Kontakt

Sylwia Sobiepan
dyrektorka
tel. 22 536 02 70
Aleksandra Muzińska
tel. 22 536 02 73
Ingeborga Janikowska-Lipszyc
tel. 22 536 02 75
Karolina Walkiewicz
tel. 22 536 02 46
Joanna Pietruszka
tel. 22 536 02 51

Aktywni Obywatele
W listopadzie 2018 roku wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich wybrani zostaliśmy na operatora programu dla organizacji pozarządowych „Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy” (Active Citizens Fund - National) finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Fundusz Aktywni Obywatele jest jednym z jedenastu programów, które są prowadzone w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2019-2024 i jednym z dwóch skierowanych wyłącznie do organizacji społecznych. Jego budżet to 30 milionów euro.
 
Fundusz Krajowy Aktywni Obywatele wspierać ma finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach uzgodnionych na szczeblu unijnym i w umowach międzyrządowych przez Państwa-Darczyńców: Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Należą do nich:
•    demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
•    prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
•    sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
•    równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
•    ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Ważnym elementem Funduszu będzie udzielanie wsparcia instytucjonalnego dla organizacji społecznych i tworzenie potencjału dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szczególna uwaga skupiona będzie na dotarciu organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów grantowych, oferty szkoleniowej i wsparcia infrastrukturalnego. Ważną grupą docelową Funduszu będzie młodzież.
 
Na początku roku 2019 zakończyliśmy etap konsultacji publicznych z przedstawicielami organizacji społecznych, grup nieformalnych, samorządów i administracji publicznej, akademii i mediów na temat ostatecznego kształtu Funduszu: potrzeb i oczekiwanych rezultatów, zakresu interwencji, wspieranych działań. Obecnie, wraz z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzającym programami EOG dla społeczeństwa obywatelskiego w 20 krajach, prowadzimy przygotowania do uruchomienia Funduszu w Polsce. Po podpisaniu umowy z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli przystąpimy niezwłocznie do realizacji programu.

Liczymy, że pierwszy konkurs zostanie uruchomiony na przełomie 2019/2020 roku.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry