Demokracja w Działaniu

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.  

W latach 2010-2013 w programie wspieraliśmy działania dotyczące: zwiększenia udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym, nadzorowania funkcjonowania instytucji publicznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych. Ta tematyka była również obecna w prowadzonym przez nas w latach 2013-2016 programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków Europejskiego Obszary Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
 
W 2016 roku oferujemy wsparcie organizacjom zajmującym się przeciwdziałaniem dyskryminacji i obywatelską kontrolą władz. Wspieramy też działania, które służą zwiększeniu ochrony organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na agresję i ataki. 
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji 
Dotacje dla organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną.
 


Wsparcie na łączną kwotę 2,77 miliona złotych otrzymały 34 organizacje.

Lista dotacji
  • Działania strażnicze
Dotacje dla organizacji, które zajmują się monitorowaniem działań parlamentu, rządu i administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości i mediów publicznych pod kątem poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa.
 
O dotacje do wysokości 150 tys zł mogły ubiegać się organizacje imiennie zaproszone do złożenia wniosku. 


Wsparcie  na łączną kwotę 1,2 miliona złotych otrzymało 8 organizacji.

Lista dotacji
  • Zwiększenie bezpieczeństwa
Wspieramy działania mające na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad, narzędzi, metod i procedur służących zwiększeniu bezpieczeństwa organizacji i działaczy praw człowieka, którzy ze względu na swoją działalność mogą stać się obiektem ataków w przestrzeni fizycznej i w internecie.
 

Dotacje przekazywane są imiennie zaproszonym organizacjom, które – we współpracy z innymi zainteresowanymi organizacjami – przygotują i upowszechniają propozycje działań odpowiadających na zidentyfikowane wspólnie problemy.  Liczba i wysokość dotacji zależą od przedstawionych propozycji działań.

Lista dotacji

Program finansowany ze środków Fundacji Batorego i Open Society Foundations


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry