Regulamin Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

1. Z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego fundowane są stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich oraz stypendia na II rok studiów dla stypendystów Funduszu.

2. Kapituła Funduszu w pierwszej kolejności przyznaje stypendia osobom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

3. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na I rok studiów Fundusz oferuje:

a. stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
b. pomoc w aklimatyzacji w Warszawie i wsparcie naukowe udzielane przez opiekunów w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnie bezpośrednich spotkań w trakcie roku akademickiego;
 
4. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

a. zdają maturę w danym roku szkolnym;
b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych w pkt. 1;
c. pochodzą z niezamożnych rodzin;
d. są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

5. Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej  przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
b. kopie: świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum oraz wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych;

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectw i wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych - pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko” (decyduje data stempla pocztowego).

6. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: Wojtek Feleszko, Marek Kochan, Paulina Pietkiewicz, Krzysztof Piasecki (z ramienia fundatorów) oraz przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

7. Kapituła wybiera co najmniej 3 kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. Preferowani są kandydaci wybierający studia na wymienionych w pkt. 2 kierunkach Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie spełnią warunków określonych w punkcie 11.

8. W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

9. Wraz z promesą stypendium uczeń otrzymuje kontakt do indywidualnego opiekuna stypendysty z grona Przyjaciół Funduszu (adres poczty e-mail, ew. numer telefonu). Przydzieleni opiekunowie udzielają stypendyście (w razie takiej potrzeby) wsparcia w aklimatyzacji w  Warszawie i konsultacji naukowych.

10. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

11. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:

a. przedłożenie do 30 sierpnia zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
c. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.

12. Stypendysta zobowiązuje się do pomocy przy organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Funduszu oraz do przedstawienia, po każdym semestrze studiów, informacji o swojej aktywności naukowej i społecznej.

13. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:
a. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
b. przerwie studia;
c. pobiera stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.

14. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt.13, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

15. Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II rok studiów w wysokości 600 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca). Decyzję o przyznaniu co najmniej jednego stypendium podejmuje Kapituła Funduszu w terminie do 30 października, biorąc pod uwagę: średnią ocen stypendysty na I roku studiów, aktywność naukową i społeczną oraz zaangażowanie w działania na rzecz Funduszu. Ubiegający się o stypendium powinni złożyć w terminie do 10 października:

a) wniosek o stypendium na II rok studiów w formie eseju „Mój pierwszy rok studiów”, zawierający informację o aktywności naukowej i społecznej,
b) zaświadczenie o zarejestrowaniu się/zakwalifikowaniu się na kolejny rok studiów oraz poświadczoną informację o ocenach uzyskanych na I roku (np. ksero indeksu, wykaz ocen z elektronicznego indeksu, inne),
c) oświadczenie o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

Formularz dla kandydata

Formularz dla organizacji rekomendującej


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry