Monitoring wyborów

Prowadzimy obserwacje różnych aspektów związanych z  organizacją i przebiegiem procesu wyborczego: od przygotowania i organizacji wyborów, finansowanie kampanii przez komitety wyborcze, prezentowanie kampanii w mediach publicznych po monitoring przebiegu głosowania w dniu wyborów i analizę oddanych głosów nieważnych.

W 2018 roku w związku z  nowelizacją kodeksu wyborczego w styczniu 2018 prowadzimy monitoring przygotowania i organizacji wyborów #ObserwujemyWybory. Radzimy jak zostać kandydatem na radną/radnego, mężem zaufania, członkiem komisji wyborczych czy obserwatorem społecznym.


Akcja Obserwujemy wybory

W koalicji z organizacjami pozarządowymi: Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Kampania Przeciw Homofobii przeprowadziliśmy ogólnopolską obserwację przebiegu wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018. W akcji wzięło udział ponad 600 przeszkolonych przez nas społecznych obserwatorów, którzy zostali upełnomocnieni przez uczestniczące w akcji organizacje do prowadzenia całodziennej obserwacji w 300 losowo dobranych obwodach wyborczych w całej Polsce. Uczestnicy akcji monitorowali przygotowanie i przebieg  głosowania w wylosowanym obwodzie od otwarcia lokalu po wywieszenie wyników.  Na podstawie szczegółowych danych z obserwacji wprowadzonych do wystandaryzowanego formularza obserwacyjnego,  przygotowany został raport z przebiegu wyborów.

Więcej o akcji: jej celach, metodologii i zadaniach obserwatorów społecznych na stronie www.obserwujemywybory.pl

Publikacja Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji, Jacek Haman:  

Informacje praktyczne: 

  • Poradnik dla obserwatora [PDF]
  • Poradnik kandydatki i kandydata [PDF]
  • Poradnik dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania  [PDF]
  • Jak zostać członkiem komisji wyborczej? [PDF]
  • Uprawnienia mężów zaufania, społecznych i międzynarodowych obserwatorów  [PDF]


Jak zostać obserwatorem społecznym
Obserwatorem społecznym zostać może każdy, kogo wydeleguje zarejestrowana w Polsce organizacja pozarządowa (fundacja lub stowarzyszenie), do której celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego (art. 103c Kodeksu wyborczego). 

  • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień organizacji pozarządowych do delegowania obserwatorów społecznych [PDF]
  • Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego [PNG]
  • Informator dla obserwatorów społecznych wyborów w Polsce [PDF]
  • Poradnik dla obserwatorów społecznych. Wybory samorządowe 2018 [PDF]


Polecamy także:Badanie kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014


We współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz zespołem ekspertów zajmujących się problematyką wyborczą, przeprowadziliśmy badanie przyczyn wysokiego odsetka głosów nieważnych w wyborach 16 listopada 2014 roku. Specjaliści przebadali karty ze 100 losowo wybranych obwodów z całej Polski. Pozwoliło to nie tylko na ustalenie przyczyn wzrostu liczby głosów nieważnych, ale także na poznanie problemów z zabezpieczaniem kart przez obwodowe komisje wyborcze (więcej)


Monitoring kampanii wyborczej w mediach


W latach 2005 i 2010-2014 prowadziliśmy monitoring programów informacyjnych TVP, sprawdzając, jak telewizja publiczna realizuje zadanie informowania obywateli o kandydatach do organów władzy publicznej. W ramach monitoringu badaliśmy czas, jaki poszczególne serwisy informacyjne głównych stacji telewizyjnych poświęcały kampanii wyborczej komitetów wystawiających kandydatów i kandydatom oraz ocenialiśmy kontekst, w jakim byli oni przedstawiani. Badaliśmy także relacje zachodzące między czasem i sposobem prezentowania kandydatów. W trakcie monitoringu przedstawialiśmy raporty tygodniowe z jego przebiegu, a po zakończeniu wyborów – raport końcowy podsumowujący całość badań. (więcej)


Monitoring finansowania kampanii wyborczych
(prowadzony w ramach programu Przeciw Korupcji) 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry