Dotacje

Działania strażnicze 

Dzika Polska, Warszawa
Społeczna kontrola zarządzania Puszczą Białowieską: badanie skali, lokalizacji oraz zgodności wycinek drzew w Puszczy z obowiązującym prawem (m.in. planem urządzenia lasu i planem zadań ochronnych Natura 2000) oraz zobowiązaniami międzynarodowymi (obszar dziedzictwa UNESCO): pozyskiwanie i analiza danych Lasów Państwowych, weryfikacja danych przez patrole w Puszczy, stworzenie mapy wycinek, przekazywanie danych dotyczących sytuacji w  Puszczy instytucjom międzynarodowym. 92 600 zł

Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków
Monitoring wykonywania kar zasądzonych za przestępstwa na zwierzętach przez sądy rejonowe, opracowanie raportu i rekomendacji, upowszechnienie wyników; monitoring standardów wykorzystywania zwierząt w pracy służb mundurowych,  opracowanie platformy e-learningowej dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i policji, działania promocyjne i fundraisingowe. 99 000 zł 

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Leszczawa Dolna
Kontrola działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod kątem gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych, zakresu i przejrzystości prowadzonych działań lobbingowych, jakości konsultacji społecznych  i wpływu prowadzonej działalności na przyrodę; analiza dokumentów uzyskanych drogą wniosków o dostęp do informacji publicznej, wizje terenowe,  interwencje w przypadku stwierdzenia naruszeń przyrody, szkolenia dla lokalnych grup strażniczych. 100 000 zł

Fundacja Obywatel Rodzic, Łódź
Monitoring dostępności obiektów świadczących usługi publiczne i systemu komunikacji miejskiej dla kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi, opracowanie raportu i rekomendacji, sprawdzenie lokalnego prawa dotyczącego organizacji miejskich imprez oraz miejskich regulaminów, polityk i strategii w zakresie traktowania osób z małymi dziećmi. 87 500 zł

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Kraków
Kontrola dostępności informacji publicznej w gminie miejskiej Kraków (m.in. na temat konkursów na stanowiska oraz zamówień publicznych), działania na rzecz otwartego dostępu do danych (m.in. rejestru umów jednostek i spółek miejskich, rejestru wydatków Urzędu Miasta Krakowa), rozbudowa portalu przejrzystykraków.pl, działania promocyjne i edukacyjne, zbieranie funduszy. 100 000 zł

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, Łódź
Monitoring działań Urzędu Miasta Łodzi w 3 obszarach: ruch rowerowy i pieszy, zmiany w funkcjonowaniu sieci miejskich bibliotek publicznych oraz realizacji tzw. kodeksu krajobrazowego; analiza dokumentów, udział w posiedzeniach komisji rady miasta, śledzenie postępowań inwestorskich i procesów tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacje terenowe; podnoszenie kompetencji wolontariuszy, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 99 000 zł

Fundacja Las Naturalny, Giżycko
Monitoring gospodarki leśnej 5 nadleśnictw na Mazurach pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony przyrody; wizje terenowe na obszarach cennych przyrodniczo, analiza dokumentów, kontakt z instytucjami międzynarodowymi. 100 000 zł

Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
Monitoring opieki okołoporodowej pod kątem stosowania przemocy wobec kobiet na oddziałach położniczych prowadzony z pomocą aktywistów lokalnych, opracowanie raportu i rekomendacji, podjęcie interwencji wobec szpitali naruszających prawa kobiet. 100 000 zł

Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn-Koźle
Monitoring wydatkowania środków publicznych na promocję i budżetu obywatelskiego pod kątem realizacji inwestycji oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych, opracowanie strony internetowej, zakup sprzętu.  19 200 zł

Fundacja Wolności, Lublin
Monitoring wydatkowania środków publicznych przez urząd miasta i spółki komunalne, weryfikacja obietnic wyborczych prezydenta Lublina, podejmowanie interwencji dotyczących korupcji i marnotrawstwa, zorganizowanie zjazdu organizacji strażniczych z Lubelszczyzny, aktualizacja informatyczna jawnylublin.pl, podnoszenie kompetencji zespołu, działania promocyjne i fundraisingowe. 99 860 zł

Kaliska Inicjatywa Miejska, Kalisz
Podsumowanie kadencji radnych i przeprowadzenie lokalnej kampanii profrekwencyjnej, zorganizowanie debat z kandydatami na prezydenta miasta i radnych, prowadzenie serwisu o pracy radnych kalisz.mamprawowiedziec.pl, newslettera i vloga, monitoring wydatków na kulturę i analiza polityki kulturalnej, działania promocyjne i zakup sprzętu. 88 640 zł

Miasto Dla Mieszkańców, Bytom
Przygotowanie zespołu stowarzyszenia do prowadzenia działań strażniczych, wybór konkretnych obszarów monitoringu dotyczących rewitalizacji miasta, przeprowadzenie monitoringu i upowszechnienie jego wyników. 72 800 zł

Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle`a, Wrocław
Monitoring outsourcingu usług niemedycznych w szpitalach, określenie skutków takiego kontraktowania dla warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pacjentów, przygotowanie  rekomendacji zmian; analiza dokumentów postępowań przetargowych w 32 szpitalach publicznych, wywiady z pracownikami tych placówek, konferencja upowszechniająca wyniki badań oraz działania rzecznicze. 100 000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Aktualizowanie i upublicznianie danych o osobach pełniących funkcje publiczne, prowadzenie serwisu MamPrawoWiedziec.pl, publikacja zapowiedzi posiedzeń Sejmu i Parlamentu Europejskiego oraz tekstów analitycznych na podstawie zebranych danych, współpraca z serwisami lokalnymi, przygotowanie strategii fundraisingowej, uruchomienie narzędzi do pozyskiwania darczyńców indywidualnych i korporacyjnych, uruchomienie nowej odsłony serwisu. 100 000 zł

Stowarzyszenie Adelfi, Ełk
Monitoring pracy Rady Miasta Ełku i podsumowanie pracy radnych związane ze zbliżającymi się wyborami, spotkania mieszkańców z radnymi mające na celu rozliczenie ich z obietnic wyborczych, wzmocnienie i rozwój organizacji. 44 900 zł

Stowarzyszenie Akcja Miasto, Wrocław
Monitoring realizacji Wrocławskiej Polityki Mobilności: analiza danych  dokumentujących realizację celów  WPM w 11 kluczowych obszarach, rekomendacje zmian i działania rzecznicze, publikacje internetowe adresowane do mieszkańców Wrocławia, szkolenia zespołu i planowanie strategiczne. 96 500 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Monitoring polityki senioralnej i budżetów obywatelskich, prowadzenie portalu InfoKatowice.pl,  organizowanie społecznościowe – tworzenie grup sąsiedzkich, wsparcie grup i organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem i partycypacją oraz lokalnych mediów, opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej, działania promocyjne i fundraisingowe. 99 600 zł

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Kraków
Przeprowadzenie analizy kontroli spalania odpadów w domowych piecach i kotłach, opracowanie rekomendacji pozwalających na usprawnienie systemu, przygotowanie raportu i Przewodnika dla Obywateli, działania promocyjno-rzecznicze. 90 700 zł

Stowarzyszenie Miasto Wspólne, Kraków
Społeczny audyt reprywatyzacji w Krakowie obejmujący monitoring realizacji układów indemnizacyjnych przez Urząd Miasta Krakowa i Ministerstwo Finansów (analiza dokumentów), przygotowanie raportu dot. działań UMK i MF w zakresie przejmowania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na mocy układów indemnizacyjnych wraz z rekomendacjami w obszarze poprawy efektywności działań, opracowanie internetowej mapy nieruchomości objętych układami indemnizacyjnymi. 65 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera  "Nie-grzeczne dzieci", Warszawa
Społeczny audyt dostępności edukacji dla uczniów niepełnosprawnych: monitoring zmian w prawie oświatowym związanych z reformą edukacji oraz sposobu realizacji obowiązujących przepisów na poziomie lokalnym. Opiniowanie zmian prawa oświatowego, doradztwo obywatelskie dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, działania rzecznicze, dokumentowanie przypadków łamania praw tych uczniów, publikacja 3 analiz i 1 informatora. 100 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, Słupsk
Monitoring działań Rady Miejskiej i Prezydenta Słupska: prowadzenie lokalnego serwisu mamprawowiedzieć, spotkania i wywiady z radnymi oraz prezydentem, podsumowanie kadencji 2014-18 i realizacji obietnic wyborczych, stworzenie serwisu na temat kandydatów w wyborach lokalnych w 2018 r. 99 700 zł

Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin
Monitoring inwestycji drogowych, procesów planistycznych, inwestycji przemysłowych oraz monitoring zagospodarowania odpadów wydobywczych, monitoring przestrzegania polityki rowerowej w Lublinie, przygotowanie i realizacja działań promocyjnych, budowa nowej strony internetowej. 100 000 zł

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry