkom i cudzoziemcom w rozwiązywaniu ich problemów (dokumentowanie pobytu, sprawy pracownicze, zdrowotne, rodzinne itp.), prowadzenie tzw. community working – nawiązywanie kontaktów i asystowanie osobom należącym do grup narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami, wspieranie procesu edukacji dzieci migrantów z Rumunii; działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 150 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado, Gdańsk

Prowadzenie cyklicznych warsztatów i spotkań grup rozwojowych (kobiecej, męskiej, młodzieżowej, osób transpłciowych, grupy Wiara i Tęcza) oraz inicjatywy lokalne, współpraca z samorządem służąca wdrożeniu modelu równego traktowania w Gdańsku; usprawnienie zarządzania, działania promocyjne i komunikacyjne, dostosowanie siedziby do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu. 100 000 zł

Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, Łódź

Działania strażnicze dotyczące łowiectwa: monitorowanie sejmików wojewódzkich podejmujących uchwały wyznaczające obwody łowieckie, uzyskiwanie i rozpowszechnianie informacji publicznej na temat polowań zbiorowych, poradnictwo i pomoc prawna dla osób chcących wyłączyć swoje prywatne działki z obwodów łowieckich, prowadzenie precedensowych spraw sądowych, prowadzenie i rozbudowa strony zakazpolowania.pl 79 200 zł

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra

Monitoring procesów planistycznych i decyzyjnych dotyczących przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary cenne przyrodniczo (m.in. Puszcza Białowieska, ekosystemy górskie), działania interwencyjne i edukacyjne; promocja miesięcznika Dzikie Życie (poświęconego ochronie przyrody w Polsce) służąca budowie stabilnych źródeł jego finansowania. 100 000 zł

Stowarzyszenie Queerowy Maj, Kraków
Integracja i animacja społeczności LGBTQ w Krakowie, pomoc psychologiczna i prawna dla osób doświadczających dyskryminacji, działania rzecznicze zmierzające do prowadzenia przez samorząd lokalny polityk służących przeciwdziałaniu dyskryminacji osób LGBTQ, opracowanie strategii promocyjnej oraz pozyskiwanie środków od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych, wynajęcie lokalu. 75 000 zł

Stowarzyszenie Refugees Szczecin, Szczecin
Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców, działania na rzecz integracji i wsparcia migrantów przebywających w Szczecinie oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie: działania edukacyjne i kulturalne skierowane do mieszkańców Szczecina, wspieranie cudzoziemców w kontaktach z urzędami, pomoc rzeczowa, wynajęcie i wyposażenie lokalu. 60 000 zł

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, Warszawa
Monitoring instytucji publicznych (m.in. przejrzystości spółek komunalnych i państwowych, finansowania mediów lokalnych przez samorządy), śledzenie zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej, prowadzenie działań rzeczniczych i interwencyjnych, promowanie prawa do informacji, wsparcie merytoryczne lokalnych inicjatyw strażniczych; poszukiwanie nowych środków na działalność statutową, budowy bazy zwolenników i darczyńców, rozszerzenie współpracy międzynarodowej z organizacjami strażniczymi. 149 800 zł

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Warszawa
Koordynacja działań rzeczniczych i edukacyjnych podejmowanych przez TEA oraz prac Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, działania adresowane do nauczycieli zajmujących sie edukacją antydyskryminacyjną; usprawnienie zarządzania, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim
Monitoring procesów projektowania, budowy i eksploatacji spalarni odpadów pod kątem oddziaływania na środowisko i zgodności ich funkcjonowania z regulacjami unijnymi; skontrolowanie 6 spalarni wybudowanych w ostatnich latach ze środków unijnych (Kraków, Białystok, Bydgoszcz, Szczecin, Poznań, Konin) oraz 2 budowanych obecnie (Rzeszów i Zabrze), badanie poprawności dokumentacji środowiskowej nowotworzonych spalarni, wsparcie prawne dla lokalnych sygnalistów z miejscowości, w których znajdują się lub projektowane są spalarnie. 96 000 zł

ZUSTRICZ, Kraków
Monitorowanie przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści wobec społeczności ukraińskiej w Krakowie; udzielanie wsparcia psychologicznego, adaptacyjnego i prawnego, poszukiwanie źródeł finansowania, zakup sprzętu. 88 400 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa
Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji oraz mowy nienawiści wobec mniejszości ukraińskiej i imigrantów z Ukrainy, interwencje prawne. 100 000 zł

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Kraków

Przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców: budowanie koalicji organizacji mniejszościowych i współprowadzenie platformy służącej zgłaszaniu przestępstw motywowanych nienawiścią, monitorowanie internetu pod kątem treści antysemickich, monitorowanie wypowiedzi polityków dotyczących mniejszości w mediach społecznościowych; opracowanie strategii komunikacji stowarzyszenia, zakup sprzętu i oprogramowania. 50 000 zł


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry