Programy Fundacji Batorego

Programy dotacyjne

 • Obywatele dla Demokracji – dotacje finansowane z Funduszy EOG na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.
 • Demokracja w Działaniu – dotacje na projekty zwiększające udział obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechniające postawy obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.
 • Koalicje Obywatelskiedotacje dla koalicji organizacji pozarządowych z krajów wyszehradzkich podejmujących działania na rzecz zwiększania roli społeczeństwa obywatelskiego w życiu publicznym i budowy dialogu obywatelskiego.
 • Równe Szanse – dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk z mniejszych miejscowości oraz integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych.
 • Dla Białorusi – dotacje na wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.


Programy operacyjne

 • Debaty Fundacji Batorego – publiczne debaty na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi.
 • Masz Głos, Masz Wybór – działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.
 • Odpowiedzialne Państwo – działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i zmian mających na celu ograniczenie korupcji.
 • Otwarta Europa – działania na rzecz kształtowania przyjaznej polityki Polski i UE wobec wschodnich sąsiadów oraz wspieranie procesów demokratycznych w krajach Europy Wschodniej.
 • Przeciwdziałanie Uzależnieniom – szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej.
 • ECFR Warszawa - Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych [European Council on Foreign Relations – ECFR], międzynarodowego think tanku specjalizującego się w analizie i promocji wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej.


Programy zakończone

Wschód-Wschód – dotacje na międzynarodowe projekty realizowane w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.Edukacja Prawna – dotacje na projekty zapewniające większy dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.

Instytucje Obywatelskie – dotacje instytucjonalne dla organizacji pozarządowych.

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego.

Memoria - dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji
pozarządowych.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry