Zasady ubiegania się o stypendia

1. Z Funduszu Stypendialnego im. Wandy i Jadwigi Chruściel, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia edukacyjne za dobre wyniki w nauce dla: uczniów siódmej klasy szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej oraz absolwentów Zespołu Szkół, którzy kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na I - III roku studiów dziennych w polskich uczelniach państwowych.

2. Fundusz oferuje stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nauką:
•    dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum w wysokości 100 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
•    dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
•    dla studentów I roku w wysokości 400 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
•    dla studentów II i III roku w wysokości 300 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca).

3. Kwoty z pkt. 2 niniejszego Regulaminu mogą zostać podwyższone decyzją Kapituły, o ile pozwolą na to dochody z Funduszu.

4. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej, którzy:

a. uczą się w siódmej klasie szkoły podstawowej lub w gimnazjum Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej lub kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na I-III roku dziennych studiów w polskich uczelniach państwowych;

b. uzyskali na koniec roku szkolnego/akademickiego:
•    średnią ocen co najmniej 4,8 z przedmiotów: jęz. polski, jęz. angielski, jęz. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia, matematyka (uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum);
•    średnią ocen co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych),
•    średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie maturalnym (maturzyści);
•    średnią ocen 4,5 w roku akademickim (studenci).
c. otrzymali pozytywną opinię wychowawcy z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” lub ze szkoły ponadgimnazjalnej, w której kontynuują naukę.

5. Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) podpisany przez kandydata do stypendium i (w przypadku osób niepełnoletnich) rodzica/opiekuna prawnego,
b. opinię wychowawcy z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela lub ze szkoły ponadgimnazjalnej, w której kontynuują naukę,
c. kopię świadectwa z ostatniego roku szkolnego (uczniowie i maturzyści), kopię świadectwa maturalnego (maturzyści), zaświadczenie o rejestracji na kolejny rok studiów wraz z zestawieniem ocen poświadczonym przez uczelnię (studenci).

6. Wypełniony formularz wniosku o stypendium, należy przesłać do 31 lipca pocztą elektroniczną na adres: chrusciel@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectwa, pocztą na adres Fundacji im. Stefana Batorego z dopiskiem „Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel” (decyduje data stempla pocztowego).

7. Przy Fundacji im. Stefana Batorego ustanawia się Kapitułę Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel, w składzie: Fundatorka i przedstawiciel Fundatorki (2 osoby), przedstawiciele Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” (2 osoby) oraz przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego (2 osoby), która podejmuje decyzje o wyborze kandydatów na stypendia.

8. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

9. Kapituła co roku wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem ocen kandydatów, ich sytuacji materialnej, aktywności społecznej i innych osiągnięć. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).

10. Przy ocenie wniosków, w przypadku równoważnych kandydatur pierwszeństwo będą miały osoby pochodzące z niezamożnych rodzin, a w przypadku absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”, preferowani będą kandydaci, którzy byli stypendystami Funduszu w szkole gimnazjalnej.

11. Kapituła ma prawo wybrać kandydatów, którzy nie spełniają wymogu 4.b. niniejszego regulaminu, o ile posiadają i rozwijają wyjątkowe zdolności w jakiejś dziedzinie.

12. W terminie do 31 sierpnia Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

13. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego i stypendystą Funduszu w co miesięcznych ratach na wskazane przez stypendystę konto (uczniowie) lub indywidualne konto stypendysty (studenci).

14. Warunkiem przekazania stypendium jest:

a. przestrzeganie przez stypendystę regulaminu szkoły, do której uczęszcza lub wyższej uczelni, na której studiuje;
b. przedstawienie Kapitule wyników w nauce po każdym semestrze (uczniowie i studenci);
c. działalność na rzecz innych w społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania/nauki;
d. przedłożenie do 30 września zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów (maturzyści) lub rejestracji na kolejny rok studiów (studenci);
e. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundację i stowarzyszenia (studenci).

15. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli przerwie naukę lub zachowuje się niezgodnie z regulaminem instytucji, w której się uczy.

16. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt.15 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

Formularz wniosku (uczeń/maturzysta)

Formularz wniosku (student)

Formularz dla osoby rekomendującej


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry