Dotacje

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warszawa
Kształtowanie i propagowanie postawy akceptacji społecznej wobec osób LGBT i ich rodzin, udzielanie wsparcia rodzinom osób LGBT, aktywizacja społeczna rodziców i bliskich osób LGBT; szkolenia dla członkiń i członków Stowarzyszenia, działania promocyjne. 50 000 zł

Autonomia, Kraków
Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukacja emancypacyjna osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 100 000 zł

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Świadczenie pomocy prawnej w ośrodkach dla uchodźców i ośrodkach detencyjnych oraz regularne wizytacje przejść granicznych; usprawnienie zarządzania, poprawa infrastruktury komputerowej i sieciowej. 100 000 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałanie dyskryminacji i integracji cudzoziemców, animowanie współpracy między różnymi instytucji, mającej na celu opracowanie metropolitarnej/regionalnej strategii zarządzania migracjami i integracji migrantów. 60 000 zł

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa
Przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, udzielaniem pomocy i wsparcia kobietom (porady prawne, psychologiczne, zawodowe, grupy wsparcia, bezpieczne schronienie ); usprawnienie zarządzania, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy.
100 000 zł

Fundacja Feminoteka, Warszawa
Przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, świadczenie pomocy i konsultacje specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy; usprawnienie zarządzania, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 90 000 zł

Fundacja Laboratorium Zmiany, Niemodlin
Organizacja cyklu warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodych kobiet z różnych miejscowości województwa opolskiego, działania lokalne prowadzone przez uczestniczki warsztatów, adresowane do nastolatek, dotyczące problematyki dyskryminacji kobiet. 50 000 zł

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Warszawa
Prowadzenie działań upowszechniających wyniki badań na temat przemocy seksualnej, monitoring funkcjonowania w praktyce nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia; szkolenia dla członkiń Zarządu, rozbudowa strony internetowej i działu „Herstoria”. 65 000 zł

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej; przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej; działania promocyjne. 100 000 zł

Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
Przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, monitoring sądów śląskich w sprawach o przemoc wobec kobiet, udzielanie porad i asystowanie osobom doświadczających przemocy, budowanie platformy współpracy organizacji zajmujących się tym problemem; działania promocyjne. 100 000 zł

Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica
Wspieranie sieci organizacji zajmujących się przypominaniem postaci i dorobku kobiet, które walczyły o równość płci („Sieć herstoryczna”), przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej doświadczanej przez nieheteroseksualne kobiety żyjące poza dużymi miastami i na wsiach; opracowanie i wdrożenie planu pozyskiwania funduszy. 100 000 zł

Fundacja RE:AKCJA, Rybnik
Organizacja w siedmiu miejscowościach województwa śląskiego warsztatów antydyskryminacyjnych dla kobiet (Digital Storytellin) i wydarzeń towarzyszących (spektakl teatralny, pokaz filmów), prowadzenie warsztatów WenDo i szkoleń "Prawa seksualne i reprodukcyjne". 50 000 zł

Fundacja Równość.org.pl, Kraków
Wspieranie na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego lokalnych inicjatyw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, organizacja warsztatów antydyskryminacyjnych i wydarzeń integrujących oraz wzmacniających osoby LGBT; usprawnienie zarządzania, szkolenia dla zespołu. 70 000 zł

Fundacja Wolność od Religii, Lublin
Prowadzenie działań informacyjnych i interwencyjnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji lekcji etyki i religii; rozbudowa strony www.rownoscwszkole.pl, działania promocyjne. 100 000 zł

Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych na temat osób LGBT, przygotowanie broszury dla personelu medycznego na temat niedyskryminującego traktowania pacjentów i pacjentek LGBTI oraz broszury skierowanej do nauczycieli i nauczycielek pt. „Jak mogę wspierać osoby nieheteroseksulane w szkole?”. 100 000 zł

Kultura Równości, Wrocław
Utworzenie bezpiecznej przestrzeni dla lokalnych społeczności LGBTQ, organizacja spotkań integracyjnych, wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, warsztatów antydyskryminacyjnych; wzmocnienie instytucjonalne, usprawnienie zarządzania, działania promocyjne. 50 000 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, ZIELONA GÓRA
Świadczenie pomocy prawnej i psychologiczno-psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej i seksualnej, dyskryminacji i wykluczenia na terenie województwa lubuskiego, przygotowanie poradnika "Pomagam świadomie. Nowe wyzwania" dla pracujących w terenie wolontariuszy i współpracowników. 100 000 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych i doświadczających dyskryminacji, rozbudowywanie sieci prawników i prawniczek z całej Polski, którzy we współpracy z PTPA prowadzą pro bono sprawy dotyczące dyskryminacji. 100 000 zł

Stowarzyszenie "Dla Ziemi", Bratnik
Udzielanie wsparcia uchodźczyniom narażonym na przemoc i dyskryminację, organizacja warsztatów dla uczniów oraz spotkań dla kobiet z udziałem uchodźczyń i migrantek; zwiększenie kompetencji członkiń stowarzyszenia w zakresie udzielania pomocy uchodźczyniom doświadczającym przemocy. 90 000 zł

Stowarzyszenie Fabryka Równości, Łódź
Prowadzenie Pracowni Równości oferującej pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy motywowanej uprzedzeniami; działania promocyjne. 50 000 zł

Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Poznań
Utworzenie miejsca spotkań członków i członkiń, grup wsparcia, poradnictwa prawnego; prowadzenie portalu Tęczowy Poznań, zakup sprzętów. 50 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Prowadzenie Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego oferującego pomoc osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji; budowanie platformy współpracy organizacji zajmujących się tym problem; szkolenia zespołu, działania promocyjne. 100 000 zł

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Prowadzenia poradnictwa prawnego (m.in. informacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, listów urzędowych, interwencje w urzędach), wpieranie cudzoziemek i cudzoziemców w sprawach, w których narażeni są na dyskryminację (np. dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej); rozwinięcie działalności odpłatnej. 100 000 zł

Stowarzyszenie Koalicja Karat, Warszawaa
Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w dostępie do szkolnictwa zasadniczego zawodowego oraz na rynku pracy poprzez zwalczanie stereotypów płci związanych z zawodami; sporządzenie informacji dla Komitetu CEDAW nt. realizacji przez Polskę priorytetowych zaleceń Komitetu; pozyskiwanie sojuszników i donatorów wśród przedsiębiorców. 100 000 zł

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
Uruchomienie Mazurskiego Centrum Praw Kobiet, zorganizowanie Akademii Wiedzy Antydyskryminacyjnej przygotowującej członkinie i wolontariuszy/ki do pełnienia funkcji osób pierwszego kontaktu dla osób korzystających z usług Centrum, prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych, warsztatów WenDo; zakup wyposażenia dla Centrum, działania promocyjne. 90 000 zł

Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa
Monitorowanie i reagowanie na przejawy dyskryminacji kobiet w wybranych dziedzinach życia publicznego (media, edukacja, polityka, rynki pracy); szkolenia zespołu w zakresie pozyskiwania funduszy. 100 000 zł

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
Udzielanie pomocy osobom, które doznają dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (telefon zaufania, interwencja kryzysowa, grupy wsparcia); usprawnienie zarządzania, komunikacji i promocji oraz opracowanie i realizacja planu zbierania funduszy. 100 000 zł

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Warszawa
Działania na rzecz zwiększenia społecznego poparcia dla równości małżeńskiej poprzez realizację "Strategii wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce", w tym m.in. budowanie społeczności i ruchu sojuszniczego, współkoordynacja prac "Koalicji na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej"; usprawnienie zarządzania, stworzenie nowej strony internetowej, dostosowanej do potrzeb społeczności i sojuszników; opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 50 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Wrocław
Udzielanie porad i asystowanie cudzoziemkom i cudzoziemcom w rozwiązywaniu ich problemów (dokumentowanie pobytu, sprawy pracownicze, zdrowotne, rodzinne itp.); prowadzenie tzw. community working – nawiązywanie kontaktów i asystowaniu osobom należącym do grup narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami, wspieranie procesu edukacji dzieci migrantów z Rumunii; opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 100 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz kobiet Victoria, Rzeszów
Udzielanie wsparcia prawnego i psychologicznego, interwencja kryzysowa oraz asystowanie w rozprawach sądowych w prowadzonych przez organizację sprawach kobiet doświadczających przemocy. 50 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado, Gdańsk
Prowadzenie cyklicznych warsztatów i spotkań grup rozwojowych (kobiecej, męskiej, młodzieżowej, osób transpłciowych, grupy Wiara i Tęcza) oraz inicjatywy lokalne; usprawnienie zarządzania, działań informacyjnych i zbierania funduszy. 70 000 zł

Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice
Udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom dyskryminowanym ze względu na orientację i tożsamość płciową z województwa śląskiego, organizacja wydarzeń kulturalnych i akcji społecznych, monitoring sytuacji osób LGBT w województwie śląskim; usprawnienie zarządzania, działania promocyjne. 50 000 zł

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
Koordynacja działań rzeczniczych i edukacyjnych podejmowanych przez TEA oraz koordynacja prac Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej; usprawnienie zarządzania. 100 000 zł

Trans-Fuzja - Fundacja na rzecz osób transpłciowych, Warszawa
Świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej osobom transpłciowym i ich bliskim, działania na rzecz zmiany procedur uzgodnienia płci, edukacja mającą na celu zapobiegania dyskryminacji osób trans płciowych; wynajem i remont nowego lokalu oraz zakup wyposażenia.
45 000 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa
Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji wobec mniejszości ukraińskiej, podejmowanie interwencji, przygotowanie i upowszechnienie raportu na ten temat. 100 000 zł

 

 

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry