Demokracja w Działaniu

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.  

W latach 2010-2013 w programie wspieraliśmy działania dotyczące: zwiększenia udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym, nadzorowania funkcjonowania instytucji publicznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych. Ta tematyka była również obecna w prowadzonym przez nas w latach 2013-2016 programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków Europejskiego Obszary Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). W latach 2016-2018 oferowaliśmy wsparcie organizacjom zajmującym się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i obywatelską kontrolą władz. W 2019 roku program został zawieszony w związku z przygotowaniami do uruchomienia Funduszu Aktywni Obywatele finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  • Dotacje instytucjonalne

Dotacje dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

W konkursach rozstrzygniętych w styczniu i w maju 2018 roku przyznano 68 dotacji na łączną kwotę 6 814 930 zł. 309 000 zł pochodzi z wpłat 1% za rok 2016. Lista przyznanych dotacji.

W konkursie rozstrzygniętym w grudniu 2018 roku przyznano 25 dotacji na łączną kwotę 1 986 400 zł. Ponad 1 mln zł pochodzi ze środków, które zebraliśmy z wpłat 1% podatku za rok 2017. Lista przyznanych dotacji.

  • Działania strażnicze

Dotacje dla organizacji zajmujących się sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, głównie organizacji spoza Warszawy.
W konkursie rozstrzygniętym w maju 2017 roku przyznaliśmy dotacje 23 organizacjom na łączną kwotę 1,98 miliona zł. Lista przyznanych dotacji.

  • Przeciwdziałanie dyskryminacji
Dotacje dla organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu na płeć i orientację seksualną.

W konkursie rozstrzygniętym w 2016 roku przyznaliśmy dotacje 34 organizacjom na łączną kwotę 2,77 miliona zł. Lista przyznanych dotacji

  • Pozostałe dotacje
Dotacje dla organizacji, które zajmują się monitorowaniem działań parlamentu, rządu i administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości i mediów publicznych pod kątem poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa.

Dotacje przekazywane są imiennie zaproszonym organizacjom. Lista przyznanych dotacji 

Dotacje na działania mające na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad, narzędzi, metod i procedur służących zwiększeniu bezpieczeństwa organizacji i działaczy praw człowieka, którzy ze względu na swoją działalność mogą stać się obiektem ataków w przestrzeni fizycznej i w internecie.
Dotacje przekazywane są imiennie zaproszonym organizacjom, które – we współpracy z innymi zainteresowanymi organizacjami – przygotują i upowszechniają propozycje działań odpowiadających na zidentyfikowane wspólnie problemy. Lista przyznanych dotacji  


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry