Demokracja w Działaniu

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.  

W latach 2010-2013 w programie wspieraliśmy działania dotyczące: zwiększenia udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym, nadzorowania funkcjonowania instytucji publicznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych. Ta tematyka była również obecna w prowadzonym przez nas w latach 2013-2016 programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków Europejskiego Obszary Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
 
Od 2016 roku oferujemy wsparcie organizacjom zajmującym się przeciwdziałaniem dyskryminacji i obywatelską kontrolą władz. Wspieramy też działania, które służą zwiększeniu ochrony organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na agresję i ataki. 

  • Działania strażnicze

Dotacje dla organizacji zajmujących się sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, głównie organizacji spoza Warszawy.
W konkursie rozstrzygniętym w maju 2017 roku przyznaliśmy dotacje 23 organizacjom na łączną kwotę 1,98 miliona zł. Lista przyznanych dotacji.

  • Przeciwdziałanie dyskryminacji
Dotacje dla organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną.

W konkursie rozstrzygniętym w 2016 roku przyznaliśmy dotacje 34 organizacjom na łączną kwotę 2,77 miliona zł. Lista przyznanych dotacji

  • Pozostałe dotacje
Dotacje dla organizacji, które zajmują się monitorowaniem działań parlamentu, rządu i administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości i mediów publicznych pod kątem poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa.

Dotacje przekazywane są imiennie zaproszonym organizacjom. Lista przyznanych dotacji 

Dotacje na działania mające na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad, narzędzi, metod i procedur służących zwiększeniu bezpieczeństwa organizacji i działaczy praw człowieka, którzy ze względu na swoją działalność mogą stać się obiektem ataków w przestrzeni fizycznej i w internecie.
Dotacje przekazywane są imiennie zaproszonym organizacjom, które – we współpracy z innymi zainteresowanymi organizacjami – przygotują i upowszechniają propozycje działań odpowiadających na zidentyfikowane wspólnie problemy. Lista przyznanych dotacji  


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry