Regulamin Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj

1.      Celem Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, utworzonego przy Fundacji Batorego, jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk i zaniedbanych regionów poprzez udzielanie pomocy stypendialnej absolwentom / absolwentkom szkół średnich, zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie, na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.

2.      O stypendia z Funduszu starać się mogą maturzyści / maturzystki, którzy dostali się na I rok studiów na następujących wydziałach i uczelniach:
  • w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział  Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • w Lublinie: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, 
  • w Rzeszowie: Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej,
  • w Warszawie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
3.      Fundusz oferuje absolwentom / absolwentkom szkół średnich, którzy przyjęci zostali na pierwszy rok studiów na wydziałach i uczelniach wymienionych w pkt.2. Regulaminu:
a.        stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca),
b.        doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej,
c.       pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta /stypendystka.
 
4.       O stypendia mogą się ubiegać absolwenci / absolwentki szkół średnich, którzy:
a.       zdali maturę w danym roku szkolnym i zostali przyjęci na studia dzienne na kierunkach informatycznych na uczelniach i wydziałach wymienionych w punkcie 2,
b.      pochodzą z niezamożnych środowisk,
c.       legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji).
 
5.      Kandydaci/Kandydatki ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a.       wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu), zawierający:
informacje o wynikach w nauce, innych naukowych i pozanaukowych osiągnięciach, sytuacji finansowej i rodzinnej, oraz zaangażowaniu społecznym (ta ostatnia informacja powinna być potwierdzona przez organizację pozarządową, szkołę, czy inną instytucję, na rzecz której kandydat/ kandydatka świadczył pomoc woluntarystyczną),
b.      esej przedstawiający motywy wyboru uczelni i kierunku studiów,
c.       kopie: świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości,
d.      zaświadczenie z uczelni o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów.
 
6.      Wypełniony formularz wniosku wraz z esejem, należy przesłać do 31 lipca: w postaci załącznikana adres funduszpracuj@batory.org.pl, a w formie papierowej, poświadczony podpisem kandydata/kandydatki, pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Grupy Pracuj” (decyduje data stempla pocztowego). Do wniosku papierowego dołączyć należy kopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, kopię dokumentu z uczelni o przyjęciu kandydata na studia oraz potwierdzenie zaangażowania społecznego przez upoważnionych przedstawicieli instytucji.
 
7.      Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: jeden/dwóch przedstawicieli Grupy Pracuj i jeden/dwóch przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.
 
8.      Kapituła wybiera co roku grupę co najmniej 8 stypendystów na podstawie analizy złożonych dokumentów, oceny eseju, wyników w nauce, sytuacji materialnej i aktywności społecznej kandydatów/kandydatek. Kapituła może zaprosić kandydata/kandydatkę na rozmowę (bezpośrednią lub telefoniczną). Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci / kandydatki wytypowani w pierwszej kolejności zrezygnują ze stypendium lub zmienią kierunek studiów.
 
9.      Przy ocenie wniosków, w przypadku równoważnych kandydatur, priorytetowo traktowane będą wnioski od osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, legitymujących się działalnością na rzecz społeczności lokalnej poświadczoną przez lokalną organizację pozarządową oraz od kandydatów mieszkających poza wielkimi aglomeracjami.
 
10. Kapituła ma prawo przyznać stypendium kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia informatyczne na wydziałach niewymienionych w punkcie 2.
 
11. W terminie do 31 sierpnia Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom , które nie zakwalifikowały się do otrzymania pomocy stypendialnej, nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.
 
12. Wraz z otrzymaniem stypendium stypendysta /stypendystka Funduszu otrzymuje kontakt do indywidualnego opiekuna stypendysty wyznaczonego przez przedstawiciela Grupy Pracuj (adres poczty e-mail, numer telefonu). Przydzieleni opiekunowie udzielają stypendystom /stypendystkom pomocy w aklimatyzacji w mieście, w którym rozpoczęli studia oraz indywidualnego doradztwa w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, staży itd. Pomoc ta świadczona jest w formie konsultacji on-line, a także bezpośrednich spotkań i warsztatów.
 
13. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.
 
14. Warunkiem przekazania stypendium jest:
a. przedłożenie kopii dokumentu z uczelni o przyjęciu kandydata na wybrany kierunek studiów,
b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.
 
15. Stypendysta traci prawo do stypendium, jeśli:
a.         zrezygnuje z wybranego kierunku studiów,
b.         przerwie studia,
c.         nie przedstawi zaświadczenia o rejestracji na drugi semestr,
d.        otrzyma i przyjmie stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.
 
O zaistnieniu jednej z powyższych sytuacji stypendysta / stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dniod jej zaistnienia.
 
16. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 15, stypendysta / stypendystka zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.
 
17. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Kapituła Funduszu bezwzględną większością głosów. Wszelkie zmiany wprowadzone w Regulaminie odnosić się mogą do stypendiów przyznawanych w kolejnym roku akademickim.
 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry