Kontakt

Sylwia Sobiepan
dyrektorka
tel. 22 536 02 70
Aleksandra Muzińska
tel. 22 536 02 73

Aktywni ObywateleFundacja Batorego wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich prowadzą konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele (Active Citizens Fund-National) – programu dla organizacji pozarządowych finansowanego ze środków EOG. W konsultacjach chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Zbieramy głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia - aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.

8 stycznia zakończył się etap zbierania uwag i pomysłów dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele przez ankiety on-line. Wstępne wyniki konsultacji zostały zaprezentowane w trakcie głównego spotkania konsultacyjnego - 17 stycznia w Warszawie. Wzięło w nim udział ok. 70 osób ze zróżnicowanych organizacji społecznych, a także z samorządów i administracji publicznej. Przed nami także mniejsze spotkania tematyczne dla organizacji działających w obszarach wsparcia Funduszu.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Fundusz Aktywni Obywatele będzie wspierał finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach wskazanych przez Państwa-Darczyńców i zawarte w Niebieskiej Książce (BlueBook), konsultowanej latem 2016 roku:

  • demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
  • prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
  • sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
  • równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
  • środowisko i zmiany klimatyczne.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry