Regulamin Funduszu „Rozwiń skrzydła” im. Janiny i Jana Putka


1. Z Funduszu Stypendialnego „Rozwiń skrzydła” im. Janiny i Jana Putka, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich.

2. Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:

a. stypendia „rekrutacyjne” w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (2 opłaty rekrutacyjne, jeden dojazd na uczelnię, ew. nocleg); w przypadku, gdy w procesie rekrutacji jest obowiązkowy egzamin, stypendium może być podwyższone o koszty przygotowania do egzaminu (wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od wysokości kosztów rekrutacji);
b. stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).
Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II i III rok studiów na zasadach opisanych w punkcie 18.
 
3. O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

a. zdają maturę w danym roku szkolnym;
b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
c. pochodzą z niezamożnych rodzin;
d. legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej) i/lub szczególnym zaangażowaniem naukowym i/lub sportowym.
 
4. Maturzyści ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
b. kopie świadectw ukończenia dwóch ostatnich klas liceum lub technikum.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw i ew. rekomendacją - pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).
 
5. Kapituła Funduszu, składająca się z przedstawicieli Fundatorów i Fundacji im. Stefana Batorego, wybiera kandydatów na stypendia. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

6. Kapituła wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań, aktywności i sytuacji rodzinnej przedstawionych w eseju. Preferowani są kandydaci wybierający kierunki dające większe możliwości zatrudnienia. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).
 
7. Kapituła ma prawo wybrać kandydatów, którzy nie spełniają wymogu 3d niniejszego regulaminu,  o ile spełniają pozostałe kryteria regulaminowe.
 
8. Wybrani przez Kapitułę kandydaci otrzymują stypendia rekrutacyjne i podzieleni są na dwie grupy:

a. grupa podstawowa – kandydaci, którzy mają zapewnione stypendium, jeśli dostaną się na studia wskazane w promesie stypendium i jednocześnie nie skorzystają ze wsparcia stypendialnego innych fundacji i stowarzyszeń. Wnioski osób, które zakwalifikowały się na inne, niż wskazane w promesie stypendium kierunki, będą rozpatrywane ponownie.
b. grupa rezerwowa – kandydaci, których wnioski rozpatrywane są ponownie po zakwalifikowaniu się na studia.
 
9.  W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy otrzymały promesę stypendium z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

10. Wybrani przez Kapitułę kandydaci z grupy podstawowej i rezerwowej zobowiązani są do przedłożenia do 30 sierpnia decyzji z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów.

11. W terminie do 30 września Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, których wnioski rozpatrywane były ponownie, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania stypendium z Funduszu.
 
12. Stypendia rekrutacyjne i stypendia na studia przekazywane są na podstawie umów zawieranych między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.
 
13. Stypendia rekrutacyjne przekazywane są w terminach uzgodnionych ze Stypendystami, wynikających z terminów płatności wyznaczonych przez uczelnie, po dostarczeniu, o ile to możliwe, wyników egzaminów maturalnych.
 
14. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
a. przedłożenie zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
c. podpisanie umowy stypendialnej.
 
15. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:

a. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
b. przerwie studia;
c. pobiera stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.
 
16. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 15, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.
 
17. Stypendyści zapraszani są na spotkania stypendystów organizowane przez Fundatorów.

18. Stypendyści Funduszu mają możliwość ubiegania się o stypendia na drugi i trzeci rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane są na  9 miesięcy (od października do czerwca). Aby ubiegać się o stypendium należy do 15 września złożyć :

a. informację o rejestracji na kolejny rok studiów i wykaz ocen uzyskanych na koniec roku akademickiego;
b. esej „Jak miniony rok studiów wpłynął na moje życie i jakie mam plany naukowe ew. zawodowe związane z kierunkiem studiów? Czy zmieniła się moja sytuacja rodzinna/finansowa/życiowa? (500 słów);
c. oświadczenie o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
d. informację o sytuacji materialnej rodziny.


Formularz dla kandydata

Formularz rekomendacji


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry