Regulamin Funduszu „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka

1.      Z Funduszu Stypendialnego „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich.
 
2.      Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:
  1. stypendia „rekrutacyjne” w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (opłata rekrutacyjna, dojazd na uczelnię, nocleg); w przypadku, gdy w procesie rekrutacji jest obowiązkowy egzamin, stypendium może być podwyższone o koszty przygotowania do egzaminu (wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od wysokości kosztów rekrutacji);
  2. stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).
Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II i III rok studiów na zasadach opisanych w punkcie 17.
 
3.      O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
a.       zdają maturę w danym roku szkolnym;
b.      zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
c.       pochodzą z niezamożnych rodzin;
d.      otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse Fundacji im. Stefana Batorego.
 
4.      Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a.       wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
b.      kopię świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw - pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).
 
5.      Rekomendacja organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse powinna być przysłana bezpośrednio do Fundacji im. Stefana Batorego e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl do 1 czerwca.
 
6.      Kapituła Funduszu, składająca się z przedstawicieli Fundatorów i Fundacji im. Stefana Batorego, wybiera kandydatów na stypendia. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.
 
7.      Kapituła wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. Preferowani są kandydaci wybierający kierunki dające większe możliwości zatrudnienia. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).
 
8.      Kapituła ma prawo wybrać kandydatów, którzy nie spełniają wymogu 3d niniejszego regulaminu,  o ile spełniają pozostałe kryteria regulaminowe.
 
9.      Wybrani przez Kapitułę kandydaci podzieleni są na dwie grupy:
a.       grupa podstawowa – kandydaci, którzy mają zapewnione stypendium, jeśli dostaną się na studia i jednocześnie nie uzyskają stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;
b.      grupa rezerwowa – kandydaci, którzy mogą otrzymać stypendium, jeśli któryś z kandydatów z grupy podstawowej nie spełni warunków określonych w punkcie 13.
 
10. W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.
 
11. Stypendia rekrutacyjne i stypendia na studia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.
 
12. Stypendia rekrutacyjne przekazywane są w terminach uzgodnionych ze Stypendystą, wynikających z terminów płatności wyznaczonych przez uczelnie po dostarczeniu, o ile to możliwe, wyników egzaminów maturalnych.
 
13. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
  1. przedłożenie do 30 sierpnia zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
  2. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;
  3. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.
 
14. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:
a.       nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
b.      przerwie studia;
c.       otrzyma stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.
 
15. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 14, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.
 
16. Stypendyści zapraszani są na spotkania stypendystów organizowane przez Fundatorów.
 
17. Stypendyści Funduszu mają możliwość ubiegania się o stypendia na drugi i trzeci rok studiów. Stypendia w wysokości nie mniejszej niż 350 zł miesięcznie przyznawane są na  9 miesięcy (od października do czerwca). Aby ubiegać się o stypendium należy  do 15 września złożyć :
a.       zaświadczenie o rejestracji na kolejny rok studiów oraz poświadczoną kopię indeksu (strony dotyczące ukończonego roku akademickiego);
b.      esej „Jak pierwszy rok studiów wpłynął na moje życie i jakie mam plany na przyszłość” (500 słów);
c.       oświadczenie o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;
d.      informację o sytuacji materialnej rodziny.
 

Formularz dla kandydata
Formularz dla organizacji rekomendującej


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry