Regulamin Funduszu Janiny i Tomasza Maczugów

1.      Z Funduszu Janiny i Tomasza Maczugów, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich. 

2.      Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia Fundusz oferuje stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca). 

3.     O stypendia mogą ubiegać się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, którzy:
a.       zdają maturę w danym roku szkolnym;
b.      zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
c.       pochodzą z niezamożnych rodzin. 

4.      Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a.       wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu), zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków i oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
b.      kopię świadectw ukończenia 2 i 3 klasy liceum;

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw - pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz J. i T. Maczugów” (decyduje data stempla pocztowego). 

5.      Kandydatów na stypendia wybiera Kapituła Funduszu powołana przez Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego. 

6.     Kapituła wybiera co najmniej 3 kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. W przypadku równorzędnych wniosków preferowane będą osoby, które otrzymywały stypendium od Fundatorów w okresie nauki w liceum. Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie spełnią warunków określonych w punkcie 9. 

7.      W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły. 

8.      Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu. 

9.      Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:

  1. przedłożenie do 30 sierpnia zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
  2. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
  3. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze. 

10.  Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:

a. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
b. przerwie studia;
c. otrzyma stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia. 

11.  W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 10, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry